zhuan zai mo fa zhou yu da quan ke yi bu kan

b r bing b r b r zai yao yuan ji han zhi chu zhe fu de bing xue mo shen shun cong wo de zhao huan qian lai dong jie yi qie de hei se bao feng xue a jiang b r b r wan wu hua wei bai xue ba bing jie feng mie zhen b r b r kong jian zhong de bing jing ling ya jiang ni men de li liang ji he dao wo shou zhong rang da di dong jie rang shan chuan cheng bing jiang shi jian b r b r de yi qie long zhao zai bai se zhi zhong tian di dong jie shu b r b r bing xue zhi shen a yong ni qiang you li de shuang shou jiang yi qie dong jie han bing dong jie bo b r b r bing ning cheng xing dong ren hua qiang ci yu wo ji shang zhi li dong jie xu kong zhi bing qiang b r b r mu yu zai ji guang zhong de bing zhi jing ling a qing jie gei wo na gui fu shen gong de ji qiao zhu chu yi dao yong heng bu mie de shui jing b r b r zhi qiang ba b r b r bing zhi jing ling yi ni jie jing zhi shou bian zhi chu chun bai zhi wang jiang wo xiang chu sheng ying hai ban wen rou de bao guo zhu ba b r b r chun jing zhi sha b r b r bing de jing ling ya qing bang zhu wo dong jie shu b r b r bing de jing ling ya yun yong ni men de shen li bao hu wo fang bing hu zhi shu b r b r bing de da jing ling ya qing gei yu wo li liang bing xuan zhou b r b r yi wo zu shou hu shen de ming yi zhao huan da qi zhong de bing jing ling men jiang ni men de li liang ci jie gei wo xiao mie wo de di b r b r ren bing feng nu hou b r b r wu yu jing ling de qi yue yong shi chang cun yi zhao qi yue de shu fu jie yu wu zui qiang da de mo li shi fang quan ti jing ling de b r b r li liang wan cheng wu di de mo zhou cui hui wu zhi qian de yi qie tian bing di jing b r b r jie bai de xue hua jing ying de bing shuang ju ji dao wu de shen bian gan shou wu de tong ku jie yu wu qiang da de mo li zu b r b r dang wu zhi qian de yi qie bing jing xue wu b r b r wei da de bing zhi jing ling wang a wan li bing yuan de zhu ren ci yu wo nin de li liang chun jie de shen jian xiao mie mian qian de b r b r xie e bing zhi jian b r b r bing xue de jing ling a hua wei si lie zhe xiao mie wo de di ren ba b r b r huo b r b r shen mai yu hei an di di de hong lian zhi yan yi wu zhi ming zhao huan qian lai b r b r di yu shen chu ran shao bu xi de yao huo a yi wo zhi ming hu huan ni men qian lai cheng wei wo de mo jian fen sui suo you zu b r b r dang wo de ren huo shen bao yan b r b r re qing de huo yan jing ling ya qing jie yu wo ni de li liang huo de yuan su ya zai jing ling de ming ling xia hua wei wu jian bu cui b r b r de bao yan ba b r b r hong lian de yao jing a tu na yan zhi qi xi fen hui zhong di zhi qu ti b r b r ning jie zai wo shou zhong de yan zhi fen zi a sui zhou wo hui wu de hu du hua chu yi dao wan mei de hong shan xing ba wu shan b r b r zhi yan b r b r cang yu di di wan zhang shen yuan de chi lie zhi huo fen shao wo de di ren ba lie yan di yu b r b r wei da de huo yan zhu shen qing jie gei wo shen li dian qi si kai hei an de huo yan ba ran huo shu b r b r yi huo shen de ming yi wo ming ling huo jing ling chu xian hong lian ye huo b r b r wu yi qi yue zhe de ming yi zhao huan wu zhi shou hu zhu shen huo yan shen wang huo yan de zhu shen ya gei wo wu qiong de li liang b r b r zhan xian nin de fen nu jie yong ni mie shi de mo li cui hui wu zhi si di zai ci yi ke jiang ni wo de fen nu he er wei b r b r yi zhan xian zui qiang de shen li huo shen de fen nu b r b r wei da de huo shen a qing ting wo de qi dao huo yan qiu b r b r hei an zhi wang a qing jiang ni fen nu zhi huo hua zuo chong tian kuang yan jie jing shi jian yi qie de zui e jing shi zhi huo b r b r huan hu que yue de huo jing ling you ju ji dao wo de shen bian jiang ni men qiang da de li liang zan jie yu wo shi fang ni men de huo b r b r li ran shao da di zu dang di ren de shi xian hong lian yu huo b r b r wei da de huo zhi shen wang yi qi yue zhe de ming yi xiang ru jie qu mie shi mo li jiang shi jian yi qie xie e ran shao rang guang ming b r b r de huo yan ran bian da di huo long pao xiao b r b r di yu shen chu ran shao bu xi de lie huo a yi shen zhi ming hu huan ni men qian lai fen shao wo de di ren gu tou shao cheng fei b r b r hui xue ye ye jiang fei teng cheng wei wei xiao de yu jin b r b r lie huo zhong tiao dong de jing ling a jiang ni men de fen nu hua wei huo qiang ba yi qie du ge kai huo yan hu dun b r b r huo yan zhong de mo shen a jiang ni men de fen nu hua cheng wo wu qiong de li liang ba yan shen jiang lin b r b r huo yan zhong de jing ling ying wo zhi zhao huan hua wei wo xue se de chang dao zhan mie wo yan qian de yi qie sheng wu huo yan lie feng b r b r qie b r b r shui b r b r shui de jing ling a qing ting wo de hu huan yong ni de bang bo zhan shi ni ao ren de li liang shui shen nu hou b r b r qing qiu shui de jing ling wei kun wo de di ren ni liu shu b r b r da qi zhong de shui jing ling ya ting