Dr. Tianjie

Status:Ongoing
About Chapters
sheng ji xin shu chao ji shi fu yi jing shang chuan
di shi san fei di liu bai yi liu zhang ji huo quan wen zhong
Chapter 13 Flying Chapter 615 Attraction
Chapter 614 Makes the storm more violently
Chapter 613 Qinglong Placement
di liu bai yi er zhang peng you di ren ren xuan
Chapter 611 What do I do? I dominate (below)
Chapter 61 Ten What I do, I dominate (middle)
Chapter 609 What do I do, I dominate (top)
di liu bai ling ba zhang zhan qing long xia
di liu bai ling qi zhang zhan qing long shang
Chapter 606 The conditions of Qinglong (below)
di liu bai ling wu zhang qing long de tiao jian shang
Chapter 604 An unexpected appearance (below)
Chapter 603 An unexpected appearance (above)
di liu bai ling er zhang shi qu ping heng xia
Chapter 601 Lost balance (middle)
Chapter 600 Lost Balance (Part 1)
Chapter 599 Voly Phoenix
di wu bai jiu ba zhang you jian gu ren xia
Chapter 597 See the old person (above)
di wu bai jiu liu zhang wu chang yang ming
Chapter 595 The War of the Immortal Realm (below)
Chapter 594 The War of the Immortal Realm (middle)
Chapter 593 The Wars of the Immortal Realm (above)
Chapter 592 is not as close as a blockage
di wu bai jiu yi zhang bai nian guang yin xia
Chapter 590 Centennial Time (Part 1)
di wu bai ba jiu zhang hun luan xia
di wu bai ba ba zhang hun luan zhong
Chapter 587 Chaos (Part 1)
di wu bai ba liu zhang yan jiu hun luan de kai shi
Chapter 585
Chapter 584
Chapter 583 The Angry of the Said Immortal Emperor Suzaku (below)
Chapter 582's Angry of the Emperor Xian Emperor Suzaku (Part 1)
di wu bai ba yi zhang xin jing shang de tu po xia
Chapter 580 Breakthrough in Mood (Part 1)
di wu bai qi jiu zhang shi po
di wu bai qi ba zhang xian ren tiao
Chapter 577
di wu bai qi liu zhang wu dou da hui zhi l d q u o mu r d q u o xia
Chapter 575 The Martial Arts Conference & ldquo;
di wu bai qi si zhang wu dou da hui zhi l d q u o mu r d q u o shang
di wu bai qi san zhang an bo yong dong xia
Chapter 572 Dark Waves (Middle)
Chapter 511 Dark Waves (Part 1)
Chapter 570 Looking at the Tiger
di wu bai liu jiu zhang wo shi du tu
Chapter 516 Empathetic
Chapter 517 Extreme Gambling (Part 2)
Chapter 566 Extreme Gambling (Middle)
Chapter 515 5 Extreme Gambling (Part 1)
Chapter 564 Private Fighting Field (below)
Chapter 533 Private Fighting Farm (Middle)
di wu bai liu er zhang si dou chang shang
Chapter 561 Drunk Taoist
Chapter 5 Sixty -Sixty Tale (Part 2)
Chapter 559
Chapter 558
Chapter 557 A wave of three & ldquo; Fold & rdquo;
Chapter 556 Robbing Gongs and Drums separately (below)
di wu bai wu wu zhang zhong qiao luo gu ling kai zhang shang
di wu bai wu si zhang dao mei de pang zi
Chapter 533 Artifact & Ldquo; Cloud Baby & RDQUO; (Part 2)
Chapter 552 Artifact & LDQUO; Cloud Yingying & RDQUO; (Part)
Chapter 551 Masterpie (Part 2)
Chapter 550 Mon also (Part 1)
Chapter 549 Wugou City (below)
Chapter 548 Wudou City (Part 1)
Chapter 547 Hidden Rules (Part 2)
Chapter 546 Umails (Part 1)
