Holy marks of time and space

Status:Completed
Genres:Novel
About Chapters
Chapter 3 Code Breaker
di er zhang jin ru xue yuan
di yi zhang dao lai
di liu zhang bei gao ren jiao di yi tian
One day of the ancestors' heritage (below)
Chapter 4 One Day of Pioneer Heritage (Middle)
di san zhang xian ren yi chan de yi tian shang
Chapter 3 One Day of Pioneer Heritage (Part 1)
Chapter 2 Find a job
di yi zhang ji jiang kai shi xiu xian de ren can
Chapter 34 Welcome to Fantasy Township!
Chapter 33 of the other side
di san shi er zhang fu xie yan bao zou
di san shi yi zhang sha lu
di san shi zhang ji jiang dao lai de bao feng yu
Chapter 29 Untitled
Chapter 28 Reunion
di er shi liu zhang miao mai shi jian shang
di er shi wu zhang fu xie yan de mi mi
di er shi si zhang fu xie zhi yan
di er shi san zhang kai shi
di er shi er zhang zhu ru xue yuan
di er shi yi zhang wu ti ji xu
di er shi zhang l s q u o mo wang r s q u o dan sheng ri
di shi jiu zhang ming yun zhuan zhe zhi ri
di shi ba zhang bai fang
di shi qi zhang 7 nian
di shi liu zhang wu ti ji xu
Chapter 15 Untitled
Chapter 14 The War is coming
di shi san zhang zai yu
di shi er zhang zhao huan
Chapter 11 Truth
di shi zhang mi mi
di jiu zhang guo du
di ba zhang mo fa shi jie
Chapter VII Test Nieji
di liu zhang pa qi xi ying
Chapter 5 Meeting
di si zhang xin shi jie
Chapter II
Chapter 2 CODE
di yi zhang hui dao 1 8 shi ji de ou zhou
Chapter 29 The Real Medical Corner and Leave
Chapter 28 Solving the incident and the mediators appeared
Chapter 27 Fantasy Beast
di er shi liu zhang bai se tu xian yu huan xiang yu shou
di er shi wu zhang yin cang f l a g
Chapter 24 Dating
Chapter Twenty -Three Camer
Chapter 22 Angel Fall
di er shi yi zhang xue yuan ji
di er shi zhang l v 6 ce shi yu xue yuan ji
di shi jiu zhang ren gong tian jie yu xue yuan ji
di shi ba zhang l v 6 ji hua yu qi ji you shou
Chapter 17
di shi liu zhang bei ju de sheng dan kai shi
Chapter 15
Chapter 14 This is not the Virgin!
Chapter 13 The Fantasy Killer of the Dragon's Head
Chapter 12
Chapter 11 Victory Sanxiang 章
Chapter 10 New Semete New Experience!
di jiu zhang ni shi ben dan me
Chapter VIII was split again!
Chapter 7 If it is fantasy, let me destroy it!
Chapter 6 Complete Memory ability
Chapter 5 Unfortunately or lucky?
Chapter 4 The Magic Girl of 100,000 Thirty Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three Three -thousand
Chapter 3 Misaka, Kamijo, Senbon
di er zhang xue yuan du shi yu shi zi jia xing shi zi
di yi zhang xin ci yuan zhe bu shi zhen de
di shi ba zhang jing jie
Chapter 17
Chapter 16 Banquet End
Chapter 15 The banquet officially begins!
Chapter 14 Analysis
di shi san zhang liu wang qi ju
di shi er zhang sheng wang
di shi yi zhang chong tu ji jiang bao fa
di shi zhang ming yun yan zheng shen zhi shen
Chapter 9 The upcoming & lsquo; End & rsquo;
di ba zhang guo qu
Chapter 7 The name of the devil stands in the sky?
Chapter 6 Task and Come
Chapter 5 Prediction and Wind is OTAKU?
di si zhang shang ren sheng wang jiao hui
di san zhang 1 0 nian
di er zhang zai jian mian
di yi zhang zhong hui zhan zheng bao fa
di san zhang li kai
di er zhang wang sheng zhi nian
di shi yi zhang a lai ye de l s q u o da li r s q u o
Chapter 10 War
Chapter 9 Conspiracy
Chapter 8 Water Elf, Warut, Dueling
Chapter VII Performance, Kaifu, Mei Yao
Chapter 6 Princess Anli Aita
Chapter 5 I just care about it ...
Chapter 4 Weapon ...
Chapter III Qiruke
Chapter 2 Dueling
di yi zhang zhao huan
di shi liu zhang jie shu yu zhao huan
Chapter 15 The final battle!
di shi si zhang an zhi shu de jue xing
Chapter 13 The crisis is coming!
Chapter 12 The crisis is coming
Chapter 11 Thousand Fantasy Memories
di shi zhang zhan fang de bai he zhu jian hui fu zheng chang
di jiu zhang ba shen he cao shi bai he ju lei shen ru
Chapter 8 Sister of the Wind (Thunder! Be careful)
Chapter VII's collision between Sisters and Brothers and Sisters?
Chapter 6 The Counterfeit of Zi is coming?
