The Third Empire of Win -Words

Status:Completed
About Chapters
xin shu xi juan tian xia yi zai qi dian lian zai
tui jian shu ji fen zhan zai di san di guo
da jie ju mian fei xiu zheng ban
di liu juan shi jie mo ri di yi bai si shi san dui chi san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai si shi er dui chi er
di liu juan shi jie mo ri di yi bai si shi yi dui chi yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai si shi ju se fang an san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi ba jiu ju se fang an er
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi ba zhang ju se fang an yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi qi zhang jiu jie
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi liu zhang jian jie shang hai san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi wu zhang jian jie shang hai er
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi si zhang jian jie shang hai yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi san zhang ao h e l l i p h e l l i p zhen shi bu ke si yi si
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi er zhang ao h e l l i p h e l l i p zhen shi bu ke si yi san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi yi zhang ao h e l l i p h e l l i p zhen shi bu ke si yi er
di liu juan shi jie mo ri di yi bai san shi zhang ao h e l l i p h e l l i p zhen shi bu ke si yi yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi jiu zhang mo gui
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi ba zhang xiao shi de gui ze
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi qi zhang xian er yi jian de cha yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi liu zhang lin shi ji zhi xia
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi wu zhang lin shi ji zhi zhong
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi si zhang lin shi ji zhi shang
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi san zhang zai yi ci de heng cha yi jiao
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi san zhang bu xun chang de xin hao
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi er zhang de dao yu fu chu
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi yi zhang ping an ye
di liu juan shi jie mo ri di yi bai er shi zhang mian mu quan fei de shi jie ge ju san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi jiu zhang mian mu quan fei de shi jie ge ju er
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi ba zhang mian mu quan fei de shi jie ge ju yi
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi qi zhang ya zhou bian ju wu
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi liu zhang ya zhou bian ju si
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi wu zhang ya zhou bian ju san
di liu juan shi jie mo ri di yi bai yi shi si zhang ya zhou bian ju er
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai yi shi san zhang ya zhou bian ju yi
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai yi shi er zhang mao gu song ran
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai yi shi yi zhang bu xuan er zhan
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai yi shi zhang nu qi bu zheng ai qi bu xing
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling jiu zhang zheng zai gai bian de ju shi wu
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling ba zhang zheng zai gai bian de ju shi si
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling qi zhang zheng zai gai bian de ju shi san
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling liu zhang zheng zai gai bian de ju shi er
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling wu zhang zheng zai gai bian de ju shi yi
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling si zhang deng lu ri shi
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling san zhang deng lu ri jiu
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling er zhang deng lu ri ba
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai ling yi zhang deng lu ri qi
di wu juan bu lie dian zhan yi di yi bai zhang deng lu ri liu
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi jiu zhang deng lu ri wu
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi ba zhang deng lu ri si
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi qi zhang deng lu ri san
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi liu zhang deng lu ri er
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi wu zhang deng lu ri yi