Chapter 545 Get the Immortal Realm (below)
di wu bai si si zhang chu shi xian jie zhong
Chapter 543, I first met the Immortal Realm (Part 1)
Chapter 542 What is Sky Penalty (Part 2)
di wu bai si yi zhang he wei tian fa zhong
Chapter 540 What is Sky Penalty (Part 1)
di wu bai san jiu zhang sheng cun ya li xia
di wu bai san ba zhang sheng cun ya li shang
di wu bai san qi zhang xian jie xia
Chapter 536 of the Immortal Realm (Part 1)
di wu bai san wu zhang yu zhong bu tong de fei sheng xia
di wu bai san si zhang yu zhong bu tong de fei sheng zhong
Chapter 533
di wu bai san er zhang fei sheng qian de zui hou zhun bei xia
di wu bai san yi zhang fei sheng qian de zui hou zhun bei zhong
Chapter 530 The Last Preparation Before Rising (Part 1)
Chapter 529 Face
Chapter 528 I don't want to fly up yet
Chapter 527 Inspection (below)
Chapter 526 Inspection (Part 1)
di wu bai er wu zhang xian jie da luo jin xian xia
Chapter 524 Da Luo Jinxian (middle)
Chapter 523 Da Luo Jinxian (Part 1)
di wu bai er er zhang yao ming de xin zhao m d a s h tian lei huan shen xia
Chapter 521 The new trick & mdash; Sky Lei Magic (above)
Chapter 520
Chapter 519 Four Golden Immortals (Part 2)
di wu bai yi ba zhang ren jie si jin xian zhong
Chapter 577
Chapter 516 Looking for Laws
Chapter 515 Come again before flying (below)
di wu bai yi si zhang fei sheng qian zai lai yi ci zhong
di wu bai yi san zhang fei sheng qian zai lai yi ci shang
Chapter 51 Two Emperors (Part 2)
di wu bai yi yi zhang hui san huang shang
di wu bai yi shi zhang dao liao xian jie wo zhao zhou ni
di wu bai ling jiu zhang san xian gu xia
di wu bai ling ba zhang san xian gu zhong
Chapter 507 Sanxian Valley (Part 1)
Chapter 506 This is war (below)
Chapter 505 This is War (Part 1)
Chapter 504 General Black Dragon Fighting General
Chapter 503 Dou Sanxian (below)
Chapter 502 Dou Sanxian (Middle)
di wu bai ling yi zhang dou san xian shang
di wu bai zhang duo bao xia
di si bai jiu jiu zhang duo bao zhong
Chapter 498 Treasure (Part 1)
Chapter 497 Jiuyin Xun Demi sleeps in Kunlun (below)
Chapter 496: Jiuyin Xun Demi trapped Kunlun (middle)
Chapter 495, Jiuyin Xun Division is sleepy in Kunlun (top)
Chapter 494 Talk about who your grandson and kill!(Down)
Chapter 493 Talk about who your grandson and kill!(superior)
Chapter 492 The Balance of the Millennium Covenant (Part 2)
di si bai jiu yi zhang qian nian zhi yue zhi po ping heng zhong
di si bai jiu shi zhang qian nian zhi yue zhi po ping heng shang
di si bai ba jiu zhang qian nian zhi yue zhi xu mu xia
The prelude to the Millennium Covenant in Chapter 488 (Middle)
The prelude to the thousand -year -old contract of Chapter 487 (Part 1)
di si bai ba liu zhang san xian duo ge sha xia
Chapter 485 What are the Sanxian? (Part 1)
di si bai ba si zhang biao han cong zhe li kai shi xia
di si bai ba san zhang biao han cong zhe li kai shi zhong
Chapter 482 Starting from here (above)
di si bai ba yi zhang kan shui jia di geng hou
Chapter 480 The Original Original Original?