cong wu de zhao huan yi ni men de li liang fu bo wu zhi di de shen qu ting zhi wu zhi di de b r b r bu fa shui jie fu bo zhou b r b r shui shen de li liang jiang lin wu shen yi qi yue zhi ming zhan xian shen de li liang shui wu mie jue sha b r b r da qi zhong de shui jing ling ya qing ju ji dao wu de shen bian yi shui jing ling wang de yi zhi yi wu zhi ming ming ling ru deng ting ming b r b r yu wu zhao ji qiang da de mo li hun he zhou guang ming de li liang dui kang xie e de yi zhi jing hua wu gou de xin ling rang b r b r guang ming zhong fan da di rang xin ling de dao xi di jie jiu bei hei an wei kun de sheng ling fen sui hei an de ye xin shui jie b r b r jing xin zhou b r b r lei b r b r fen rao de you chen mi huo de lv ren da di de nu hou zhong xing de hu huan xie e de yi nian hun luan de zhong sheng kuang b r b r ye de hei an chu xian ba wu yi tian lei zhi ming zhao huan mie jue zhong sheng zhi lei b r b r hao tian zhi lu fu dong zhi shi ting wo zhi ming ling bao luo tian lei b r b r bei ni liao yi qie de ding li wei fan liao gen gu de chang gui wan quan zhi yi wo de ming ling wei zun ru guo tian yao cheng fa wo de b r b r kuang ao na jiu pan tian ba pan tian zhi ni lei b r b r long zhe wu jin tian lei li yu wo zhi zuo shou wo de xue meng lei ling tian zhe zi ran zhi kuang feng si lie wo de di b r b r ren li yu wo de you shou xue meng rong he si wang bao lei b r b r zai tian kong ben chi de lei dian kuang pi wo suo zhi ding de di ren ba b r b r ji yu tian kong zhong yi shu wan de lei yin zi lei jian b r b r kuang feng a tian yun a lei ji a wu deng zun cong gu dai de qi yue lai dao wo de shen bian tian lei jiang lin b r b r wu yun de qing kong chi yu kuai de zu he zun cong dian yu huo zhi gu lao qi yue qu chu ji ta dian guang lei qi b r b r li liang wu qiong de lei jing ling gen ju qi yue qing bang zhu wo ben lei dan b r b r kuang bao de lei jing ling yi ni men de li liang cui hui yi qie ba kuang lei tian jiang b r b r tian kong zhong de wu yun da qi zhong de jing ling ting cong wu de zhao huan ju ji zai wu de shen bian zhan xian ni men de ai yuan b r b r po mie shi jian yi qie ying jie po huai shen de dao lai bao lei tian jiang zhou b r b r yi tian di zhu yuan wei ming zhao ji si fang zhi lei shi er jie de zhu dian zhi li gong wo shi huan zai lan se de huo bai se de b r b r guang zhong lei dian jie he sao jin yi qie zhi di b r b r feng b r b r ji feng zhao lai cheng wei meng shou zhi ya qie lie dui fang b r b r shan yao yu ye kong de xing chen qing zhi yin wo dao da bi fang zhi lu tu yi hei ye zhi wang da qi zhi jing ling xia ling feng a song wo yi cheng ba b r b r wu suo bu nen de feng zhi jing ling a yi da qi wei gong guang hui wei jian cheng shou wo yi zhi de li liang hua po na yuan tian b r b r de xu kong ba feng zhi li liang b r b r xu huan de feng a huan hua cheng shou hu de long ba feng zhi huan long b r b r feng de wei da zhu shen ya jie yong ni de li liang jiang wo men dai dao yi yuan de suo zai di feng shen da shun yi b r b r fei xiang zhi feng ya xiang shi ren zhan xian gao gui de nin de bao nu ba rang shi ren kong ju rang shi ren jing pa si wang feng bao b r b r feng jie zhi suo bo sha zhi lian zhong nian chui fu da di de bu xi zhi feng a hua wei jin gu de jia suo ba jiang tai dong de zui b r b r e shu fu feng jie fu suo b r b r fei wu yu da qi zhi zhong de feng zhi jing ling a ci yu wo tou ming de shuang yi zi you de fei xiang yu qiong cang zhi zhong feng zhi b r b r xiang yi b r b r feng ju wei xing ji chong cheng ren zai shi zi guang mang shan yao de yi ke feng zhi shen ye hui wei ci er zan xu hui dong ba shi b r b r zi ren feng yao x zi zhan b r b r feng de jing ling a hua wei rui li de feng ren shi tan qian fang de dao lu ba b r b r shen sheng de li liang a ci yu wo sheng jie de shuang yi ren qi ao xiang yu tian ji fei xiang shu b r b r yi qi yue zhi ming zhao huan feng de jing ling xuan feng shu b r b r zhan xian tian feng shen wang de li liang feng de jing ling yi feng shen de ming yi bao hu wo tian feng zhi wu b r b r da qi de jing ling a qing yu yi na xu wang er bu jing shen ming de wang yan zhe yi cheng fa jing mo zhi shu b r b r feng shen a yong nin wu jin de li liang si kai kong jian de lie hen yong heng de shi jian ding ge yu shun jian kong qi jie jie b r b r shen sheng de feng zhi jing ling piao fu b r b r tu b r b r wu jin de da di ting qi ni wu bian de xiong tang jiang shi jie qie duan tu zhi cheng bang b r b r hei an wang ling b r b r tong yu si jie de hei an zhi wang yi xun zhu nin sui pian zhi yuan jie you nin suo you de li liang ci yu wo geng qiang de mo li ba b r b r duo luo de sheng ling a ying hei an zhong de shi zhe zhi yao zhang kai ni de xiong huai jin qing di chi ba jiang yi qie shi jin ba b r b r e ling jiang shi b r b r hei an de meng zhu a yi wo de xue wei qi yue yong nin qiang da de yi