Douro Continent

Status:Ongoing
About Chapters
Chapter 236 Finale, the last condition (complete book)
di liu bai ba shi liu zhang wan mei rong he zhi shuang shen zhan shuang shen
Chapter 685 The final decisive battle
Chapter Sixth Eighty -four Return to the Soul, the return of the sea god returns
Chapter 683 The Resurrection of the perfect fusion
di liu bai ba shi er zhang hai shen yun luo
Chapter 681 Angel and Rakshasa
Chapter 680 Rakshasa God now
Chapter 679 Sun Angels
Chapter 678 The City is full of green and quiet
Chapter 677
di liu bai qi shi liu zhang liu guai fa wei bing lin cheng xia
Chapter 675 Super Edition Fusion, Ghost White Tiger
di liu bai qi shi si zhang jue shi shuang shen jue zhan wan mi zhi shang
di liu bai qi shi san zhang jia ling guan shuang shen jiang lin
di liu bai qi shi er zhang xiao wu de xuan ze mo jian ru ti
Chapter 671 Seven Monster Title and the Power of Shura God
Chapter 670 Food God and Ninecoli Goddess
Chapter 699 Bobo, Poseidon, Endless Blue
di liu bai liu shi ba zhang hai shen V S tian shi shen
Chapter 667
Chapter 666
di liu bai liu shi wu zhang ai zhi yi zi xin ling gan ying de jiu shu
di liu bai liu shi si zhang hun gu bo li hai shen ba yi
di liu bai liu shi san zhang hai shen yu xiu luo shen
Chapter 662 The inheritance begins, sacrifice, sea god Dou Luo
di liu bai liu shi yi zhang liang ge chuan cheng xuan ze hai shen huai shi xiu luo shen
Chapter 660 Baby in the head of the Deep Whale King's head
di liu bai wu shi jiu zhang bai wan nian hun huan yu bai wan nian hun gu
Chapter 658 The Demon Whale King, mutant the field of killing gods
di liu bai wu shi qi zhang tang san V S shen hai mo jing wang
di liu bai wu shi liu zhang yi xian zhi cha de shen bai wan nian hun shou
Chapter 655 Battle!Deep Sea Demon King
Chapter 654 Objectives, Deep Sea Demon Whale King
Chapter 653
di liu bai wu shi er zhang da di zhong de shen ji zhui sha
di liu bai wu shi yi zhang tai yang sheng jian
di liu bai wu shi zhang tang men di yi guan yin you lei
Chapter 649 Absolutely suppressed, Dasu Mi Hao Tian Hammer
Chapter 648 The Availability of Dami Mama: Fried Ring
di liu bai si shi qi zhang di shi hun huan shen ji hun huan
Chapter 646 The First War of God -level Angels
Chapter 645 Ning Ning is Yu broken, not a tile full
di liu bai si shi si zhang kun chong hun shou de ke xing shen ji ba zhu mao
Chapter 643 90,000!Three Brothers of Qianjun Ant Emperor
di liu bai si shi er zhang shen ji jin hua ba zhu mao
di liu bai si shi yi zhang fan lao huai tong zhi zhan hao tian chui di si hun huan
di liu bai si shi zhang cong ming jue ding de chao ji hun shou
Chapter 639 The Dark Magic God Tiger of the Evil God
di liu bai san shi ba zhang tian shi di jiu kao chuan cheng shen di
di liu bai san shi qi zhang hao tian zong shen ji da xu mi chui
Chapter 636 The real Haotian Hammer, the full state of Haotian Douro
Chapter 635 Broken, the worship brothers at the 96th level
Chapter 634 Six Worship, Peak Dou Luo
Chapter 633 Tang Gate is extremely top, and the Buddha is angry with Tang Lian
Chapter 632, a person's battlefield
di liu bai san shi yi zhang ji ding zong gong
di liu bai san shi zhang zi ji mo tong zhi xiu luo mo guang
di liu bai er shi jiu zhang zai zhan bi bi dong tang jia jun chu xian wei
di liu bai er shi ba zhang tian qing ji mie lei ting
di liu bai er shi qi zhang tang san de di jiu hun ji
Chapter 626 Seven Monsters, Guardian, Supply Line
Chapter 625
Chapter 624 Tang Jiajun, Level 93, Emperor
Chapter 623 God Craftsman's Relics, Peerless Purple Instrument
Chapter 622 Chief of Zongmen, Haotian Ling
di liu bai er shi yi zhang tai tan cang qiong po yu tian qing chi dun shen zhao
di liu bai er shi zhang zhong fan hao tian zong
di liu bai yi shi jiu zhang tie han rou qing
di liu bai yi shi ba zhang song shang men lai de da li
di liu bai yi shi qi zhang lan yin ling yu zhi zhong ji jin hua hai na bai chuan
Chapter 616 Resurrection, my lover
di liu bai yi shi wu zhang fu huo zhi di luo ri sen lin
di liu bai yi shi si zhang xian ji sen lin zhi wang tang san jiu huan
Chapter 613 The skills of Haixian, Golden Thirteen Halberds
di liu bai yi shi er zhang tang san yu bi bi dong de di yi ci jiao shou
di liu bai yi shi yi zhang liang da shen shou de wei ji
Chapter 61 The King of Killing?Gastor ancestor?