Chapter 5 Go to school again!No way!Intersection
Chapter 4
Chapter III Cavaliers Higano
Chapter 2 Meet again!
di yi zhang wu shi bu si fa ze
Chapter VII end and come again
di liu zhang zhen hong
di wu zhang yao lan qu
di si zhang a l i c e he xiang ren
di san zhang jue lie
Chapter 2 Find & lsquo;
Chapter 1 Silver Lantern and Real Red
Chapter 34 The continuation of dreams
Chapter 33 Eastal's Desire
Chapter 32 The Plan of Thousand Fantasy?Intersection
Chapter 31 Master & lsquo; Yanfeng Qili & RSquo;
Chapter 30 Gambling
di er shi jiu zhang sui jing qian bai wan nian wo yi ran zun shou nuo yan
Chapter 28 Dating and meeting again
di er shi qi zhang meng de hui yi
Chapter 26 Golden Servan
di er shi wu zhang qian huan v s a s s a s s i n
di er shi si zhang ying he sheng bei
di er shi san zhang bei pan zhi mo nv
di er shi er zhang yi li ya he yu shi
di er shi yi zhang meng yue de xi li
Chapter 20 Desperate Cemetery
di shi jiu zhang qian huan v s b e r s e r k e r
Chapter 18 The upcoming battle
di shi qi zhang s a b e r v s r i d e r
Chapter 16 Airan and Rider
di shi wu zhang yi li ya yu yu shi
di shi si zhang jie shi yu huan bu
di shi san zhang s a b e r v s a s s a s s i n
Chapter 12 Fantasy Township and Assassin
di shi yi zhang wu ti
di shi zhang bei ju de shi lang
di jiu zhang zi yu s a b e r yu qian huan
Chapter 8 凛 凛 第二 (second round)
Chapter VII transition
Chapter 6 Eighth Ling & lsquo; Finder & rsquo;?Intersection
Chapter 5 Thousand Magic VSSABER
Chapter 4 Sabervslancer and meet
Chapter 3 Thousand Magic VSLANCER and Summon
di er zhang zui e de fan cai yu xun cha
Chapter 1 is deceived and comes
di liu zhang zhong jie yu zhao huan
Chapter 5 Rebellion and Contract
di si zhang gong cheng
Chapter III's theft of the Wing of Red Wings
Chapter 2 Eternal Holy Light
di yi zhang you yi ge ma ma sheng zi dian xia
Chapter Twenty -three final decisive battle
di er shi er zhang yan xi
Chapter 21 Tyrant vs Pet Concubine
di er shi zhang chu zhan yu he jie
di shi jiu zhang bei zhu fu de l s q u o yue guang r s q u o
Chapter 18 The first time of the tyrant and the concubine (joined forces)
Chapter 17 The upcoming decisive battle
di shi liu zhang jin tian kai shi zuo bao jun
di shi wu zhang ma ma wo yao chi hong shao xue diao
Chapter 14 Time and Space Administration
Chapter 13 Lindi and Prycia
Chapter 12 You are your mother's favorite oh!
Chapter 11 Naiye will confess Fet?
Chapter 10 The passion collision between Elysa and Thousand Fantasy?
di jiu zhang chao jia yu qian huan yao shang xue
di ba zhang zhan dou
di qi zhang wen quan yu chu jian
di liu zhang mi yang jin fa shao nv de deng chang
di wu zhang a si la
di si zhang sheng shi zhi zhong yu ren zhen de you nuo
di san zhang bi shi yu kai shi
di er zhang ming yun de xiang yu
di yi zhang 3 tian bu chi fan shi hui e yun de
di er zhang shi kong sheng dian yu xing chen zhi men
Chapter 1 Time and Space Magic is necessary to cross
di shi zhang hong mo xiang
di 9 zhang fu lan yu kai shi
di ba zhang nv pu deng chang yu l s q u o mu r s q u o
Chapter VII Life of the Leisure Red Devil Museum
Chapter VI Remilia and Qian Mi (Fog)
Chapter 5 Belly Red Moon
Chapter 4 Home
di san zhang ban jia
Chapter 2 Sun Flower Field
Chapter 1
zong man nv zhu chu qin pai xing bu wan quan ban
Short story, don't want to touch my sister (below)
duan pian ni men bie xiang peng wo de mei mei zhong
duan pian ni men bie xiang peng wo de mei mei shang
di ba zhang kou hu de tian qi shen mi ren wu
Oriental Holy Grail (1)
Chapter VII chaos ...
Chapter 6 The upcoming Apocalypse
di wu zhang tian qi
di si zhang zhan wu hu
di san zhang wo ruo zhong nu liao me
Chapter 2 Bracelet and Challenge
di yi zhang ru xue
Shiro and Ilia
Chapter 1 Mystery & ldquo; Beautiful Girl & RDQUO; Magic Son (Part 1)
gei peng you da ge guang gao
Recently busy thesis
shi xi zhong yu kuai jie shu liao
xin nian kuai le
Helpless Guo Jingming
Just sleep ~ Notice
xiu shu
Beerserker Xingtian
jin ji tong zhi
a s s a s s i n ta na tuo si
Lancer Athena
Beerserker Hygris [Female Edition]
a r c h e r a er ti mi si
gan ga
bai tuo liao guang gao dang
guan yu geng xin
tui dao xue yuan jie shao
Explay the Fourth King of the Academy Character Card
na ge bao qian
ni shi zi jia de jie shi
bei ju de wo
ke ke tong zhi
Speaking ...
ba yun qian huan de shu xing ka sui shi geng xin
Analysis
The longest spell seven -crickets' awakening
Reproduced the magic spell, you can not watch