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi si zhang zui chang de yi tian qi
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi san zhang zui chang de yi tian liu
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi er zhang zui chang de yi tian wu
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi yi zhang zui chang de yi tian si
di wu juan bu lie dian zhan yi di jiu shi zhang zui chang de yi tian san
di wu juan bu lie dian zhan yi di ba shi jiu zhang zui chang de yi tian er
di wu juan bu lie dian zhan yi di ba shi ba zhang zui chang de yi tian yi
di wu juan bu lie dian zhan yi di ba shi qi zhang ying xiang
di wu juan bu lie dian zhan yi di ba shi liu zhang ying xiang
di wu juan bu lie dian zhan yi di ba shi wu zhang sha long er
di ba shi si zhang sha long yi
di ba shi san zhang e meng lai xi san
di ba shi er zhang e meng lai xi er
di ba shi yi zhang e meng lai xi yi
(Four)
di qi shi jiu zhang hao ba h e l l i p h e l l i p rang wo men kai shi san
(three)
di qi shi ba zhang hao ba h e l l i p h e l l i p rang wo men kai shi er
di qi shi qi zhang hao ba h e l l i p h e l l i p rang wo men kai shi yi
di qi shi liu zhang hei se fang an de qi dong zhong zhang
di qi shi wu zhang hei se fang an de qi dong si
di qi shi si zhang hei se fang an de qi dong san
di qi shi san zhang hei se fang an de qi dong er
di qi shi er zhang hei se fang an de qi dong yi
di qi shi yi zhang jie guo
di qi shi zhang tui yan
di liu shi jiu zhang te gong zai xing dong si
di liu shi ba zhang te gong zai xing dong san
di liu shi qi zhang te gong zai xing dong er
di liu shi liu zhang te gong zai xing dong yi
di liu shi wu zhang na shi shi yan
di liu shi si zhang bi yao de zuo xiu
di liu shi san zhang liang tou l d q u o gong niu r d q u o
di liu shi er zhang guan er
di liu shi yi zhang lin jin
di liu shi zhang qian zou
di wu shi jiu zhang de yi zhi de hai jun
di wu shi qi zhang tong shuai bu te bie zuo zhan chu
di wu shi qi zhang tong shuai bu te bie zuo zhan chu
di wu shi liu zhang tu fa shi jian
di wu shi wu zhang ji jie si
di wu shi si zhang ji jie san
di wu shi si zhang ji jie er
di wu shi san zhang ji jie yi
di wu shi er zhang gai si de yi da li lao
di wu shi zhang liang hao de kai duan
di si shi jiu zhang bu xi dai jia
di si shi ba zhang zui mang lu de yi tian
di si shi qi zhang jia lai kong zhan
di si shi liu zhang yi jian chun shi
di si shi wu zhang yuan shou a nin feng la
di si shi si zhang guo jia de di ren
di si shi san zhang tai qi fu ren liao h e l l i p h e l l i p
di si shi er zhang ling xue de ying guo ren qi shi ta zhi shi zheng ke
di si shi yi zhang xia yi ge lie wu
di si shi zhang ku qi de ba li
di san shi jiu zhang chou mou
di san shi ba zhang san fang hui tan
di san shi qi zhang l d q u o shui zan cheng shui fan dui r d q u o
di san shi liu zhang zhan lue bu shu xia
di san shi wu zhang zhan lue bu shu shang
di san shi si zhang shi jie si da ji
di san shi san zhang wo de yuan shou
di san shi er zhang mai xiang quan li dian feng d e na hu qu de yi zhen
di san shi yi zhang ying jiu tou dai de pu lu shi huang guan
di san shi zhang yi yu l d q u o fan rong chang sheng r d q u o
di er shi jiu zhang jiu zhi qian de jing bian
di er shi ba zhang zuo tan sha long yu h e l l i p h e l l i p zui hou de san xiao shi
di er shi qi zhang shi ming zhao huan
di er shi liu zhang lei da zhan
di er shi wu zhang yi xie ren yi feng xin
di er shi si zhang wa er te m i d d o t feng m i d d o t bu lao xi qi
di er shi san zhang zhao jian
di er shi er zhang jiao lv h e l l i p h e l l i p
di er shi yi zhang you xi gui ze
di er shi zhang zhua bu
di shi jiu zhang pan guo zhe san
di shi ba zhang pan guo zhe er
di shi qi zhang pan guo zhe yi
di shi liu zhang bu shu xi ou
di shi wu zhang zhan wang yu h e l l i p h e l l i p wu qu
di shi si zhang jie jue na bu mao dun
di shi san zhang rong yu yu zhong cheng er
di shi er zhang rong yu yu zhong cheng yi
di shi yi zhang zheng zhao
.
di jiu zhang ji jiang dao lai de xuan ju
di ba zhang ge ju zai bian
di qi zhang xia yi ge mu biao
di liu zhang quan jiang tong gao
di wu zhang li shi de cuo wu
di si zhang hei se wen jian
di san zhang de shi
di er zhang de yi zhi de hai jun jiang shi men
di yi zhang lao ren yu hai
di liu shi san zhang bao feng yu qian
di liu shi er zhang feng bo qi
di liu shi yi zhang shui nen gao su wo shi me shi rong yu gan
di liu shi zhang jun ren de jia zhi
The choice of the British Navy will face!