Chapter 609 Reappear, King of Killing
di liu bai ling ba zhang hai shen san cha ji zhi wei
di liu bai ling qi zhang wu hun di guo
Chapter 606 The gains and differences in the past four years
Chapter 605 Sea God Trident, weighing 100,000 pounds
Chapter 604 Pulling it out, artifact, trace halberd
Chapter 603 The Sea Gods and Gods, the Road to become a god
di liu bai ling er zhang jie shi guo guan chong po di liu kao
Chapter 601 Sea God Douro, infinitely close to God's strength
Chapter 600 The Sixth Test, the attack of the Haixian Douluo
Chapter 599 Controls the Crane Dragon, Haotian Flying Hammer
Chapter 598
di wu bai jiu shi qi zhang jin hua shi wan nian tang san de di wu hun huan
di wu bai jiu shi liu zhang hai mo nv ren yu gong zhu
Chapter 595 Challenge, Starfish Holy Pillar
Chapter 594 Reappear, the moment of Xiaowu sacrifice
di wu bai jiu shi san zhang kong zhi xie mou bai hu V S hai zhi mao
Chapter 592 The Battle of the Horse Horse Pillar
Chapter 591 The Fifth Exam, Challenge, Title Dou Luo
di wu bai jiu shi zhang shi wan nian xie mo zuo tui gu
Chapter 589 The Eighth Soul Ring of Tang San
Chapter 588
di wu bai ba shi qi zhang di si kao sha jing zhi zhan
Chapter 566 The ultimate state of the purple pole magic pupil, vast
di wu bai ba shi wu zhang di san kao chao xi lian ti
Chapter 544
Chapter 583 Seven Fire Phoenix
Chapter 582
di wu bai ba shi yi zhang mang zhuang de mo hun da bai sha zhi wang
di wu bai ba shi zhang shi wan nian mo hun da bai sha zhi wang
Chapter 579: Oscar's wretched seventh soul skills
Chapter 578 Tang San's Card, the Skills of the Realizing God's Field
Chapter 577 Crossing, double, the light of the sea god
di wu bai qi shi liu zhang chuan yue hai shen zhi guang
di wu bai qi shi wu zhang shi wan nian tang san de di qi hun huan
di wu bai qi shi si zhang tian shi yu luo sha
Chapter 573 God gives the soul ring
di wu bai qi shi er zhang hai shen zhi guang de ao mi
Chapter 571
di wu bai qi shi zhang hai shen jiu kao san cha ji lao yin
di wu bai liu shi jiu zhang ding ji qi kao yu huang ji yi kao
di wu bai liu shi ba zhang hai ma sheng zhu hei ji liu kao
Chapter 567
Chapter 566 The Haixian Island, which is worshiped by the Poseidon,
di wu bai liu shi wu zhang
Chapter 544 The Hot Purple Pearls
Chapter 533
Chapter 562 Dangerous Death and Lost Horse
Chapter 561 Super 100,000 years, the world's overlord
di wu bai liu shi zhang mo jing hai yu
Chapter 599
Chapter 558 Don't admire Brother, brother is just a legend
Chapter 557
Chapter 566 Hurricane Right Legs
Chapter 555 Tangmen Fourth, 1,000 One Night
di wu bai wu shi si zhang an ying lie shou
Chapter 553
di wu bai wu shi er zhang zhen guo zhi bao zeng tang san han hai qian kun zhao
di wu bai wu shi yi zhang zhong ju shi lai ke qi guai
Chapter 550 The happiness of Tang Sanhe Xiaowu, engagement
Chapter 549 The origin of the three peerless Dou Luo
Chapter 548 Devil Island?Sea God Island?
di wu bai si shi qi zhang jiu shi jiu ji de feng hao dou luo
di wu bai si shi liu zhang liu kuai hun gu tian shi shen zhuang
di wu bai si shi wu zhang xiao wu fu huo si fen zhi yi
di wu bai si shi si zhang zi chuang hun ji luan pi feng zhi wu
Chapter 543
Chapter 542 Stab Dolphin, Snake Spear, Soul Breaking Gun
di wu bai si shi yi zhang gong wei jing bian di ying xian
di wu bai si shi zhang tang men wu tang
di wu bai san shi jiu zhang shen qi ba bao ru yi ruan jia
Chapter 538
Chapter 537
di wu bai san shi liu zhang zhen de gun chu qu liao
di wu bai san shi wu zhang shen jiang lou gao
di wu bai san shi si zhang jin shu zhi du geng xin cheng
Chapter 530
Chapter 532 The Gap of Five -Year, One Picks Three
di wu bai san shi yi zhang fu huo xiao wu er fen zhi yi
di wu bai san shi zhang tang san di liu hun ji xu wu bao sha ba duan shuai
Chapter 529 Tang San VS Yang Invincible
Chapter 528 Crystal Blood Dragon Ginseng
di wu bai er shi qi zhang tang san de di liu hun ji xiao wu xian shen
di wu bai er shi liu zhang gui ying mi zong dou chun min
Chapter 525
di wu bai er shi si zhang po fang luan pi feng zhi wei
di wu bai er shi san zhang dui zhen yu ban jia ju xi bi fang yu
Chapter 522: One of the Royal clan
Chapter 521
Chapter 520
di wu bai yi shi jiu zhang tang men li zhi yi zu
di wu bai yi shi ba zhang ao si ka ning rong rong
Chapter 517 The return of Oscar, copy the mirror intestine
Chapter 51: The reason for the evolutionary armor of the eight -spider spear
di wu bai yi shi wu zhang huang shi mi xin
di wu bai yi shi si zhang jin hua ba zhu mao
Chapter 513 The hope of resurrection
di wu bai yi shi er zhang tong yang de ming yun tang san de shi wan nian hun huan
Chapter 511
Chapter 51 Towl Small Dance, my lover, finally meet each other again
Chapter 509 Successful lurking
Chapter 508 Meet Hu Liena again
di wu bai ling qi zhang lie hun mie men
di wu bai ling liu zhang hun dou luo ji bie de peng zhuang
di wu bai ling wu zhang lan yin ling yu zhen zheng de wei li xia