zhi kong zhi li kong zhi jie jie na ren he di sheng wu b r b r hei an shu fu b r b r feng xie shen zhi yu yong wei wu yi jin zhi can qu an hei yan bi b r b r bi hei an huai yao hei de dong xi bi shen ye huai yao shen de dong xi zai hun chun de hai shang piao fu jin se de hei an zhi wang a wo b r b r zai zhe li xiang nin qing yuan wo zai zhe li xiang nin fa shi dui yu zu dang zai wo qian fang suo you de yu chun zhi wu ji he ni wo zhi b r b r li ci yu ta men ping deng de hui mie zhong po zhan b r b r e meng zhi wang de sui pian jie fang shi jie de jie ling bing ling de hei se xu wu zhi ren yu wo de li liang wo de shen ti jie he b r b r yi qi mai xiang hui mie zhi cheng lian zhong shen de hun po du bei ji kui shen mie zhan b r b r you wu jin shen yuan dan sheng de zui qiang da de li liang ji you wo xue de lian xi jiang ni hu huan dao ci wan shi wan wu du fu xiu duo b r b r luo gui yu chen tu wo yu ci chuan cheng yong heng de qi yue yi wo ge ren zhi ming jiang yan qian sheng ling de hun yu xue feng shang yi b r b r ci wei ji pin zai ci zu zhou heng ming zhi sha b r b r di yu zui shen ceng de xie mo a qing nin zhang kai nin chen shui liao yi wan nian de zi mou qing ting nin yu wu shu shi dai hou zi sun de b r b r dao gao nin de zi sun yu zhe li xian shang yong you qiang da li liang ji pin rang ta cheng wei nin shen ti de yi bu fen bing zai zhe li b r b r xuan gao wu shi zhe ge shi jie de zhi xu yi nin de yi zhi zhu zai ji pin cun zai de xing shi mo hua hong lian zhu b r b r an hei lei jin zhou bu jie zhu yuan su jing ling he shen di de li liang zhi jie li yong cun zai yu di yu zui shen chu de tai tan chao chu b r b r yi qie shen ling he zhi xu de li liang jiang you yi shi de li liang ti zhuan hua cheng di yu de hong lian zhi huo 5 0 cheng gong lv b r b r e ling jiang zhi di yu zhi men jiang zai du kai qi qu fu yu wo de e ling men a wo ming ling ni men shi wo hui gui yu kong b r b r ying jie wo ba zai wo mian qian de kong jian jiang shi qu yi yi mo jie zhi men b r b r lai zi di yu de wu jin hei an ya yan mei guang ming ba yi wu zhi xue dui ru fa shi yi wu zhi yuan hen gei yu di b r b r ren tong deng de chuang shang ba b r b r jiu tian jiu di zhi qi xing cheng wo de ping zhang yuan gu de mo shen jin ji meng yue wu nai e zhi zui e xie zhi zui xie shi b r b r wu shang zhi zun zhe xiao san yu wu jin de hei an zhi zhong ba ming mo liu dao pao b r b r bi da hai geng shen chen de you shang bi tian kong geng qing lan de you yuan zi jiu you di yuan zhi di fu xian wo yi zi shen xian xue wei b r b r shi chuan cheng bi you an zhi li ci yu suo nen chu ji de yi qie bi zhi pan jue shen lan pan jue b r b r rang yi qie du wei wu jin de hei an zha lie ba b r b r zai ge ge kong jian zhong si chu you li wu suo wei jia de liu hun a yi pu yi de fang shi xian shen jin yi dian ni men de wei bo zhi b r b r li ci gei wo wu jin de hei an zhu zi jiang hui yi guang zhi chao du zhong jie na wu shu tong ku de liu wang ye zhang yuan ling de b r b r ai hao b r b r piao liu yu shi jian de ling hun you zou yu ren jie de wang zhe jie yi xun zi ran zhi li hui gui zhi si zhe zhi di mi wang ji kun b r b r huo zeng e yu bei shang jiang zai guang de dao lu shang xiao shi wu xing si ling gui jie b r b r shen shen de hei an a hua wei po mie jian shi guan chuan zhan shi zhi dun ba qi hei zhi jian b r b r bei zhong shen zu zhou de an hei da mo shen a wo yong wo de xin wo de xue wo de sheng ming xiang nin jie qu mie shi de mo li b r b r rang suo you de zu zhou jiang lin dao wo de shen shang rang wo de xue lai xi qing shen de zu zhou yi ci yuan kong jian b r b r si wang de ling hun a yi ju qi yue cheng wei wo de li liang ba di yu si hun pao b r b r chen shui zai yi ci kong jian de mo shen zai hei an de yin dao xia chuan yue shi jian de zu ai ting liu zai xin ling zui hei an de kong jian b r b r zhong zhang wo wu zhi di de yi zhi po mie wu zhi di de ling hun she hun mo zhou b r b r wang zhe de li liang ling hun de yi zhi zai hei se da di shang pai huai zai xue se tian kong zhong you dang zai ci wo yi an zhi xian b r b r zhe de shen fen hao ling ju ji zai wo shou zhong hua wei wo de li mao jiang yi qie sheng ling hui gui ming shen de jiao xia zhi zhang zhe b r b r zhi mao fei yi b r b r lai zi yuan gu de mo shen yi wu zhi ming yi zhao huan ni de chu xian rang tian kong luo xia huo yu rang da hai bian wei xue chi zhong b r b r shen jiang wei zhi kong ju yi qie jiang gui wei xu wu mo ri zhi pan jue b r b r di yu shen chu bu si de wang ling a yi mo jie zhi zun zhi ming hu huan ni men qian lai cheng wei wo de li liang fen sui suo you b r b r zu dang de di ren gu tou kan cheng fei xie yi qie hua zuo wei chen an hei li liang b r b r hei an zhi shen ya ni cong xu wu zhong zou lai dai zhou shen shen de bei shang jiang jue wang dai gei wo de di ren yi wo de xian xue b r b r shi di yu bei hao