Blood battle flag

Status:Ongoing
About Chapters
xin shu da shi zheng feng
jie shu yu
di si jiu ba zhang guo yan yun yan zhong zhang
di si jiu qi zhang fan gong 1 9 4 3 4
di si jiu liu zhang fan gong 1 9 4 3 3
di si jiu wu zhang fan gong 1 9 4 3 2
di si jiu si zhang fan gong 1 9 4 3 1
di si jiu san zhang hu kou duo shi
di si jiu er zhang jia feng li qiu sheng cun
di si jiu yi zhang zhan zheng bu xiang xin yan lei
di si jiu ling zhang wo men shi meng jun
di si ba jiu zhang lao die shi di wei
di si ba ba zhang zheng zhi pian ju
di si ba qi zhang ran shao tai ping yang
di si ba liu zhang pei du ye jing
di si ba wu zhang zhan lue tui yan
di si ba si zhang dan zi xiao de hen
di si ba san zhang pang da de su jun
di si ba er zhang niu zhuan
di si ba yi zhang po lin jiang
di si ba ling zhang chong cheng
di si qi jiu zhang si sha
di si qi ba zhang tu po dian
di si qi qi zhang po bing fei du
di si qi liu zhang bing jiang xia de kuang ye
di si qi wu zhang dui che
di si qi si zhang jue xin bu hao xia
di si qi er zhang gu guai
di si qi er zhang nan man zong dui
di si qi yi zhang di hou zhi sheng xia
di si qi ling zhang di hou zhi sheng zhong
di si liu jiu zhang di hou zhi sheng shang
di si liu ba zhang wu yue de hong chang
di 4 2 5 zhang lao jiang cha ru dong bei de di yi jiao
di 4 2 4 zhang zhe ge ye wan bu ping jing
di 4 2 3 zhang biao mian xia de an liu
4 2 2 zhang di da qian xian
di 4 2 1 zhang kou ling
4 2 0 zhang sheng dong ji xi bu yi bing
di 4 1 9 zhang rao bu guo qu de xiao gu shan
di 4 1 8 zhang yuan jun zai na li
di 4 1 7 zhang zheng yi wu chu bu zai
di 4 1 6 zhang zhong biao liao
di 4 1 5 zhang yun qi hen zhong yao
di 4 1 5 zhang dao jian shang de xue xia
4 1 4 zhang dao jian shang de xue shang
di 4 1 3 zhang hun fei po san
4 1 2 zhang yi luan da luan
di 4 1 1 zhang sha zhu sha pi gu
di 4 1 0 zhang jin gong shi bu bian de xuan lv
di 4 0 9 zhang zhen fang liu xia
4 0 8 zhang zhen fang liu zhong
4 0 7 zhang zhen fang liu shang
di 4 0 5 zhang bao lei cheng shi de mi mi
3 9 4 zhang hua zhuang dai di
di san wu qi zhang huo shao bai zhou
di san wu liu zhang huo shao bai zhou
di san wu wu zhang huo shao bai zhou
di si liu qi zhang shang bu qi de wei man da yuan
di si liu liu zhang xin tai de zhuan bian
di si liu wu zhang gan jue chao hao de si da lin
di si liu si zhang dou fa
di si liu san zhang jiang nan yi ye
di si liu er zhang gui mei wang liang
di si liu yi zhang shan yu
di si liu ling zhang huan shuai
di si wu jiu zhang fen di pan xia
di si wu ba zhang fen di pan shang
di si wu qi zhang che li de ji qun
di si wu liu zhang da de hao
di si wu wu zhang xue da zhang
di si wu si zhang guo jun da you ji
di si wu san zhang da shi dai da bei jing
di si wu er zhang jun hun fei yang
di si wu yi zhang bu xin ye de xin
di si wu ling zhang jun ren ben se
di si si jiu zhang zhi ming ruo dian
di si si ba zhang ji dai gui zi de wu qu
di si si qi zhang yuan dong mi wu
di si si liu zhang lao gao ni yao hao hao gan
di si si wu zhang qi ji
di si si si zhang jie jian
di si si san zhang jiang gong shu zui
Not so easy
di si si yi zhang yi wai zhi zhan
di si si ling zhang xu jing bu duan
di si san jiu zhang qiu feng sao luo ye
di si san ba zhang xiao shi de zhi hui bu
di si san qi zhang jue mu ren
di si san liu zhang qiang tou cao de jue wu
di si san wu zhang lei ting zhi nu
di si san si zhang hui mie de yan huo
di si san san zhang jian ru si ju
di si san er zhang bu jie mi ti
di si san yi zhang huo xian chu ji xia
di si san ling zhang huo xian chu ji zhong
di si er jiu zhang huo xian chu ji shang
di si er ba zhang que shao yi gu zi qiao jing
di si er qi zhang ai shi de jia huo
di si er liu zhang yi qun tu bao zi