Chapter 504 The true power of the blue and silver field (middle)
di wu bai ling san zhang lan yin ling yu zhen zheng de wei li shang
Chapter 502 Oscar's sixth soul ring (below)
di wu bai ling yi zhang ao si ka de di liu hun huan zhong
di wu bai zhang ao si ka de di liu hun huan shang
Chapter 499 The changes in the past five years (below)
Chapter 498 The Five Years of Five Years (Middle)
Chapter 497 The changes in the past five years (above)
Chapter 496 Strak, gather again (below)
di si bai jiu shi wu zhang shi lai ke zai ju shou zhong
di si bai jiu shi si zhang shi lai ke zai ju shou shang
Chapter 493 Void Ghost Fans (Part 2)
di si bai jiu shi er zhang xu kong gui ying mi zong zhong
Chapter 491 Void Ghost Fans (Part 1)
di si bai jiu shi zhang di wu hun ji lan yin ba wang qiang xia
di si bai ba shi jiu zhang di wu hun ji lan yin ba wang qiang zhong
di si bai ba shi ba zhang di wu hun ji lan yin ba wang qiang shang
Chapter 487 The domineering control of the blue silver emperor (below)
Chapter 466 The Domineering Control of the Blue Silver Emperor (middle)
Chapter 485 The domineering control of the blue silver emperor (above)
Chapter 484 Xiaotian Dou Luo (below)
di si bai ba shi san zhang xiao tian dou luo zhong
di si bai ba shi er zhang xiao tian dou luo shang
Chapter 481 Return to Haotianzong (below)
Chapter 480 Return to Haotianzong (middle)
Chapter 479 Return to Haotianzong (Part 1)
di si bai qi shi ba zhang mu qin de yi wu lan yin huang you tui gu xia
di si bai qi shi qi zhang mu qin de yi wu lan yin huang you tui gu zhong
di si bai qi shi liu zhang mu qin de yi wu lan yin huang you tui gu shang
Chapter 475 The mother of Tang San, 100,000 years of blue silver emperor (below)
di si bai qi shi si zhang tang san de mu qin shi wan nian lan yin huang zhong
di si bai qi shi san zhang tang san de mu qin shi wan nian lan yin huang shang
di si bai qi shi er zhang qian hua xi jin yuan rong ru yi xia
di si bai qi shi yi zhang qian hua xi jin yuan rong ru yi zhong
di si bai qi shi zhang qian hua xi jin yuan rong ru yi shang
Chapter 469 Yuexuan, Aunt (Part 2)
Chapter 468 Yuexuan, Aunt (Middle)
Chapter 467 Yuexuan, Aunt (Part)
Chapter 466 The field of blue silver and the field of killing gods (below)
Chapter 465 The field of blue silver and the field of killing gods (middle)
di si bai liu shi si zhang lan yin ling yu yu sha shen ling yu shang
Chapter 463 Ten Lieyang Snakes (below)
Chapter 462 Ten Lieyang Snakes (Middle)
di si bai liu shi yi zhang shi shou lie yang she shang
Chapter 460 Dark Golden Three Bad Bat King (below)
di si bai wu shi jiu zhang an jin san tou bian fu wang zhong
Chapter 458 Dark Golden Three -headed Bat King (Part 1)
di si bai wu shi qi zhang xue de ji dian di yu lu xia
Chapter 456 Blood Memorial, Hell Road (middle)
di si bai wu shi wu zhang xue de ji dian di yu lu shang
Chapter 454 The King of Killing (Part 2)
Chapter 453 The King of Killing (Middle)
di si bai wu shi er zhang sha lu zhi wang shang
Chapter 451 Hell killing field (below)
Chapter 450 Hell Killing Field (Middle)
di si bai si shi jiu zhang di yu sha lu chang shang
di si bai si shi ba zhang sha lu zhi du xia
Chapter 447 The Capital of Killing (Middle)
Chapter 446 The Capital of Killing (Part 1)
Chapter 445 The true face of Tang Sanwu Soul, Lan Yinhuang (below)
Chapter 444 The true face of Tang Sanwu Soul, Lan Yinhuang (middle)
di si bai si shi san zhang tang san wu hun de zhen mian mu lan yin huang shang
di si bai si shi er zhang chui fa da cheng sha lu zhi qi xia
Chapter 441 The Macroscopic Method, the Qi of Killing (Middle)
Chapter 440 Hammer Method, the Qi of Killing (above)
di si bai san shi jiu zhang ba shi yi chui xia
Chapter 438 Eighty -one Hammer (Middle)
Chapter 437 Eighty -one Hammer (Part 1)
Chapter 436 The skill of Smart Slutia, Purple Polar God (below)
di si bai san shi wu zhang zhi hui tou gu zhi ji zi ji shen guang zhong
Chapter 434 The skill of Smart Slutia, Purple Polar God (Part 1)
di si bai san shi san zhang hao tian yang wei xin de kai shi xia
Chapter 432 Haotian Yangwei, a new beginning (middle)
Chapter 431 Haotian Yangwei, a new beginning (above)
di si bai san shi zhang xiao wu bu shi ren xia
di si bai er shi jiu zhang xiao wu bu shi ren zhong
di si bai er shi ba zhang xiao wu bu shi ren shang
Chapter 427 The Tenth Tangmen, Bat Wing Reincarnation (Part 2)
di si bai er shi liu zhang tang men di shi fu yi lun hui zhong
Chapter 425 Tangmen Tenth, Bat Wing Reincarnation (Part 1)
di si bai er shi si zhang shi lai ke qi guai wan zheng de shi li xia
Chapter 423 The complete strength of the seven monsters of Shrek (middle)
di si bai er shi er zhang shi lai ke qi guai wan zheng de shi li shang
Chapter 421 The Essence of the Soul of the Soul, Dark Jin Haotian Hammer (below)
di si bai er shi zhang qi hun zhen shen an jin hao tian chui zhong
di si bai yi shi jiu zhang qi hun zhen shen an jin hao tian chui shang