di wu shi ba zhang yi ge ren de dao gao
di wu shi qi zhang yu yan bu tong
di wu shi liu zhang ling xiu ming ling h e l l i p h e l l i p
di wu shi wu zhang shu yu ta men de li shi qi
di wu shi si zhang shu yu ta men de li shi liu
di wu shi san zhang shu yu ta men de li shi wu
di wu shi er zhang shu yu ta men de li shi si
di wu shi yi zhang shu yu ta men de li shi san
di wu shi zhang shu yu ta men de li shi er
di si shi jiu zhang shu yu ta men de li shi yi
di si shi ba zhang zhuan zhe dian er
di si shi qi zhang zhuan zhe dian yi
di si shi liu zhang
di si shi wu zhang chang ban ge sheng san
di si shi si zhang chang ban ge sheng er
di si shi san zhang chang ban ge sheng yi
di si shi yi zhang wo men du shi zhan shi san
di si shi yi zhang wo men du shi zhan shi er
di si shi zhang wo men du shi zhan shi yi
di san shi jiu zhang qian zou san
di san shi ba zhang qian zou er
di san shi qi zhang qian zou yi
di san shi liu zhang ling xiu ren wu
di san shi wu zhang ca shen er guo
di san shi si zhang b e h a m p a u m l l t e r dui t a n k san
di san shi san zhang b e h a m p a u m l l t e r dui t a n k er
di san shi yi zhang b e h a m p a u m l l t e r dui t a n k yi
di san shi yi zhang tu ran de zao yu
di san shi zhang zhan che qi bing er
di er shi jiu zhang zhan che qi bing yi
di er shi ba zhang mo ce gao shen
di er shi qi zhang bo kai yun wu
significance!
di er shi wu zhang wo de de yi zhi
di er shi si zhang wo nen zuo shi me er
di er shi san zhang wo nen zuo shi me yi
di er shi er zhang zhou xin san
di er shi yi zhang zhou xin er
di er shi zhang zhou xin yi
di shi jiu zhang sheng shi zai wo
di shi ba zhang ru qin yu han wei san
di shi qi zhang ru qin yu han wei er
di shi liu zhang ru qin yu han wei yi
di shi wu zhang ju ren er
di shi si zhang ju ren yi
di shi san zhang ou zhou zhu chong
di shi er zhang tu jin wu
di shi yi zhang tu jin si
fang song shi xie de gao xiao wai pian zhi xu tong xue
di shi zhang tu jin san
di jiu zhang tu jin er
di ba zhang tu jin yi
di qi zhang ke ji shou yi zhe er
di liu zhang ke ji shou yi zhe yi
di wu zhang hui lian xing dong san
di si zhang hui lian xing dong er
di san zhang hui lian xing dong yi
di er zhang ge ju
di yi zhang shang wei zhe ma
di liu shi yi zhang pao xiao zhong de de yi zhi zhan che
di liu shi zhang bing cong tian jiang er
di wu shi jiu zhang bing cong tian jiang yi
di wu shi ba zhang di guo wan dao er
di wu shi qi zhang di guo wan dao yi
di wu shi liu zhang li yi zhi shang
di wu shi wu zhang ge you suo de
di wu shi si zhang de su hui shi er
di wu shi san zhang de su hui shi yi
di wu shi er zhang li shi zai juan gu shui
di wu shi yi zhang wo men de shi ming shi zheng fu san
di wu shi zhang wo men de shi ming shi zheng fu er
di si shi jiu zhang wo men de shi ming shi zheng fu yi
di si shi ba zhang di guo ying yan
di si shi qi zhang li shi de yi da bu
di si shi liu zhang qing rang wo men guang rong zhan si
di si shi liu zhang qing rang wo men guang rong zhan si
di si shi wu zhang min zu zhi nu
di si shi si zhang ta men bing bu nuo ruo
di si shi san zhang hu xiao de tu jiu er