Chapter 479 Gifts and Questions
Chapter 488 The Genesis of the New Concept
Chapter 477 Encountered a collection fee for robbery
Chapter 476 The Secrets I Can't Guess
di si bai qi wu zhang zi liao you wu chao qiang kuang bao xuan wu xia
Chapter 474 is wrong, super strong and violent Xuanwu (top)
di si bai qi san zhang jie pou dong ye liang xia
di si bai qi er zhang jie pou dong ye liang zhong
di si bai qi yi zhang jie pou dong ye liang shang
Chapter 470 Deep Sea Prosperity (below)
di si bai liu jiu zhang shen hai zu sha shang
Chapter 468 Three Emperors
di si bai liu qi zhang shui suan ji shui
Chapter 466 Black Dragon, Xuankong (below)
di si bai liu wu zhang hei long xuan kong zhong
di si bai liu si zhang hei long xuan kong shang
Chapter 463 Jinxian (below)
Chapter 462 Jinxian (Part 1)
Chapter 461 has changed
di si bai liu shi zhang jiu jiu xian jie ru yao yin xia
di si bai wu jiu zhang jiu jiu xian jie ru yao yin zhong
di si bai wu ba zhang jiu jiu xian jie ru yao yin shang
Chapter 457 Touching Fish in Muddy Water
Chapter 456
Chapter 455 He is seriously injured (below)
Chapter 454 Hearts seriously injured (Part 1)
Chapter 433 Battle of Life and Death (below)
di si bai wu er zhang sheng si zhi zhan shang
Chapter 451
Chapter 450 Then enter the Kunlun Mountains for treasure (below)
Chapter 449 Then enter the Kunlun Mountains for treasure (top)
di si bai si ba zhang chun yang zhen ren de zi xin
Chapter 447 Two Conditions
Chapter 446 Vanity (below)
Chapter 445 Vanity (Part 1)
Chapter 444 Talk about a bird and break first
di si bai si san zhang zhan wang wei lai you jiu zhong xia
di si bai si er zhang zhan wang wei lai you jiu zhong shang
di si bai si yi zhang ge you dong zuo
di si bai si shi zhang mie ying xiong lou
Chapter 439 Who is qi vomiting blood?
Chapter 438 The Chunyang is soaring, the Thunder is angry (below)
Chapter 437 The Chunyang is soaring, the Thunder is angry (top)
Chapter 436 There are organizations and disciplines
di si bai san wu zhang li bing mo ma ji xu li liang
Chapter 434 Someone blocked the door
di si bai san san zhang lian hua lei huo jian tian lei jian cheng
di si bai san er zhang lai lai pai hao dui fei sheng liao xia
Chapter 431 Come, come, and line up, fly up (top)
di si bai san shi zhang rang ni men shi wang liao wo huai huo zhou xia
Chapter 429 Disappointed you, I am still alive (middle)
di si bai er ba zhang rang ni men shi wang liao wo huai huo zhou shang
Chapter 427 Stole a half -day leisure (below)
di si bai er liu zhang tou de fu sheng ban ri xian shang
di si bai er wu zhang kun lun shan mai yin cang de bao cang
di si bai er si zhang shou lei huo jian po zhen er chu
Chapter 423 Fighting Star Transfer (Part 2)
di si bai er er zhang dou zhuan xing yi shang
Chapter 421 Kunlun Mountains Sweeping (Part 2)
Chapter 420: Kunlun Mountains Scan (Part 1)
di si bai yi jiu zhang kun lun shan mai xia
Chapter 418 Kunlun Mountains (Part 1)
di si bai yi qi zhang po kun lun da zhen xia
di si bai yi liu zhang po kun lun da zhen shang
Chapter 455
Chapter 414 Four Nine Fairy Robbing (Part 1)
Chapter 413 & ldquo; Practice & rdquo; Bai Qilin, understand the new needle method (below)
Chapter 412 & ldquo; Practice & rdquo; Bai Qilin, understand the new needle (middle)
Chapter 411 & LDQUO; Practice & rdquo; Bai Qilin, understand the new needle method (above)
Chapter 41 The Bai Qilin appears to be a heart -making
di si bai ling jiu zhang xian li hou bing
di si bai ling ba zhang liang ge zhen xiao ren zu he
Chapter 407
Chapter 406 Objectives & ldquo; Kunlun & rdquo;
di si bai ling wu zhang jin shu shan
di si bai ling si zhang zheng mian ji tui
Chapter 43: The death of Han Tongyu