di si bai yi shi ba zhang zhen jing qi guai rong he ji xia
di si bai yi shi qi zhang zhen jing qi guai rong he ji zhong
di si bai yi shi liu zhang zhen jing qi guai rong he ji shang
Chapter 415 The Life of the Ghost White Tiger (below)
Chapter 414 The Birth of the Ghost White Tiger (middle)
Chapter 413 The Life of the Ghost White Tiger (Part 1)
Chapter 412's Muting Skills of Wannian Soul skills (below)
di si bai yi shi yi zhang wan nian hun ji de bian yi ji nen zhong
di si bai yi shi zhang wan nian hun ji de bian yi ji nen shang
Chapter 409 Star Luo Royal College Team (below)
di si bai ling ba zhang xing luo huang jia xue yuan zhan dui zhong
di si bai ling qi zhang xing luo huang jia xue yuan zhan dui shang
di si bai ling liu zhang jiao huang bi bi dong xia
di si bai ling wu zhang jiao huang bi bi dong zhong
di si bai ling si zhang jiao huang bi bi dong shang
Chapter 403 Four Title Douluo (below)
di si bai ling er zhang si ge feng hao dou luo zhong
di si bai ling yi zhang si ge feng hao dou luo shang
di si bai zhang yi ge ai hua de feng hao dou luo xia
di san bai jiu shi jiu zhang yi ge ai hua de feng hao dou luo zhong
di san bai jiu shi ba zhang yi ge ai hua de feng hao dou luo shang
di san bai jiu shi qi zhang zong jue sai wu hun cheng xia
di san bai jiu shi liu zhang zong jue sai wu hun cheng zhong
Chapter 395 Finals, Wushen City (Part)
di san bai jiu shi si zhang hao tian chui luan pi feng xia
di san bai jiu shi san zhang hao tian chui luan pi feng zhong
di san bai jiu shi er zhang hao tian chui luan pi feng shang
di san bai jiu shi yi zhang qi rong tong tian hu po long xia
di san bai jiu shi zhang qi rong tong tian hu po long zhong
Chapter 389 Qikong Tongtian, Tiger Broken Dragon (Part 1)
di san bai ba shi ba zhang yun chou wei wo da shi xia
Chapter 387: Master (Middle)
di san bai ba shi liu zhang yun chou wei wo da shi shang
di san bai ba shi wu zhang huo wu yu xiao wu de wen xia
Chapter 384 The Kiss of Fire Dance and Little Dance (Middle)
Chapter 383 The Kiss of Fire Dance and Little Dance (Part 1)
Chapter 382 Phoenix's Wild (Part 2)
Chapter 381 The Wilderness of Phoenix (Middle)
di san bai ba shi zhang feng huang de kuang ye shang
Chapter 379 Tang San VS Fire Dance (Part 2)
Chapter 378 Tang San VS Fire Dance (Middle)
di san bai qi shi qi zhang tang san V S huo wu shang
di san bai qi shi liu zhang hun ji yu tang men jue xue de rong he xia
Chapter 375 The integration of soul skills and Tangmen unique learning (middle)
di san bai qi shi si zhang hun ji yu tang men jue xue de rong he shang
Chapter 373 The King of Flowers and Jun Linquang (below)
di san bai qi shi er zhang hua zhong zhi wang jun lin qun fang zhong
Chapter 371 The King of Flowers and Jun Linquang (Part 1)
di san bai qi shi zhang bei suan ji de liu er long xia
di san bai liu shi jiu zhang bei suan ji de liu er long zhong
Chapter 368 Liu Erlong (Part 1)
di san bai liu shi qi zhang huo ran guan tong xia
Chapter 366 Suddenly Linking (Middle)
Chapter 365 Suddenly Linking (Part 1)
di san bai liu shi si zhang zhen shi pu tong de lan yin cao me xia
di san bai liu shi san zhang zhen shi pu tong de lan yin cao me zhong
di san bai liu shi er zhang zhen shi pu tong de lan yin cao me shang
Chapter 361 Frozen Phoenix Drifting Ice Phoenix (Part 2)
Chapter 360 Frozen and Snow Drifting Ice Phoenix (Middle)
Chapter 359 Frozen Phoenix Drifting Ice Phoenix (Part 1)
Chapter 358 The Fusion of Wuhun Soul, zero ice and snow (below)
Chapter 357 The Fusion of Wuhun Soul, Zero (Middle)
Chapter 356 The Fusion of Wuhun Soul, Zero and Snow Drinking (above)
Chapter 3505
Chapter 354, Sing, One and (Middle)
di san bai wu shi san zhang yi chang yi he shang
Chapter 352 Seven Integrated Fusion Skills (Part 2)
Chapter 351 Seven Integrated Fusion Techniques (Middle)
di san bai wu shi zhang qi wei yi ti rong he ji shang
Chapter 349 Hidden Mystery, Seven Gem Wushuma (below)
Chapter 348 Hidden Mystery, Seven Gem Wushuma (middle)
di san bai si shi qi zhang yin cang de ao mi qi bao shi wu hun shang
di san bai si shi liu zhang huo mian lan yin cao xia
di san bai si shi wu zhang huo mian lan yin cao zhong
di san bai si shi si zhang huo mian lan yin cao shang
di san bai si shi san zhang shi lai ke xue yuan V S chi huo xue yuan xia
di san bai si shi er zhang shi lai ke xue yuan V S chi huo xue yuan zhong
di san bai si shi yi zhang shi lai ke xue yuan V S chi huo xue yuan shang
di san bai si shi zhang you shi yi kuai hun gu xia
Chapter 339 is another soul bone (middle)
Chapter 338 is another soul bone (top)
Chapter 337 The Soul Chasing Soul Devil Yan Wang Post (below)
Chapter 336 The Soul Chasing Soul Devil Yan Wang Post (middle)
di san bai san shi wu zhang zhui hun duo ming yan wang tie shang
Chapter 334 The Extreme and Balanced Stream of the Soul Master Realm (below)
Chapter 333 The Extreme and Balanced Stream of the Soul Master Realm (middle)