b r b r di yu zhong tiao dong zhou de hong se you ling a jiang ni men de fen nu hua wei li jian xiao mie di ren ba bao ling di yu b r b r hei an zhong de si shen a ting wo de zhao huan wo ming ling ru deng cheng wei wo de nu pu xing lai ba chen shui zhong de si shen b r b r si shen jiang shi b r b r chen shui yu da di shen chu de wang ling wo yong wo xin tou de xian xue qu xiao ni de feng yin ting wo hao ling hui mie wo de di ren b r b r wang ling liu dao sha b r b r quan nen de xie shen a qing ci yu wo men bu shou wai li qin hai de li liang zai zhi qiang de hei an zhi guang mian qian suo you shang hai b r b r du jiang yuan li hei an hu dun b r b r hei an zhi long lan da ya wo yi hei an zhi ming zhao huan ni b r b r guang ming shen sheng b r b r guang zhi li ren a hua cheng wu di de chang jian zhan po hei an de shi kong ba guang jian zhan b r b r yi guang ming zhi shen de ming yi ba yi qie hei an shu fu guang ming jia suo b r b r wang zhe zhi ling ya qing ting wo de hu huan rang yuan su jing ling men bai tuo kun rao hui fu zi you de ling hun jie tuo zhi guang b r b r zai xu wu piao miao zhong xiang le de tian shi men qing hui dao fen rao wu hui de chen shi zhi zhong yin wei bu jie de kong qi xu yao yong b r b r ni men de li liang lai cheng qing jing hua ba duo luo de da di sheng guang b r b r yi shu zhi nv shen zhi guang ming hua wei shou hu wu deng zhi dun ba b r b r jiu tian zhi sheng ling ting cong yuan gu de de meng yue dao shi guang zhi bi an si fang zhi jing ling ling ting wo de qing qiu ying cheng b r b r wo zhi xue meng shou hu sheng ling b r b r sheng guang zhi zhu fu ling ting wo de qing qiu dai ling wu zhi de ren min dao da ci zhi bi an shi guang lie feng b r b r ji guang xing cheng rui li de jian shi chuan tou na hei an zhi qu ba b r b r shan yao de guang hui a qing rang wu zhu de wo jin ru ni de bi yin wai lai zhi xie wu jiang hua wei wu xing zai wei da rong guang de b r b r shou hu zhi xia chu xian ba ji guang zhi bi b r b r tian kong zhong de jing ling a guang ming zhong de guang ming a bao hu nin de zi min bu shou xie e de wei xie zhan kai nin de shan liang shuang b r b r yi zu dang shi jian yi qie de xie e sheng guang tian shi shou hu b r b r quan nen de shen a qing ci yu wo men bu shou xie e qin hai de li liang zai zhi shan de ling dun mian qian suo you xie mo du jiang yuan b r b r li sheng dun ling ji b r b r shen sheng de li liang a hua zuo guang zhi li ren zhan sui na xie e de ling hun ba b r b r shen sheng de li liang a qing zou an mian zhi qu ling qi jin ru shen shen de shui meng zhi zhong ba shen shui shu b r b r shen sheng de li liang a hua zuo wei guang zhi dun shou hu ni zhong zhen de xin tu b r b r cong ci fang er lai huai bi fang hui qu shan yao de guang hui a hua wei wu jian bu cui de jian guang jian po dan b r b r cong bi fang er lai huai bi fang hui qu shan yao de guang hui a hua wei wu jian bu cui de jian yi da qi wei gong guang hui wei b r b r jian cheng shou wo yi zhi de li liang a hua po xu kong zuo shou guang jian po dan you shou qiong guang zhi jian liang b r b r yang ying wo ming de guang zhi shu a he ti lu xu ji zhuang chu geng guang liang de shan yao zhi hui ba hui yao tian tang b r b r shen sheng de guang mang ya si kai hei an xiao mie xie e sheng guang mie mo dan b r b r shi shang zui qiang de guang ming zui wei da de yuan su wo yong wo de mo li qing qiu ni men yin dao chu zhan shi xin zhong de xi wang rang b r b r kong ju xiao shi rang yong qi zhong xian ci gei ta men xin di de li liang yong zhe li liang si sui shi shang de xie e guang yi shou b r b r hu b r b r kong jian b r b r you you yu yi qie cun you de wei da lv zhe qing zhu zu chui lian wu jiang yi wei lai wu xian ke nen wei li qiu qian jin xian shi yi b r b r jie miao mang zhi lu jiang huang huang yu nin qian de mi tu gao yang qian yin zhi yong wu zhong dian de wu jin lv tu xing chen zhi men b r b r zi you piao liu zai kong jian zhong de feng jing ling ya qing jiang ni men de li liang zan jie gei wu rang wu bai tuo shi jian de shu fu rang b r b r wu chao yue kong jian de jie xian jiang wu de shen ti jiang wu de yi shi chuan song dao wu suo zhi ding de di dian kong b r b r jian zhuan yi b r b r wei da de kong jian zhu shen ya yi ni qiang da de li liang wu bi de shen li jiang zhe ge kong jian hui mie ba kong jian fen b r b r sui b r b r feng zai shui zhong piao yang ya te luo si da de sheng huo se fei da hai de lang tao jie hai shen zhi ming wei yi zhi zhou b r b r shi guang yu kong jian de jiao ji he suo yue de jin he shi kong heng shu zhi chuang piao miao wu ding zhi men xu wu er xian shi b r b r de shi jie wei zhao huan zhi ren kai qi ba chao kong jian niu zhuan b r b r bi hu yu shi jian yu kong jian jia feng zhong de ling hun wo bu zan mei ni de wei da wo bu zan mei ni de li liang dan wo yong wo b r b r xue de dai jia huan qu ni