Chapter 402 Course Reverse
di si bai ling yi zhang kun lun pai de jing gao
di si bai zhang hua luo shui jia
Chapter 399 Itching
di san bai jiu ba zhang an zhong tao huo
di san bai jiu qi zhang bu qiu yi
Chapter 366 People who really control the competition
Chapter 395 Your task is & ldquo; Life & rdquo;
Chapter 394 Seven Color Rain Army
di san bai jiu san zhang liang bai qi ren shu zhao sha
Chapter 322 Cheating in the eyes
Chapter 391
di san bai jiu shi zhang xiao xin ta shi zha
Chapter 389 Standing on my head and peeing
Chapter 388 The Shushan Sword School also participated in the war
Chapter 387 The Conspiracy of the Flying Conference
Chapter 386
di san bai ba wu zhang qi si ren bu chang ming
di san bai ba si zhong tan zhen fei
di san bai ba san zhang bian hua bi ji hua kuai
di san bai ba er zhang ru hu tian yi
Chapter 381 Integration and coordination to enhance strength
Chapter 380 Kill God White Tiger
di san bai qi jiu zhang xiu zhen jie de ge ju bian geng
Chapter 378 Customs Cultivation Cultivation
Chapter 377 Breaking out, blood killing
di san bai qi liu zhang jiao long yin
Chapter 375
Chapter 374 Analysis
Chapter 373 Desperate Method
Chapter 372 Centennial Red Dust is good
di san bai qi yi zhang ni zhong ji liao
Chapter 370 Man Tears
Chapter 369 Seven Color Rain King
Chapter 368 Talk about the Ascending Conference in detail
Chapter 367 Salary at the bottom of the kettle
Chapter 366 Tibetan Dragon Crouching Tiger
Chapter 365 Give you a miracle
di san bai liu si zhang shu xin zhen suo da zhuan yi
di san bai liu san zhang ba fang tian di zhi jiang fu
di san bai liu er zhang ba fang tian di na de xiu lian
Chapter 361 The Chaos of the Eight Fang Heaven and Earth
Chapter 360 It turned out to be him
di san bai wu jiu zhang yi du gong du
Chapter 358 grabbed the treasure of the town family
Chapter 357 The raid against the Nine Tiaoxu clan
Chapter 356 The Road is still growing
di san bai wu wu zhang wen tao de quan xin bu ju xia
di san bai wu si zhang wen tao de quan xin bu ju shang
Chapter 353 The Calculation of the Three Schools
di san bai wu er zhang mao tou zhi zhi wen tao
Chapter 351 What does the boss think
Chapter 350
di san bai si jiu zhang jiao l d q u o shou r d q u o ji de wei xie
di san bai si ba zhang lin ru xue de qiu zhu
Chapter 347
Chapter 346 It is reasonable, unexpected
di san bai si wu zhang shen xian qi zhong
Chapter 344 Break the balance
Chapter 343 Robbery under the enemy's eyelids (below)
Chapter 342 Robbery under the eyelids of the enemy (top)
Chapter 341 Sudden attack
Chapter 340 Early Exhibition Power
di san bai san jiu zhang ci yu
Chapter 338 The trouble of the Shushan Sword School
di san bai san qi zhang da jian da e zhi ren
Chapter 336 The magic weapon to grab the enemy
Chapter 335 Three Combats (Part 2)
Chapter 334 Three Combats (Part 1)
Chapter 333: Tiansui does not destroy the first battle (below)
di san bai san er zhang tian lei bu mie shen chu zhan li wei shang
Chapter 331 Da Tian Jie Tingle Twenty -seventh Twenty -seven Sky Level Sixth Peak (Part 2)
Chapter 330 Da Tian Jie Twenty -seventh Twenty -seven Sky Thunder broke through the Sixth Peak (Middle)
Chapter 329 Big Twenty -seven Breakthrough Breakthrough Sixth Peak (Part 1)
Chapter 328 Establishing the initiative
Chapter 327 Accelerates Power
Chapter 326 The Revenge of Primary 4
Chapter 325 I can't bear the children to practice the beast (below)
di san bai er si zhang she bu de hai zi lian bu cheng shen shou shang
Chapter 323 I killed
Chapter 322 Reform of Bibo Haitian
Chapter 321 Digging a pit is deep enough
Chapter 320 Guide Teaching
di san bai yi jiu zhang huo pin dao di
Chapter 318 Kill me, right?