Chapter 332 The Extreme and Balanced Stream of the Soul Master Realm (Part 1)
Chapter 331 The Extreme Group Control and the horrible ghost white tiger (below)
Chapter 330 Extreme Group Control and horrible Ghost White Tiger (middle)
di san bai er shi jiu zhang ji xian tuan kong yu kong bu de you ming bai hu shang
Chapter 328 The new tactics of Tang San, the universe sky flow (below)
Chapter 327 The new tactics of Tang San, the universe sky flow (middle)
di san bai er shi liu zhang tang san de xin zhan shu yu zhou tian kong liu shang
Chapter 325 The Heart of the Three Tips of Diminity (Part 2)
Chapter 324 The Heart of the Three Tips of Diminity of the Heart control (in)
di san bai er shi san zhang fen xin kong zhi zhi san qiao yu zhi xin shang
di san bai er shi er zhang tang hao tui yin de yuan yin xia
di san bai er shi yi zhang tang hao tui yin de yuan yin zhong
Chapter 30: The reason why Tang Hao retreats (above)
Chapter 319 One minute of victory (below)
di san bai yi shi ba zhang yi fen zhong de wan sheng zhong
di san bai yi shi qi zhang yi fen zhong de wan sheng shang
Chapter 31: The first game of the qualifiers, starting the war (below)
Chapter 315 The first game of the qualifiers, starting the war (middle)
Chapter 314 The first game of the qualifiers, starting the war (top)
di san bai yi shi san zhang quan da lu gao ji hun shi xue yuan jing ying da sai xia
di san bai yi shi er zhang quan da lu gao ji hun shi xue yuan jing ying da sai zhong
Chapter 311 Elite Competition of the Senior Soul Teacher College of the mainland (Part 1)
Chapter 31 The Fourth Soul Techniques of Tang San (Part 2)
Chapter 309 The Fourth Soul Skills of Tang San (Middle)
Chapter 308 The Fourth Soul Scholarship of Tang San (Part 1)
di san bai ling qi zhang tun shi ba zhu mao xia
di san bai ling liu zhang tun shi ba zhu mao zhong
di san bai ling wu zhang tun shi ba zhu mao shang
Chapter 304 Wannian Di Acupoint Magic Spider (below)
di san bai ling san zhang wan nian di xue mo zhu zhong
Chapter 302 Magic Spider (Part 1)
Chapter 301 Millennium Linjia Beast and Wannian Magic Spider (below)
Chapter 300 Millennium Linjia Beast and Wannian Magic Spider (Middle)
Chapter 299 Millennium Linjia Beast and Wannian Magic Spider (top)
Chapter 298: Youxiang Fragrance Soul Beast (below)
di er bai jiu shi qi zhang you xiang yin hun shou zhong
di er bai jiu shi liu zhang you xiang yin hun shou shang
di er bai jiu shi wu zhang pang zi de di si hun ji feng huang xiao tian ji xia
di er bai jiu shi si zhang pang zi de di si hun ji feng huang xiao tian ji zhong
di er bai jiu shi san zhang pang zi de di si hun ji feng huang xiao tian ji shang
di er bai jiu shi er zhang l s q u o da di zhi wang r s q u o yu l s q u o fen hong niang niang r s q u o xia
di er bai jiu shi yi zhang l s q u o da di zhi wang r s q u o yu l s q u o fen hong niang niang r s q u o zhong
di er bai jiu shi zhang l s q u o da di zhi wang r s q u o yu l s q u o fen hong niang niang r s q u o shang
Chapter 289 The King of the Earth at the foot of Chilong (below)
Chapter 288 The King of the Earth (Middle) under the feet of Chilong (middle)
Chapter 287 The King of the Earth at the foot of Chilong (above)
di er bai ba shi liu zhang xiao wu ge ti wo shu tou xia
di er bai ba shi wu zhang xiao wu ge ti wo shu tou zhong
Chapter 284 Xiaowu: Brother, combing my hair for me (top)
Chapter 283 The Mystery of the Twin Souls (Part 2)
di er bai ba shi er zhang shuang sheng wu hun de ao mi zhong
Chapter 281 The Mystery of the Double Soul (Part 1)
di er bai ba shi zhang shen shi zhi mi yu hao tian dou luo xia
Chapter 279 The Mystery of Life and Haotian Dou Luo (middle)
Chapter 278 The Mystery of Life and Haotian Douluo (top)
di er bai qi shi qi zhang tang san zuo shou hao tian chui xia
Chapter 276 Tang Sanzan, Haotian Hammer (middle)
Chapter 275 Tang Sanzan, Haotian Hammer (top)
di er bai qi shi si zhang da li shen ye ye zhen de lai liao xia
Chapter 273 Divine God, Grandpa is really here (middle)
Chapter 272 Divine God, Grandpa is really here (top)
di er bai qi shi yi zhang qi bao liu li zong de jing ya xia
Chapter 270 The surprise of Qibaibao Liulizong (middle)
di er bai liu shi jiu zhang qi bao liu li zong de jing ya shang
di er bai liu shi ba zhang qi bao liu li zong xia
di er bai liu shi qi zhang qi bao liu li zong zhong
di er bai liu shi liu zhang qi bao liu li zong shang
Chapter 265 Extreme Pure Power Soul Master (below)
di er bai liu shi si zhang ji duan chun li liang hun shi zhong
Chapter 263 Extreme Pure Power Soul Master (Part 1)
Chapter 262 Tiandou Auction (Part 2)
Chapter 261 Tiandou Auction (Middle)
di er bai liu shi zhang tian dou pai mai chang shang
di er bai wu shi jiu zhang huo ran guan tong xia
Chapter Twenty -eighth Chapter Suddenly (Middle)
di er bai wu shi qi zhang huo ran guan tong shang
Chapter 256 Bingqing Yujie Tang San Shao (below)
Chapter 255 Bingqing Yujie Tang San Shao (middle)