de xin ren cheng wei ni wu jin shi jian yu kong jian shou hu zhe de meng shi qing ni jiang ni wei da de li liang b r b r ci yu wo wo jiang ba wo ling hun zhong de xu wu xian yu nin de mian qian yi wei nin wu chu wu shi bu zai de yong heng de jian zheng b r b r shi kong cao zong zhu hun chun zhi shen de zhuan li b r b r ping xing de shi jie ya zhu shen de ling yu ya huan xing wei zhi de tong dao shi fang mo ming de mo fa yuan quan ba shi kong feng bao b r b r b r b r qi ta fu he b r b r da di zhi shen wan wu zhi zhu tian lin lei dian di qi chen ming huo yan jing ling qing ting wo de hu huan jiang lin zai ci shi jie b r b r wan wu jie you qi zhi ben yuan chao wo dao ren xiang xiang de wu zhi qing shi ming ni de lai yi bu ran jiu ting wo bei wei de jian b r b r yi yuan feng bu dong de feng song hui qu ba fan chong de zhen li b r b r zui kao jin shen zhi ling yu de shan liang tian shi a qing zan shi fang qi ni xiang lai zi ao de shen fen bei gong qu xi zai zhe wu mang xing b r b r de wang wei qian bing tong shi zhan fang zui hui yao de guang zhi mo li zi yi thang yang bu shou ju shu de feng zhi jing ling a qing ting wo b r b r de xu shu zai ci di ning ju na kuang bao de long juan zhi li jie shi wo jiang bu zai jin gu ni yi fen yi miao zai ci jie shang b r b r yin hong de mo shi a fu chu ni mei yi li fen zi suo yun han de lie yan zhi li yi ni men chi cheng de xue hong zhi xin zhu zi b r b r wu jing ling ai ma bei wo yin song chu de san zhong shu xing zhi fa shu a yi feng zhi zun gui zai wo zhang zhong sheng hua yi huo zhi b r b r yu yan zai ci kong jian fen hui yi guang zhi hui mang zai wo yan qian yu huo zhong sheng ba bu si niao fei ni ke si b r b r san luo yu shi jie ge ge jiao luo feng wo wei wang de shi er jing ling yi wu shang rong yao shi ming zhao lai jie wo sen luo b r b r wan xiang zhi li huai wo ri yue xing guang zhi hui chuang chu wu jin hui mie po sui zhi jie li liang a kuang biao ba yi tai feng b r b r bao b r b r wei da de rong guang jiang cheng wei wo de yue chi kai qi heng gen yu wo mian qian de zhang ai zhi men wu xing de qiang jiang bei wo ji sui b r b r zhen shi ye jiang chu xian zai wo yan qian jie jie po chu b r b r dang feng zhi long gao su de xuan zhuan wu shang de xue long li jiang hui yu zhi rong he dang liang zhe de nen liang da dao wu fa tu po de ji b r b r zhi shi pao xiao de xue long zhi ya hui jiang wan wu tun shi zuo shou xuan long luan wu you zhang xue long zhi li rong he xue long pao xiao b r b r ya b r b r sha chen chen sha hua wei yin bai de qi ren yi di wen zhi wu dong chuang hai di ren ba bing xue fei chen b r b r zui xi wan nao de huan zhi jing ling a yi zui xu huan de jing wu lu huo ci ren zhi xin yi zui jie jin zhen shi de ying xiang mi huo yan b r b r qian zhi ren ba huan huo de xi li b r b r jin bi zai wo mian qian de gu lao feng yin a yi wo de yan yu hua cheng ni de yue chi kai qi na wan nian bu mie de yin ji zhi men b r b r ba feng yin zhi yue b r b r yue chi zhi kong men fei zhi yan jiang si zhi hua wei jia suo zhou fu b r b r shang cang de wu shen ya dao xing ni shi lun wang shi wo li liang yi li ba shang shen mo qiu wu zun ru ming ci wu po zhen b r b r zong heng tian di zhi nen chi cheng jiang jie zhi li wu xian bian jing de fang hu ping zhang fa dong ba zhong jie zhi zhi jing b r b r ju shou guo ding zhang kai wu zhi zhang xin dui tian qing sheng nian dong zhou wen wu yi zui zhong cheng hei an zhi min de ming yi ken qing b r b r chen shui zhong de da mo wang zhao huan hei an huo ling wang jie yu wu xiao xiao fa li cheng jie shi jian de ni fan zhi tu an b r b r huo niao tian jiang b r b r bi huang hun huai yao hun huang bi xue ye huai yao xian hong sui zhu mai zai shi kong zhi liu li zai nin de wei da de ming xia wo zai b r b r zhe li xiang hei ye qi shi dui yu zu dang zai wo men qian fang suo you de yu chun ao man zhi sheng wu ji he ni wo zhi li ci b r b r yu ta men ping deng de hui mie ba long po zhan b r b r qi xi yu da qi zhi zhong wu suo bu zai de ma na wo zai ci jiang ni men jie fang gui yu wo de zhi yue zhi xia qing ting wo de b r b r sheng yin ting cong wo de hu huan hua wei wo de fen nu jiang li liang ju ji cui hui dang zai wo mian qian de wan wu yin cang b r b r zai da di zhi zhong de li liang fu cong wo de ming ling jie shou wo de qing qiu tong shu yu ni men de li liang jiang suo you de bu b r b r man du fa xie chu lai wei you jiang suo jian po huai cai nen ping xi ni men de nu qi qun ti lei ji jia lv ci zhi mu b r b r kai qi ba tian jie zhi men shi fang zun gui zhi rong guang jia chi yu wo shen bu mie feng yin jiang zai ci gou cheng b r b r da di yong you zhou xian jie hai yang cun zai zhou bian yuan shuo feng l i u zhuan yu mi gong feng huo ran shao yu sheng yuan zhu shen a b r b r qing ling ting yong xin zhe de xin yuan chuang zao zhi sheng zhi jie jie ge jue wai yu na fen