di san bai yi qi zhang tian feng de tao zhan
di san bai yi liu zhang sha qi teng teng
di san bai yi wu zhang wen tao fa nu
Chapter 311
Chapter 313, Nine -nine Immortals
Chapter 312 See Biqiong
Chapter 311
Chapter 31 Ten Millennium Alarm
Chapter 309 Credit Promise
di san bai ling ba zhang xiong shou
Chapter 307 Bibo Haitian (below)
Chapter 306 Bibo Haitian (Part 1)
Chapter 305 Mitsuki Fist
Chapter 304 Battle Promotion
di san bai ling san zhang shou zhu dai tu
di san bai ling er zhang yan lin chu nv zhan
Chapter 301 Standing on the Rainbow
Chapter 300 Plan
Chapter 299 Creating Erzhong Boxing
di er bai jiu ba zhang zai ci ti sheng xue zu di ji
Chapter 297 After leaving a month
di er bai jiu liu zhang lin chuang shi yan
Chapter 295 seems to have known each other
di er bai jiu si zhang ling wai yi zhong zhen fei
Chapter 293 The crisis brought by the Immortal Order!
di er bai jiu er zhang chu zhi xian jie shi
Chapter 291 blame
di er bai jiu shi zhang zhen de ru ci shen qi
Chapter 289 There is a banquet
Chapter 288 Shushan Sword School, Thunder
Chapter 287
di er bai ba liu zhang qi ju shu xin xiu zhen wen zhen shi
Chapter 285 Suddenly those who participated in the war
di er bai ba si zhang qing cheng zhang men dao
di er bai ba san zhang du zhan han dong ge
di er bai ba er zhang di ren zhao shang men
Chapter 281 The real strength hidden in Yu Ting
Chapter 280 Great Success & ldquo; Jing & rdquo; Heart
Chapter 279: Yu Ting also came to see the doctor
di er bai qi ba zhang guo ran mei cai cuo
Chapter 277 Crazy Action, break through the top 5 peak
di er bai qi liu zhang sha wen tao san
Chapter 275 Kill Wentao (2)
di er bai qi si zhang sha wen tao yi
di er bai qi san zhang xi gang de biao zhun hua
di er bai qi er zhang tu xue de gan jue
Chapter 271 Xiu Zhen Queen the opening of the clinic (5)
Chapter 270 Questions Ask the clinic opening (4)
di er bai liu jiu zhang xiu zhen wen zhen shi kai ye san
Chapter 268 Xiuzhen Questions The opening of the clinic (2)
Chapter 267 Xiu Zhen asked the clinic opening (1)
di er bai liu liu zhang xiu zhen wen zhen shi zhi you ren you yu
Chapter 265: Questions about the diagnosis room
Chapter 264 The First Doctor of Xiu Zhenjie
Chapter 263 The only choice & mdash; dead
di er bai liu er zhang chong dong
Chapter 261 Someone wants to kill the cattle
di er bai liu shi zhang ge you ji jiao
di er bai wu jiu zhang xiu zhen wen zhen shi de zheng lun
di er bai wu ba zhang yan lin cheng jiu bu mie yuan ying
Chapter 257 Monday
Chapter 256 Preparation
di er bai wu wu zhang san nian hou shuo
Chapter 254 World Breakthrough
Chapter 253: The head of the Shushan Sword School & ldquo; & rdquo;
Chapter 252 Zhongpinxian Dan
di er bai wu yi zhang dan wang
Chapter Twenty -15 Poison 37 Years
di er bai si jiu zhang you xiu zhen zhe shang men kan bing
Chapter 248: Shushan Tenjie
Chapter 247 is very successful
Chapter 246 Fair Trading
di er bai si wu zhang bei zhong shi de gan jue
Chapter 244: There are only two doctors left in Shuxin Clinic
Chapter 243: Enter the game, break the game
di er bai si er zhang jiu hou zui yan
Chapter 241 Discover Talent and Talent
Chapter 240 Adjust
Chapter 239: Convertible sports car
Chapter 238 Don't be passionate!