Chapter 254 Bingqing Yujie Tang San Shao (Part 1)
Chapter Twenty -Three Monsters with Seven Monsters (Part 2)
di er bai wu shi er zhang jue shi xian pin pei qi guai zhong
Chapter Twenty -151 Peerless Xianpin with Seven Monsters (Part 1)
Chapter 250 Xiaowu: Vow not leave me (below)
di er bai si shi jiu zhang xiao wu fa shi bu yao li kai wo zhong
di er bai si shi ba zhang xiao wu fa shi bu yao li kai wo shang
Chapter 247 Ruyi Treasure Bao and the mother -in -law chasing the soul and daring (below)
di er bai si shi liu zhang ru yi bai bao nan yu zi mu zhui hun duo ming dan zhong
Chapter 245: Ruyi Baibao Pork Pork and Mother Chasing Soul Chasing Soul (Part 1)
di er bai si shi si zhang shui huo bu qin bai du bi yi xia
Chapter 243: Water and Fire will not invade, and the poison is easy (middle)
di er bai si shi er zhang shui huo bu qin bai du bi yi shang
Chapter 241:
di er bai si shi zhang you xiang qi luo xian pin zhong
di er bai san shi jiu zhang you xiang qi luo xian pin shang
Chapter 238 Golden Holy Dragon VS Beinphinity Snake Emperor (below)
di er bai san shi qi zhang huang jin sheng long V S bi lin she huang zhong
Chapter 236 Golden Holy Dragon VS Beinphinity Snake Emperor (above)
Chapter 235 The Binghuo Alchemy (Part 2)
Chapter 234 Binghuo Alchemy (Middle)
di er bai san shi san zhang bing huo lian jin shen shang
Chapter 232: Eyes of Binghuo Two Eyes (Next)
di er bai san shi yi zhang bing huo liang yi yan zhong
Chapter 230
di er bai er shi jiu zhang huang jin tie san jiao de wang shi xia
Chapter 228 The Past of the Golden Iron Triangle (middle)
Chapter 227 The Past of the Golden Iron Triangle (Part 1)
Chapter 226 The last corner of the Golden Iron Triangle (below)
Chapter 225 The last corner of the Golden Iron Triangle (middle)
di er bai er shi si zhang huang jin tie san jiao de zui hou yi jiao shang
di er bai er shi san zhang feng hao dou luo feng hao du xia
Chapter 222 Title Douluo, Title: Poison (Middle)
di er bai er shi yi zhang feng hao dou luo feng hao du shang
Chapter 220, Positive, the first pulse (below)
di er bai yi shi jiu zhang guan tong di yi mai zhong
di er bai yi shi ba zhang guan tong di yi mai shang
di er bai yi shi qi zhang tian dou huang jia xue yuan xia
di er bai yi shi liu zhang tian dou huang jia xue yuan zhong
Chapter 215 Tiandou Royal College (Part)
Chapter 214 The Fierce God Team (below)
Chapter 213 The Fierce God Team (Middle)
Chapter 212 The Fierce God Team (Part 1)
di er bai yi shi yi zhang yue jie tao zhan xia
Chapter 21 Ten Level Challenge (Middle)
di er bai ling jiu zhang yue jie tao zhan shang
Chapter 208 Feitian God Claw (below)
Chapter 207 Feitian God Claw (Middle)
Chapter 206 Feitian God Claw (Part 1)
Chapter 205 Borrowing chicken eggs?(Down)
di er bai ling si zhang jie ji sheng dan zhong
Chapter 2003 Borrowing chicken eggs?(superior)
di er bai ling er zhang shi lai ke jin dou hun ji zhan dui xia
Chapter 201 Strak, Golden Dou Soul Team (Middle)
di er bai zhang shi lai ke jin dou hun ji zhan dui shang
di yi bai jiu shi jiu zhang ba zhu mao ding sheng fu xia
Chapter 198 Eight Spider Spear, fixed victory or defeat (middle)
Chapter 197 Eight Spider Spear, fixed victory or defeat (above)
Chapter 196 The Ghost White Tiger of Wushun Fusion Technology (Part 2)
di yi bai jiu shi wu zhang wu hun rong he ji zhi you ming bai hu zhong
di yi bai jiu shi si zhang wu hun rong he ji zhi you ming bai hu shang
di yi bai jiu shi san zhang bi lin zi du xia
di yi bai jiu shi er zhang bi lin zi du zhong
di yi bai jiu shi yi zhang bi lin zi du shang
di yi bai jiu shi zhang qi guai zhan huang dou xia
di yi bai ba shi jiu zhang qi guai zhan huang dou zhong
di yi bai ba shi ba zhang qi guai zhan huang dou shang
Chapter 187 The Emperor Fighting Team (below)
Chapter 186 The Emperor Fighting Team (middle)
di yi bai ba shi wu zhang huang dou zhan dui shang
Chapter 184 The Coercion of the King of Spider -King (below)
Chapter 183 The Coercion of the Spider -king (middle)
di yi bai ba shi er zhang zhi zhu wang zhe de wei ya shang
Chapter 181 The Strong of Control of the Soul Master (below)
Chapter 180 The Power of the Soul Master (middle)
Chapter 179 The Strong of the Soul Master of the Control Department (Part 1)
Chapter 178 The opponent, the mad team (below)
di yi bai qi shi qi zhang qiang heng de dui shou kuang zhan dui zhong
di yi bai qi shi liu zhang qiang heng de dui shou kuang zhan dui shang
Chapter 175 The second stage of the master teaching (below)
di yi bai qi shi si zhang da shi jiao xue de di er jie duan zhong
Chapter 173 The Second Period of Master Teaching (Part 1)
Chapter 172, Well -wretched Uncle, unhappy (below)
di yi bai qi shi yi zhang wei suo guai shu shu bu le zhong
Chapter 170 Insubitivious Uncle, Unhappy (top)
di yi bai liu shi jiu zhang da shi shi mo gui xia
di yi bai liu shi ba zhang da shi shi mo gui zhong
di yi bai liu shi qi zhang da shi shi mo gui shang