li shan yu xie chu xian ba b r b r feng xie ba ling zhen b r b r wan nen de cun zai qing yong ni wu jin shen nen ci yu mian qian zhi ren niu qu de cheng shi ba wang yan zhou b r b r wan nen de jing ling ya wo zhong cheng de pu ren zhan xian ni de li liang rang wo yong you fei xiang tian di de nen li jiang ni de yu yi b r b r pi shang wo de jian bang yong ni de shen li rang wo bai tuo da di de shu fu jing ling yu hua b r b r bi lie gou geng ji ke de e gui bi tao tie geng tan lan de si ling su zi sheng xu dao zhong er lai ying ru zhi suo qi jiang ci b r b r sheng ling rou ce xue jie wei xian ji gu ming tong ku po b r b r lai zi heng gu de wu di zhan shen a chui xiang ni zhan wu bu sheng de hao jiao ying ni qian cheng de hai zi zhi yao jiang ni de b r b r di ren hua wei ji fen xian shen ba shui shen zhi ling mo wang zhi yan jiang si zhi hua wei jia suo fu di yu b r b r wu xing ming shui mo shen jie jie b r b r jiu lan zhi xin fu yun zhi di tian di qi shan hai bi lan se zhi wang a ting cong yuan gu de de meng yue b r b r dao shi guang zhi bi an rang si fang zhi jing ling ling ting wo de qing qiu jian zheng wo qian cheng de lei shui dai zhou dan dan de ai b r b r chou si si de si nian shen shen de kong ju hui mie wo yi qie de di ren ba lan jing ling de kong ju b r b r lai wang yu di yu de you ling a qing ting cong wo de hu huan yong ni men kong bu de yao yi zha xiang can qu hui mie na ren jian b r b r de sheng ling yi wo de xian xue shi meng huan de jing ling a zhang kai ni de yu yi rang yan qian de di ren zai xu wu zhong an shui b r b r jing shen de zhong yi meng huan yu yi b r b r kong qi zhong fei wu de jing ling a yi wo zhi ming hu huan ni men qian lai cheng wei wo de mo qiang fen sui suo you zu dang wo de b r b r di ren mo dian lie feng ji b r b r wan gu heng cun zhi wan wu yi zui chu zhi yue ding jiang xuan hua hua wei ji jing jiang bin fen hua wei ping dan jiang sheng hua wei si b r b r jiang wan hua wei yi jiang you hua wei wu yi qie you xing zhi wu jie gui wei ben chu yi qie cun zai jie wei xu wu b r b r xu wu zhi shi zuo yong yi fa shi wei zhong xin kuo san yi zhong qu yu zai gai qu yu zhong yi qie shi wu bu ke b r b r ni zhuan de xun su xiao shi zhi dao fa shi si qu ji qi yue wu xiao shi wei zhi b r b r piao fu zai tian kong zhong de feng ya you dang zai da di shang de huo ya zai wu zui wei xian de shi ke wu qing qiu ni men de bang zhu b r b r jiang ni men de li liang zan jie gei wu xiao mie xie e de li liang si sui hei an de long zhao yi long zu de yi zhi zhan xian b r b r zui qiang de zu he shang wei fu mo xi long zhou lie yan kuang feng wu b r b r bi hei an huai yao qi hei zhe bi ye wan huai yao shen chen zhe zai hun chun de hai li nin wei da de cun zai jin se de hei an zhi b r b r wang a wo zai zhe li xiang nin qing yuan wo zai zhe li xiang nin fa shi dui yu zu dang zai wo qian fang suo you de yu chun zhi wu b r b r ji he ni wo zhi li ci yu ta men ping deng de hui mie ba b r b r chang pian b r b r shi shang zui chang de zhou wen qi yao de su xing b r b r jiao cuo ba b r b r tai yang de guang ji yu yue liang de yin ling b r b r zai qi hei de lu tu shang b r b r zhao yao chu can lan de huang jin zhi dao b r b r liu dong bu xi de quan shui a b r b r na mian yan bu zhi de bai juan b r b r qing hui ying wo de hu huan b r b r hui ju cheng meng xiang de he liu b r b r li jing si ji de shan mai b r b r qing jin zhen shi de da hai b r b r rang na xi wang de zhong zi zai ying xu zhi di zha gen ba b r b r chang cheng heng lv de shi jie zhi shu b r b r jie chu e huang de guo shi b r b r san luo jie bai de yu yi b r b r ao xiang yu can po de da di b r b r qie dian ran na yong heng de bu mie zhi yan b r b r huan hua wu jin de hong lian b r b r bian zhi bi ci de xin yuan b r b r jiang ran shao de shi yan sa luo b r b r yi huan xing chen shui de da di b r b r jie he ba b r b r cong tai gu chuan cheng zhi jin de qi yao zhi li b r b r hui huang zhi ri yu wen rou zhi yue b r b r dian lan zhi jin yu shen zi zhi shui b r b r cheng huang zhi mu yu fei hong zhi huo b r b r su su jiang luo yu ci b r b r zai hei an de da di shang gong ming b r b r da po na feng bi yi jiu de ming yun zhi lun b r b r qiao sui na shi luo zi wo de huan xiang shi kong b r b r ni shu xing zhong ji mo fa jiao cuo zhi huan xiang b r b r zai hun chun zhong feng bi de yong heng b r b r zai xu wu zhong po sui de ping heng b r b r ting liu zai yu zhou de zhi shen zhi yuan b r b r bei hu huan er lai de wei da shen ming b r b r qing hui ying wo de qi qiu b r b r zhong die huan xiang yu xian shi b r b r jiao cuo ruo xiao yu qiang da b r b r gai bian bi ci de mian mao b r b r jiang tong ku yu bei shang b r b r jiang lin bi shen b r b r zhu jiang dui shou yu mou wu rong he huo shi yu zi ji rong he you jing shen li qiang de yi fang duo de kong zhi quan dan que bao liu b r b r ruo