di er bai san qi zhang ren cuo ren liao
di er bai san liu zhang yi quan mei hong si ke xi
di er bai san wu zhang jiu gong shan yu bi cui tian zhi zhan
Chapter 234 Change Yuan Baby
Chapter 233 Surgery Start
Chapter 232 After 1.29 years later!
Chapter 231 Invitation
Chapter 230
di er bai er jiu zhang shu shan xian ren zhang men
Chapter 228 Shock Retirement
di er bai er qi kong jie bei xie po
di er bai er liu zhang fen xi qing bao
Chapter 225 Two Rumors
Chapter 224 Let him teach you Go
di er bai er san zhang zhui cha fang xiang
Chapter 222 Trends
di er bai er yi zhang ling yun zhi de tuo bian
di er bai er shi zhang di ji de wei ya
Chapter 219
Chapter 218 Use Change to the enemy
Chapter 217 The enemy reinforcement arrives
di er bai yi liu zhang wan huo
di er bai yi wu zhang shua ni mei shang liang
Chapter 24: Go to the Demon
Chapter 213: Emperor -level Bles Change
di er bai yi er zhang chu shi liao
di er bai yi yi zhang jin kuang
Chapter 121 Twenty to get out of the small trick
Chapter 209 Intelligence Network
di er bai ling ba zhang xiang qin
di er bai ling qi zhang shou mai ren xin
di er bai ling liu zhang jiang jie
Chapter 205 contains inheritance
Chapter 204
Chapter 2003 Master's Fate (Part 1)
Chapter 202 Master
Chapter 201 Nuwa Red Shirt
Seee you to see the two old men again
Chapter 199 The Original Blood Upgrade
Chapter 198 Bloody & LDQUO; Wang & RDQUO; Level
di yi bai jiu shi qi zhang zhe shi jue ding
Chapter 186 The Secrets of Blood Battosus
di yi bai jiu wu zhang hao wan ma
Chapter 184, a group of blood prisoners
di yi bai jiu san zhang jian hao jiu shou xia
Chapter 192, I will collect it (above)
di yi bai jiu yi zhang zui xian jiu
di yi bai jiu shi zhang huo zhi na jia
di yi bai ba jiu zhang xiao san ba
Chapter 188 Signing Twenty years later
Chapter 187 All come back!