di si shi er zhang hu xiao de tu jiu yi
di si shi yi zhang guang rong de yi zhi
di si shi zhang xuan zhan er
(one)
di san shi ba zhang xuan zhan zhi qian san
di san shi qi zhang xuan zhan zhi qian er
di san shi liu zhang xuan zhan zhi qian yi
di san shi wu zhang chui xiang de qian zou
di san shi si zhang zhan zheng hao jiao er
di san shi san zhang zhan zheng hao jiao yi
di san shi er zhang tie yu huo zhi ge san
di san shi yi zhang tie yu huo zhi ge er
di san shi zhang tie yu huo zhi ge yi
di er shi jiu zhang min zu dong dang er
di er shi ba zhang min zu dong dang yi
di er shi qi zhang huo xia qu de yong qi
di er shi liu zhang shui zai bei pan shui
di er shi wu zhang zhi xing hei se fang an er
di er shi si zhang zhi xing hei se fang an yi
di er shi san zhang kai ju
di er shi er zhang qi ju san
di er shi yi zhang qi ju er
di er shi zhang qi ju yi
di shi jiu zhang yun niang zhan zheng
di shi ba zhang gui yi de kai duan
di shi qi zhang wei zhan er sheng
di shi liu zhang xiong di ni bu zhong san
di shi wu zhang xiong di ni bu zhong er
di shi si zhang xiong di ni bu zhong yi
di shi san zhang nan ren de rou qing nan ren de ye xin
di shi er zhang wo zhun bei hao liao ni men ne
di shi yi zhang jiao yi jiao yi shi me
di shi zhang bi ta geng xiao zhang
di jiu zhang ren bu nen pa tai kuai
di ba zhang bei zhan ji hua
di qi zhang xi xian wu zhan shi yi
di liu zhang yu zhong de shi bing
di wu zhang zhu quan yu zun yan san
di si zhang zhu quan yu zun yan er
di san zhang zhu quan yu zun yan yi
di er zhang tong bao men wo men lai liao
di yi zhang guo fang jun m d a s h m d a s h qian jin
di er shi zhang zhan zheng zhi qian si
di shi jiu zhang zhan zheng zhi qian san
di shi ba zhang zhan zheng zhi qian er
di shi qi zhang zhan zheng zhi qian yi
di shi liu zhang lu huai kan ke
di shi wu zhang de yi zhi de fu nv
di shi si zhang li shi de hou zhong gan
di shi san zhang yi zhi de sheng li
di shi er zhang xie shi zheng zhi de you yi mian
di shi yi zhang wo men de wei da shi ye san
di shi zhang wo men de wei da shi ye er
di jiu zhang wo men de wei da shi ye yi
(two)
(one)
di liu zhang wo kan ni xiao yang
di wu zhang xiang zuo huai shi xiang you
di si zhang wei qu de guo fang jun
di san zhang jue ze
di er zhang wu zhuang dang wei jun
di yi zhang shi yan shi
di er shi zhang yi jue qi de ming yi er
di shi jiu zhang yi jue qi de ming yi yi
di shi ba zhang ran shao ba m d a s h m d a s h le bu
di shi qi zhang kan bu jian de shou
di shi liu zhang sheng di wei xi ji hua er
di shi wu zhang sheng di wei xi ji hua yi
di shi si zhang hei ye zhi qian
di shi san zhang s i e g h e i l er
IntersectionIntersection(one)
di shi yi zhang xiu jia shi jian
di shi zhang dui kang yan xi
di jiu zhang you xiu de dai jia
di ba zhang zhi xu fu cong
di qi zhang wo de huo ban
di liu zhang guang huan zhi xia
di wu zhang rong ke gui zu er
di si zhang rong ke gui zu yi
di san zhang zao lai de xue
di er zhang hun luan nian dai
di yi zhang xin sheng
man shi tan yin
gu de li an
jie de feng he er ma si chuan qi yi sheng
shi wan lu jun zhi fu m d a s h m d a s h feng m i d d o t xi ke te