tui dao xue yuan ren wu ka zhi si tian wang

b r 0 0 1 b r b r xing ming chen xi zhi xin b r b r xing bie nv b r b r jie zhi ban chang xue sheng hui chang b r b r chen hao tui d a o xue yuan ji dao si tian wang ling tou ren wu ji dao yu jie zhang guan ming mai de wang b r b r xing ge shen yin zong shi bu chu sheng guang ping qi shi jiu ke yi zhen zhu ji dao si tian wang b r b r dai biao yan se lan se b r b r te ji shen yin b r b r jie shuo zhen ming shi xin zong shi shen yin chu yu yu le xin qing chuang jian liao sheng hen dan wu qu hou bian kai shi shen yin de sheng huo zui jin yin wei xin de zhuan xiao sheng yin jiang de dao lai you zhong xin chu xian de ke nen b r b r 0 0 2 b r b r xing ming di li ya b r b r xing bie nv b r b r jie zhi fu ban chang xue sheng hui cheng yuan b r b r chen hao ji dao si tian wang lao er bai he nv wang chen xi de nv pu zi chen b r b r xing ge nv wang xi gao ao chu liao ban chang chen xi shui ye wu fa ming ling ta b r b r dai biao yan se bai se b r b r te ji bai he b r b r jie shuo zai xin shen yin hou tao qi sheng hen de nv wang xing ren wu yi zhi zi chen xin de nv pu fa xian xin dui xin lai de zhuan xiao sheng gan xing qu hou ji ji pei he yi tu zeng jia zi ji he xin zai yi qi de shi jian b r b r 0 0 3 b r b r xing ming ji li zhi she b r b r xing bie nan b r b r jie zhi xue xi wei yuan xue sheng hui cheng yuan b r b r chen hao ji dao si tian wang lao san an ying jiao huang xie e de ji si zhong ren chen b r b r xing ge ling mo dui ji si you zhou kuang re ai hao b r b r dai biao yan se hei se b r b r te ji diao xi b r b r jie shuo ji li zhi she shi zhen ming huo yan yan se shi hei se zhuang wu ta hui de meng zhu shang gu shi you zhou ji qiang zhi pei yu de hong shi zhi wang gong ren de you hui tian mie di ban shi li de cun zai xian xiu jia yu tui dao xue yuan bing yong you bao ju wang zhi cai bao b r b r 0 0 4 b r b r xing ming yao meng b r b r xing bie nv b r b r jie zhi feng ji wei yuan xue sheng hui feng ji bu chang b r b r chen hao ji dao si tian wang lao si dao feng nv huang b r b r xing ge bing ling dui zi ji de dao guan lou ai bu shi shou ban chang chen xi de mei mei ye shi ban shang jue dui de shou hu ren zhi yi b r b r dai biao yan se yin bai b r b r te ji yi dao liang duan b r b r jie shuo hun po yao meng shi zhen ming chang dao guan lou zhan ren duan dao bai lou zhan hun an shi jie you ming de shang jin lie ren yin wei jie jie chuang zao liao sheng hen suo yi lai dao tui d a o xue yuan lai shou hu sheng hen b r b r 0 0 5 b r b r xing ming wu hu zhi shui yao b r b r xing bie nv b r b r jie zhi tuan shu ji xue sheng hui shu ji b r b r chen hao ji dao si tian wang lao da di wang yao b r b r xing ge xiao shi mi hu dan shi bu jing yi jian liu lu chu de qi xi ke yi rang sheng xia de san tian wang du bu gan duo hua b r b r dai biao yan se hui se b r b r ji nen kuang an wei ya b r b r jie shuo cun zai yu shen hai de chuan shuo zhong de guai wu bei chen xi shou fu hou bian yin shen yu tui d a o xue yuan zhong bao ju wei wu xian wei ya jie jie b r b r hei hei b r b r b r