de na fang de b r b r ba shu xing zhong ji fu he feng yin zhou wen zui mei de guang hui b r b r wu jin de mo li jiang hua wei wu jin de xi wang b r b r feng zhi jing ling qing wei rao zai wo shen pang b r b r gou cheng hun chun ping zhang b r b r shui de jing ling qing hua wei rou shun de bo dong b r b r ning wei sui yue zhi jing b r b r di zhi jing ling qing fang qi bi ci de chou shi b r b r jie chu xin ling zhi shu fu b r b r huo zhi jing ling qing ning cheng hong lian zhi suo b r b r zhi wei kong jian zhi wang b r b r si da yuan su qing jie yu wo xin zhi li b r b r di jie yong heng de mo ming b r b r cong xu wu de kai shi dao hun chun de zhong jie b r b r qing ting zhi yi qie de bo dong b r b r feng yin ba zui mei de guang hui b r b r feng yin ji di er dan chen shui de yong heng b r b r zai mo ran de wu jin gu ji zhong b r b r ting liu de chuang zao zhi zhu b r b r zai kong xu de yong heng shang bei zhong b r b r chuan suo de mo ri zhi ling b r b r zhang kong zhen shi yu xu huan de zhi gao cun zai b r b r qing ling ting wo de shu qiu b r b r jiao cuo guang ming yu hei an b r b r hua po zui zhong de jie xian b r b r rang feng yin de shen yuan b r b r zhong xian chen shui de yong heng hua kai feng yin de ling yu jiang qi zhong yi qie dong jie zai shi guang zhong de zhong ji ji b r b r hui huang zhou wen jin jie ya huang ba yan zhen xian shi b r b r zhi gao de shen yan zhi wang san jiao zhi zhen de si zhang zhe qing ling ting wo de qi dao b r b r zun gui de mo yan zhi wang si jiao zhi zhen de tong yu zhe qing hui ying wo de qing qiu b r b r wei da de ming yan zhi wang wu mang zhi zhen de zhi pei zhe qing cheng nuo wo de xin yuan b r b r rong yao de long yan zhi wang liu mang zhi zhen de zhang guan zhe qing shi xian wo de xi wang b r b r wo nai cao zong ren jian fei hong yan huo zhi shi zhe zai ci yao qiu lv xing tai gu jin duan zhi qi yue b r b r yi xue yu mo li wei suo yue kai qi si jie zhi men b r b r jing hua zui e zhi yan ting wo hu huan b r b r fen jin wan wu zhi yan ting wo zhao lai b r b r mie jue ling hun zhi yan ting wo suo ming b r b r yong chi bu xi zhi yan ting wo zhi ling b r b r si jie zhi yan jiang lin wo shen b r b r wu jie zhi yan ying xi wo di b r b r tian di gui yu hun chun b r b r feng ren b r b r wan nen de feng zhi wang zhe b r b r tong xiao da qi liu dong zhi li de b r b r wei da de jun wang b r b r qun qing de yi lu ke a b r b r wo wei da de meng you b r b r zun xun xue de shen sheng qi yue b r b r zi wo zu xue mai zhi shi wei shi b r b r yi wo zu xue mai zhi zhong wei zhong b r b r hui ying wo de zhao huan b r b r hua zuo wo de li liang b r b r bing dan b r b r chun jie de shui zhi shao nv b r b r tong xiao bo tao fan yong zhi li de b r b r mei li de nv huang b r b r cang lan de yi wa a b r b r wo wei da de meng you b r b r zun xun xue de shen sheng qi yue b r b r zi wo zu xue mai zhi shi wei shi b r b r yi wo zu xue mai zhi zhong wei zhong b r b r hui ying wo de zhao huan b r b r dong jie wo mian qian de suo you di ren b r b r di lie b r b r shen mo de da di jun wang b r b r tong xiao shan mai bian hua zhi li de b r b r yong gan de zhan shi b r b r jian yi de bei xi mo si a b r b r wo wei da de meng you b r b r zun xun xue de shen sheng qi yue b r b r zi wo zu xue mai zhi shi wei shi b r b r yi wo zu xue mai zhi zhong wei zhong b r b r hui ying wo de zhao huan b r b r mai zang wo de di ren b r b r huo yan ju ren b r b r kuang bao de huo yan ju ren b r b r zhang guan po huai yu zai sheng de b r b r yong meng de bao jun b r b r chi hong se de ai fu li de a b r b r wo wei da de meng you b r b r zun xun xue de shen sheng qi yue b r b r zi wo zu xue mai zhi shi wei shi b r b r yi wo zu xue mai zhi zhong wei zhong b r b r hui ying wo de zhao huan b r b r ju ji ni de li liang b r b r hua wei shen sheng de wu qi b r b r xiao mie suo you de di ren b r b r guang zhi qiang b r b r guang hui de shen de nv er b r b r zhi yin zhan shi mai xiang shen sheng dian tang de b r b r hui huang de gong zhu b r b r wu fa zheng shi de wang er gu lei b r b r wo wei da de meng you b r b r zun xun xue de shen sheng qi yue b r b r zi wo zu xue mai zhi shi wei shi b r b r yi wo zu xue mai zhi zhong wei zhong b r b r hui ying wo de zhao huan b r b r jiang guang mang hua wei li ren b r b r si po hei an b r b r lian tian jie de zhu shen ye hai pa b r b r lian di yu de mo wang ye kong ju b r b r zhang guan yi qie chuang zao yu hui mie de cun zai b r b r ni bei wei de pu ren zai ci xiang nin qi qiu b r b r yong ni na ke shi shi jian wan wu si wang zhi li b r b r gei yu wo mian qian yu mei wu zhi de bei jian sheng wu b r b r zui hou de shen pan b r b r zhong ji si zhe fu huo zhou wen b r b r ming jie zhong zhi gao wu shang de an hei zhi shen ya b r b r wo zai ci xiang nin qi qiu b r b r wo zai ci xiang nin qing yuan b r b r yi zhou zao de