di yi bai ba liu zhang wu xian wen ti
Chapter 185 Good Words Bai Qilin
di yi bai ba si zhang shen shou zhi xi hou yi
Chapter 183 Extreme Fire
Chapter 182 Show Show
Chapter 181 Innovation of Acupuncture
di yi bai ba shi zhang po zhen
di yi bai qi jiu zhang gu xian fu huo yan dao
di yi bai qi ba zhang you shi me yang feng kuang de lao ban jiu you
Chapter 187 Little Conference
di yi bai qi liu zhang lao ban yong bu yong wo qu diao xi ta
di yi bai qi wu zhang shu xi shen ying
Chapter 174 Piaoxuecheng
Chapter 173 Overseas forces
di yi bai qi er zhang hai wai
di yi bai qi yi zhang jian dan de xing fu
Chapter 170
Chapter 139 Catch the door to the door
Chapter 188 Tian Lei Boxing
Chapter 137 Internal Extraction True Fire quenching baby
Chapter 186 Treatment Plan
Chapter 135 Patients bitten by the blood race
Chapter 164 Suddenly Wake up
Chapter 133 The Clinic has given you it
di yi bai liu er zhang shu xin zhen suo hui yi
Chapter 131 Invitation
Chapter 160 What kind of person?
Chapter 159 操 第一 第一 第一 第一
Chapter 158 Effective Speed
Chapter 157 New Thoughts
di yi bai wu liu zhang fang song de xiao
Chapter 1005
di yi bai wu si zhang jiu zhi yuan ying
di yi bai wu san zhang qi guan shuai jie
Chapter 152 Yuanying Flash
di yi bai wu yi zhang lou dong
Chapter 150 What is Jin Mang?
di yi bai si jiu zhang di diao
Chapter 148 Save Jin Mang again
di yi bai si qi zhang ren xing
di yi bai si liu zhang ling yun zhi xiao peng you shi da ren
di yi bai si wu zhang zi wo fan si
di yi bai si si zhang zai ci jie sha
Chapter 143 Summary
di yi bai si er zhang ru ci hua qian
Chapter 141 The training at the auction
di yi bai si shi zhang xi huan jiu zuo
Chapter 139 Increasing the speed is faster
Chapter 138 Break the Pin Ling Sword
di yi bai san qi zhang shi nian jiao yi
di yi bai san liu zhang tian hu yi zu
Chapter 135 The Return of Tianjun Star
di yi bai san si zhang en wei bing zhong
Chapter 133: Two options
Chapter 132 Thief Remember
Chapter 131 Jin Mang's illness heavier
Chapter 130 This is a threat
Chapter 129. Other people who have another purpose
di yi bai er ba zhang hui zhen suo de fang shi
Chapter One Hundred and 7 Tiantian Fire
di yi bai er liu zhang huo long jing xue
Chapter 125 Lao Tzu I am your dad
Chapter 124 Who has the ability and who will get it
di yi bai er san zhang ding ji
di yi bai er er zhang zhan long jian chu
Chapter 121 Waiting Leisure
di yi bai er shi zhang ling you yong chu
Chapter 119 Crisis
Chapter 118 I don’t know how to die
di yi bai yi qi zhang yi shu can tian
di yi bai yi liu zhang zhuang zhuang gao ren
di yi bai yi wu zhang huang que zai hou
One 11th, I am really a superman to be a superman
di yi bai yi san zhang ya ba chi huang lian
Chapter 112 Preparation
Chapter 111 Jin Mang
Chapter 110 Ten Pewer Condensing Needle
di yi bai ling jiu zhang tai bu dong de si
di yi bai ling ba zhang zhen suo zhun bei ting ye
di yi bai ling qi zhang tian huo
di yi bai ling liu zhang duo bao
di yi bai ling wu zhang feng yan
Chapter 104 Bobo Sea Tianlai
di yi bai ling san zhang bei xie chi de nv jing
Chapter 102 Blocks Hanyi, Han Ya
di yi bai ling yi zhang zhao fen xin gong zuo ba
Chapter 100 Destroy the Three Monsters
di jiu shi jiu zhang di er ge wen ti
di jiu shi ba zhang xia ren
Chapter 97 News Character