Chapter 166 Do not abandon, don’t give up (below)
di yi bai liu shi wu zhang bu pao qi bu fang qi zhong
di yi bai liu shi si zhang bu pao qi bu fang qi shang
Chapter 163 The first stage of special training starts (below)
Chapter 162 The first stage of special training starts (middle)
Chapter 161 The first stage of special training starts (Part 1)
Chapter 160 & LDQUO; Iron & RDQUO; Mite Store (below)
Chapter 159 & LDQUO; Iron & RDQUO; Artisan Shop (Middle)
Chapter 158 & LDQUO; Iron & RDQUO; Craftsman Shop (top)
di yi bai wu shi qi zhang wai fu hun gu xia
di yi bai wu shi liu zhang wai fu hun gu zhong
Chapter 155 outer Soul Bone (top)
di yi bai wu shi si zhang lan yin cao jin hua hou de wei li xia
di yi bai wu shi san zhang lan yin cao jin hua hou de wei li zhong
di yi bai wu shi er zhang lan yin cao jin hua hou de wei li shang
Chapter 151 Master's arrival (below)
di yi bai wu shi zhang da shi dao lai zhong
di yi bai si shi jiu zhang da shi dao lai shang
di yi bai si shi ba zhang tang san qiang heng de di san hun huan xia
Chapter 147 The Third Soul Ring (Middle) of Tang Sanqiang's Heng Heng
Chapter 146 The Third Soul Ring of Tang Sanqiang (Part 1)
Chapter 145 The Magic Spider Soul Ring of the Limit (Part 2)
Chapter 144 The Magic Spider Soul Ring (Middle) exceeds the limit (middle)
Chapter 143 The Magic Spider Soul Ring (Part 1)
Chapter 142 Meng still uses a hidden weapon?(Down)
di yi bai si shi yi zhang meng yi ran ye yong an qi zhong
Chapter 140 still uses a hidden weapon?(superior)
di yi bai san shi jiu zhang xie e de sha lu zhe ren mian mo zhu xia
Chapter 138 The Evil Killer, Human Magic Spider (Middle)
Chapter 137 The Evil Killer, Human Magic Spider (Part 1)
Chapter 136 The King of Forests, Titan Giant Ape (below)
di yi bai san shi wu zhang sen lin zhi wang tai tan ju yuan zhong
di yi bai san shi si zhang sen lin zhi wang tai tan ju yuan shang
Chapter 133 The Third Soul Ring of Oscar (below)
Chapter 132: Oscar's Third Soul Ring (Middle)
di yi bai san shi yi zhang ao si ka de di san hun huan shang
di yi bai san shi zhang gai shi long she xia
Chapter 129 Gai Shilong Snake (Middle)
di yi bai er shi ba zhang gai shi long she shang
Chapter 127 Millennium Phoenix Cock Crimel (Part 2)
Chapter 126 Millennium Phoenix Crown Snake (Middle)
Chapter 125 Millennium Phoenix Chicken Crown Snake (Part 1)
Chapter 124 Dare to cause trouble is Yongcai (below)
Chapter 123 Dare to cause trouble is a cricket (middle)
di yi bai er shi er zhang bu gan ruo shi shi yong cai shang
di yi bai er shi yi zhang xing dou da sen lin xia
di yi bai er shi zhang xing dou da sen lin zhong
di yi bai yi shi jiu zhang xing dou da sen lin shang
Chapter 118 The Power of Wushun (Part 2)
Chapter 117 The Power of Wuxun (Middle)
di yi bai yi shi liu zhang qi wu hun de wei li shang
di er shi si zhang san wu zu he de cheng li wu
di er shi si zhang san wu zu he de cheng li si
Chapter 24: The establishment of the three -five combination (3)
Chapter 24: The establishment of the three -five combination (2)
Chapter 24: The establishment of the three -five combination (1)
Chapter Twenty -three Witch's True Colors (5)
Chapter 23 Witch's True Colors (4)
di er shi san zhang mo nv ben se san
Chapter Twenty -three Witch's True Colors (2)
di er shi san zhang mo nv ben se yi
di er shi er zhang si yan miao ying fu lan de wu
Chapter Twenty -two Eyes Cat Eagles Frand (4)
Chapter Twenty -two Eye Os Eagles Frand (3)
di er shi er zhang si yan miao ying fu lan de er
Chapter Twenty -two Eye Os Eagles Frand (1)
Chapter 21 Evil Fire Phoenix (4)
Chapter 21: Evil Fire Phoenix (3)
di er shi yi zhang xie huo feng huang er
Chapter 21 Evil Fire Phoenix (1)
Chapter 20 Oscar's Essentials and Little Lavima (5)
di er shi zhang ao si ka de da xiang chang he xiao la chang si
di er shi zhang ao si ka de da xiang chang he xiao la chang san
Chapter 20 Oscar's Essentials and Little Lavima (2)
Chapter 20 Oscar's Essentials and Little Salone (1)
Chapter 19 of Tang San's hidden weapon (5)
Chapter 19 of Tang San's hidden weapon (4)
di shi jiu zhang tang san de an qi san
Chapter 19 of Tang San's hidden weapon (2)
Chapter 19 of Tang San's hidden weapon (1)
Chapter 18 Do not move Ming Wang Zhao Wuji (5)
Chapter 18 Do not move Ming Wang Zhao Wuji (4)
Chapter 18 Do not move Ming Wang Zhao Wuji (3)
Chapter 18 Do not move King Zhao Wuji (2)
di shi ba zhang bu dong ming wang zhao wu ji yi
di shi qi zhang zhi shou guai wu de xue yuan wu
Chapter Seventeen College that only collects monsters (4)
di shi qi zhang zhi shou guai wu de xue yuan san
di shi qi zhang zhi shou guai wu de xue yuan er
Chapter Seventeen College (1)
Chapter 16 The Golden Dragon Beard Needle (5)
di shi liu zhang ban jing fa jin long xu zhen si
di shi liu zhang ban jing fa jin long xu zhen san
Chapter 16 The Crystal Golden Dragon Beard Needle (2)
Chapter 16 The Crystal Golden Dragon Beard Needle (1)