sheng ling zuo wei xian ji b r b r huan qu nin dui wo de lian min b r b r jie you nin de wei da zhi li b r b r zhong xin fu yu wo zhi ai de ren xin de sheng ming b r b r jiu ji bai mo fa b r b r wen rou qing fu de wei feng b r b r wei lan cheng che de da hai b r b r zhuo lie ran shao de huo yan b r b r ping jing chen wen de da di b r b r jie you si da yuan su de gong ming b r b r da kai dui shen su qiu de tong dao b r b r si shen shi jie zhong zhi gao wu shang de wei da shen si b r b r po huai shen ya b r b r qing nin ling ting wo de qi yuan b r b r yun yong nin shen sheng de wei da li liang b r b r gei yu bei shang tong ku de ai qi ren men b r b r zui hou de ci bei b r b r ding ji hei mo fa b r b r zai an ye zhong qian fu de shen ying b r b r zai ming yue xia ku qi de jing ling b r b r qing hui ying wo na xin de fen nu b r b r qing nin hua zuo yong heng de lao long b r b r shi wo mian qian yu chi de ren lei b r b r guan ru wu jin de hei an b r b r ding ji shou hu mo fa b r b r wu jin de mo li jiang hua wei wu jin de xi wang b r b r feng zhi jing ling qing wei rao zai wo shen pang b r b r gou cheng feng de ping zhang b r b r shui de jing ling qing hua wei rou shun de bo dong b r b r ning wei yuan run zhi jing b r b r di zhi jing ling qing fang qi chou shi b r b r jie chu xin ling zhi shu fu b r b r ping xi ni de fen nu b r b r he cheng mo fa jing ming feng yin b r b r man yan zai da qi zhong de huo yan jing ling b r b r qing hui ying wo de qing qiu b r b r fa chu wu jin de fen nu b r b r jiang ruo xiao hua wei qiang da b r b r rang wu xian de bo dong gong ming b r b r chuang zao chu yong heng de li liang b r b r bao feng ming yin b r b r shi jian xi zhong ji mo fa b r b r yong bu mie de di huo fen jin tan xi zhi bi b r b r rang liu dong de bing lan jie kai feng yin zhi suo b r b r cong xu wu de kai shi dao hun chun de zhong jie b r b r qing zun xun zi gu yi lai chuan cheng de nuo yan b r b r wei bei cong wei gai bian guo de ming yun xing chen b r b r zhan duan xu wu piao miao de yin guo lv zhi suo b r b r wo da kai zhen yu huan jiao jie de men fei b r b r chuan suo guo qu yu wei lai b r b r jiao cuo sha na yu yong heng b r b r huo xi zhong ji fa shu mo ri de huang hun b r b r huo wei dian yan wei xian b r b r san jie zhi yan gou cheng wu jin de mian b r b r kong ju de lie yan chuan suo yong heng de kong jian b r b r bu mie de hong lian hua po shi guang de jie xian b r b r cun zai yu xu wu kong jian de wei da huang zhe b r b r wo yi wo zhi ming qing qiu ni shi jian chuan shuo de shi yan b r b r chuang zao chu po sui de zui chu b r b r hui gui yu hun chun de zhong jie b r b r feng xi zhong ji fa shu wen rou de shang bei b r b r cong qing chen shu shao shang de qing xiang b r b r dao shen ye huan yue xia de bei ming b r b r cong wen rou qing fu de wei feng b r b r dao kuang bao si lue de long juan b r b r kua yue meng huan de jie xian b r b r da kai zhen shi de men fei b r b r hua chu bei shang de kai shi b r b r zhi dao zui hou de zhong jie b r b r xu huan de mo ri zhu zai b r b r qing jie yu wo wu shang zhi li b r b r beng sui xi wang de hun chun b r b r lei xi zhong ji mo fa xu wu de shi yan b r b r xiang cheng hui mie de wu xu zhi lei b r b r shen pan zhong jie de kong ju zhi dian b r b r hua cheng zhi cai zhi guang b r b r xing cheng fen nu zhi jian b r b r jie kai huan suo de ming yun b r b r po sui feng bi de yong heng b r b r chuang zao yu hui mie zhi zhu b r b r qing ling ting wo de shi yan b r b r jiang yi qie gui yu zui zhong de xu wu b r b r bi da hai geng shen lan de you yu bi tian kong geng qing lan tian de you yuan b r b r zi jiu you di yuan zhi di fu xian chuan cheng bi zhi you an zhi li b r b r ci yu suo chu ji de yi qie zai ci yu wu ding li qi yue shen lan shen pan b r b r wei ni liao yi qie zi ran de fa gui po huai liao yi qie zi ran de ding lv b r b r wei ni liao suo you ci yuan de ping heng po huai liao suo you ci yuan de zhi xu b r b r zai wei ni zhong wu xun mi xin de fa gui yu ping heng b r b r zai po huai zhong wu xun qiu xin de ding lv yu zhi xu b r b r wu ni tian er xing xun zhao zhen li zai xu huan yu zhen shi zhi jian pai huai b r b r chao yue yong heng de shi jian chao yue wu xian de kong jian ci yuan bo dong b r b r wu zai ci kai qi shi kong zhi men fei hu huan yin mi yu ming zhi hou zhu shen b r b r jie kai po mie zhi fu yin ming wang zhao lai fei tian xuan wu b r b r wu zhi you shou suo li nai zhang wo jing shen zhi shen mo xi b r b r wu zhi zuo shou suo li nai shi guan wu zhi zhi shen ka si b r b r yi ru can qu wei shi xian shang qian ren zhi ji pin b r b r huan lai hui se de zhu fu jin li san shen xue meng yu ci b r b r hun tun zhi zui chu po mie zhi xu qu b r b r sheng guang zhi zhong yan chuang zao zhi mo yuan b r b r wu mang jie feng huan shen wu qu b r b r mo wang ming zou qu zhi xu qu b r b r b r