di jiu shi liu zhang zhao cha ji zhe
di jiu shi wu zhang wei ji jian xian
di jiu shi si zhang bu fang bian shuo
Chapter 93 Master, I want to worship the teacher
Chapter 92: Heaven!You split me
Chapter 91 You From me
di jiu shi zhang chuan shui yi de yan lin
di ba shi jiu zhang ma pi
Chapter 88 Treatment with Skycaber
di ba shi qi zhang can lie dui jue
di ba shi liu zhang dui shou
di ba shi wu zhang san bai nian qian de wu zhe
Chapter 84
Chapter 83
Chapter 82 Being a Pig Head
Chapter 81
di ba shi zhang cai ce
Chapter 79: Power stagnation is also a disease
Chapter 78 The Master is higher
Chapter 77 Point
Chapter 76 You are so talented
di qi shi wu zhang lian pi bu gou hou
di qi shi si zhang ji huo cui lian
di qi shi san zhang shen cang bu lu
Chapter 72: Mind
Chapter 71 Catch the Ox Party
di qi shi zhang pai dui kan bing de lin ru xue
di liu shi jiu zhang da tou zai hou
di liu shi ba zhang mei tian jie zhi zao tian jie
di liu shi qi zhang kan bu ming bai
di liu shi liu zhang zui hou jing gao
Chapter 65: Single Sword to the meeting
Chapter 64 Dance (Part 2)
di liu shi san zhang wu hui shang
di liu shi er zhang tao zhan
di liu shi yi zhang qing zai wai bian ba men guan shang
Chapter 60 White Rat wants to cry without tears (seeking monthly tickets)
Chapter 59 Test Objects
Chapter 58 The Butterfly Effect
di wu shi qi zhang ning shen zhen
Chapter 56 Congratulations, guess right
Chapter 55 Doubt
Chapter 54 Turn around
Chapter 53 Internal Lingzhi
Chapter 52 Different
di wu shi yi zhang jian dan zhao shi
Chapter 50
di si shi jiu zhang gan ga wu hui
Chapter 48 Teaching
di si shi qi zhang jin zhen shu
Chapter 46 Self -Explosion
Chapter 45 Good & Hellip; Shameless enough
Chapter 44 Goodbye Jiuwei Sky Fox
Chapter 43 This is a secret!Intersection
di si shi er zhang shi me lai tou
di si shi yi zhang ni pian ren
Chapter 40 Don't mess up
di san shi jiu zhang ren pin jue ding ni de sheng ming
di san shi ba zhang gong zi fan bei
Chapter 37
di san shi liu zhang tong bing kuai le zhou
di san shi wu zhang ming bai guo lai
Chapter 34 I am very busy
di san shi san zhang yi zhang yi chi de tu po
di san shi er zhang ji xian dian
Chapter Thirty -first worry
Chapter 30 The Aura Acupuncture of Rice Worm
Chapter 29
Chapter 28 The Shuxin Clinic
di er shi qi zhang qi si hui sheng
di er shi liu zhang zhong liang
Chapter 25
Chapter Twenty -Four Encounter Xiaotian Jie
di er shi san zhang tan tiao jian
Chapter Twenty -two Xiaotianjie
Chapter Twenty -one Pillar Passenger Stab
Chapter 20 Meet it again
Chapter 19
Chapter 18 Doctors who do not prescribe medicine
Chapter 17
Chapter 16 Buy one get one get one
di shi wu zhang bi shi
di shi si zhang he zuo
Chapter 13 Kong Jie, please
Chapter 12: A Hiroship Men's Problem
Chapter 11 Cainiao
Chapter Ten
di jiu zhang chu shou
Chapter 8 Please come out
di qi zhang kuang wang zhi xiang
di liu zhang qin ren wen nuan
di wu zhang fu yue bu ke shuo
Chapter 4 Go to Go and Speed on the Field
Chapter III is simple and kind
di er zhang li kai
di yi zhang l d q u o you r d q u o fei sheng liao
Recommended Tianzi New Book "Vietnamese Ghost Doctor"
Mourning 5 and 12 long -distance love
Recommend a bookmark
Paper
qiang lie jie shao yi ben hao shu
Recommended brother proud masterpiece
recommendrecommendrecommendation
xiao gu shi da zhi hui