Chapter 15 The Scholarship of the Millennium Soul Ring, White Tiger King Kong changes (5)
Chapter 15 The Scholarship of the Millennium Soul Ring, White Tiger King Kong changed (4)
di shi wu zhang qian nian hun huan zhi ji bai hu jin gang bian san
Chapter 15 The Scholarship of the Millennium Soul Ring, White Tiger King Kong changes (2)
Chapter 15 The Scholarship of the Millennium Soul Ring, White Tiger King Kong changes (1)
Chapter 14 Evil Eyes White Tiger Dai Mu Bai (Six)
Chapter 14 Evil Eyes White Tiger Dai Mu Bai (5)
di shi si zhang xie mou bai hu dai mu bai si
Chapter 14 Evil Eyes White Tiger Dai Mu Bai (3)
di shi si zhang xie mou bai hu dai mu bai er
di shi si zhang xie mou bai hu dai mu bai yi
Chapter 13 Father's Message (4)
Chapter 13 Father's Message (3)
di shi san zhang fu qin de liu yan er
di shi san zhang fu qin de liu yan yi
di shi er zhang luan pi feng chui fa wu
di shi er zhang luan pi feng chui fa si
di shi er zhang luan pi feng chui fa san
Chapter 12:
Chapter 12:
Chapter 11 Xiaowuyuan, you are really a rabbit (4)
Chapter 11 Xiaowuyuan, you are really a rabbit (3)
Chapter 11 Xiaowuyuan, you are really a rabbit (2)
di shi yi zhang xiao wu yuan lai ni zhen de shi ge tu zi yi
di shi zhang di yi hun huan ji nen wu
Chapter 10 Soul Ring Skills (4)
di shi zhang di yi hun huan ji nen san
Chapter 10 Soul Ring Skills (2)
Chapter 10 Soul Ring Skills (1)
di jiu zhang lan yin cao de di yi hun huan wu
Chapter 9 The First Soul Ring of Blue Silver (4)
di jiu zhang lan yin cao de di yi hun huan san
Chapter 9 The First Soul Ring of Blue Silver (2)
di jiu zhang lan yin cao de di yi hun huan yi
di ba zhang hun dao qi er shi si qiao ming yue ye wu
di ba zhang hun dao qi er shi si qiao ming yue ye si
di ba zhang hun dao qi er shi si qiao ming yue ye san
di ba zhang hun dao qi er shi si qiao ming yue ye er
Chapter 8 Soul Guide, Twenty -Four Bridge Mingyue Night (1)
di qi zhang xiao wu ni huai yao a wu
Chapter 7 Xiaowu, do you want it?(Four)
di qi zhang xiao wu ni huai yao a san
Chapter 7 Xiaowu, do you want it?(two)
Chapter 7 Xiaowu, do you want it?(one)
Chapter 6 My name is Xiao Wu, dancing dance (5)
di liu zhang wo jiao xiao wu tiao wu de wu si
Chapter 6 My name is Xiao Wu, dancing dance (3)
Chapter 6 My name is Xiao Wu, dancing dance (2)
Chapter 6 My name is Xiao Wu, dancing dance (1)
Chapter 5 Master?master?(Four)
di wu zhang da shi shi fu san
Chapter 5 Master?master?(two)
di wu zhang da shi shi fu yi
di si zhang yi jie tang san de di yi jian an qi wu
di si zhang yi jie tang san de di yi jian an qi si
Chapter 4 The first hidden weapon of Tang San in different worlds (3)
Chapter 4 The first hidden weapon of Tang San in different worlds (2)
di si zhang yi jie tang san de di yi jian an qi yi
Chapter III Twin Martial Arts (5)
di san zhang shuang sheng wu hun si
Chapter III Twin Martial Arts (3)
di san zhang shuang sheng wu hun er
di san zhang shuang sheng wu hun yi
Chapter 2 Waste Martial Arts and Congenital Soul (4)
Chapter 2 Waste Martial Arts and Congenital Soul (3)
di er zhang fei wu hun yu xian tian man hun li er
di er zhang fei wu hun yu xian tian man hun li yi
Chapter 1 Douro Mainland, Tang San (4)
di yi zhang dou luo da lu yi jie tang san san
di yi zhang dou luo da lu yi jie tang san er
Chapter 1 Douro Mainland, Tang San (1)
The Tang family who cross the Tang family
guan kan tang jia san shao huo bao shi pin fang tan
The new book "The Throne of God" has begun to upload.
The new book "Dzi Change" has begun to update
The new book Tianzhu has been registered, and it is officially uploaded on the 28th
xin shu yin yang mian yu gao
wu yu liao bu de bu cheng qing
Douro is about to end, please recommend tickets
shi lai ke qi guai zi liao hui zong
tui jian yi ben peng you de xin shu huan ying da jia zhi chi
tui jian yi ben peng you de shu
Best bull python also writes a book & hellip; & hellip;
long zhong tui jian jian xia shi jie sheng da ban
Promote the personal website of Xiao San
en wo qiang diao yi xia yi fu yi qi
wen chuan di zhen yi zhou nian rang wo men wei si nan de tong bao mo ai
Xiao San's own home, welcome everyone to see
With the support of thousands of book friends, I finally got the first first
guan yu da jia de zhi yi xiao san jie shi liang ju
My wife was born, Princess Sugar Sugar Six pounds and six two, and they were born in peace
The refinement conference was suspended for a while, hereby notified
Adding the refined meeting tonight, recommend a book by the way
Exciting Conference suspension
The refinement conference is suspended once
Recommend a good web game
jia jing da hui ma shang kai shi 1 2 dian 0 5 dao 1 2 dian 4 5
I will explain the height of Xiao Wu.
Recommend a good book to everyone
List of characters
shang jia gan yan
Whether it is scolding tomatoes or justified for tomato, please leave here
xiao san shu you tuan ti l d q u o tang men r d q u o zheng shi cheng li