di si er wu zhang lao jiang cha ru dong bei de di yi jiao
di si er si zhang zhe ge ye wan bu ping jing
di si er san zhang biao mian xia de an liu
di si er er zhang di da qian xian
di si er yi zhang kou ling
di si er ling zhang sheng dong ji xi bu yi bing
di si yi jiu zhang rao bu guo qu de xiao gu shan
di si yi ba zhang yuan jun zai na li
di si yi qi zhang zheng yi wu chu bu zai
di si yi liu zhang zhong biao liao
di si yi wu zhang yun qi hen zhong yao
di si yi wu zhang dao jian shang de xue xia
di si yi si zhang dao jian shang de xue shang
di si yi san zhang hun fei po san
di si yi er zhang yi luan da luan
di si yi yi zhang sha zhu sha pi gu
di si yi ling zhang jin gong shi bu bian de xuan lv
di si ling jiu zhang zhen fang liu xia
di si ling ba zhang zhen fang liu zhong
di si ling qi zhang zhen fang liu shang
di si ling liu zhang meng huo gong xin
di si ling wu zhang bao lei cheng shi de mi mi
di si ling si zhang weng zhong zhuo bie
di si ling san zhang chi rou tu gu tou
di si ling er zhang yan ren pin de tou xi zhan
di si ling yi zhang fan qi dao er xing
di si ling ling zhang zui man chang de ye wan
di san jiu jiu zhang tun diao you er xia
di san jiu ba zhang tun diao you er shang
di san jiu qi zhang jiao hua de gui zi
di san jiu liu zhang shui yu huo de jiao liang xia
di san jiu wu zhang shui yu huo de jiao liang
di san jiu si zhang hua zhuang dai di
di 3 9 3 zhang yi jian fen qi
di san jiu er zhang ju ji qing shan
di san jiu er zhang yi zhan ding yin xia
di san jiu yi zhang yi zhan ding yin zhong
di san jiu ling zhang yi zhan ding yin shang
di san ba jiu zhang xiong tu mo lu de zuo ye
di san ba ba zhang du qi yin yun
di san ba qi zhang yi bo wei ping yi bo you qi
di san ba liu zhang shan di jing hun xia
di san ba wu zhang shan di jing hun shang
di san ba si zhang yue lai yue xuan hu de zhan dou
di san ba san zhang rang gui zi bao zou de tou xi
di san ba er zhang feng kuang de zuo zhan ji hua
di san ba yi zhang sha gui zi kai yang hun
di san ba ling zhang you er
di san qi jiu zhang tian gong de liao ya
di san qi ba zhang da yu
di san qi qi zhang fang chang xian
di san qi liu zhang lao zi bu gan
di san qi wu zhang yi xue huai xue yi ya huai ya
di san qi si zhang liao tao zi
di san qi san zhang mei guo ren yao sha zhu
di san qi er zhang pu kong
di san qi yi zhang jiang ji jiu ji xia
di san qi ling zhang jiang ji jiu ji shang
di san liu jiu zhang shi po
di san liu ba zhang tu yan wu dan de li hai xia
di san liu qi zhang tu yan wu dan de li hai
di san liu liu zhang fan dao rang de bei shui yi zhan
di san liu wu zhang mei jin shi shi
di san liu si zhang quan xian fan pu
di san liu san zhang 3 zong de rui yi
di san liu er zhang he bian zheng san de dan you
di san liu yi zhang pao ma hei shui cheng xia
di san liu ling zhang pao ma hei shui cheng zhong
di san wu jiu zhang pao ma hei shui cheng shang
di san wu ba zhang yi ba huo shao diao de jue xin
di san wu qi zhang huo shao bai lang zhou xia
di san wu liu zhang huo shao bai lang zhou zhong
di san wu wu zhang huo shao bai lang zhou shang
di san wu si zhang ju jiao long zhen
di san wu san bu bu wei ying
di san wu er zhang sha liao ba
di san wu yi zhang yi wei du jiang xia
shui gui you hun
di san wu ling zhang yi wei du jiang shang
di san si jiu zhang bing kun yi chu
di san si ba zhang jiang bian po di 6
di san si qi zhang jiang bian po di 5
di san si liu zhang jiang bian po di 4
di san si wu zhang jiang bian po di 3
di san si si zhang jiang bian po di 2
di san si san zhang jiang bian po di 1
di san si er zhang jiu ming dao cao
di san si yi zhang qi bing de wei lai
di san si ling zhang jie bing
di san san jiu zhang lao shu ren
di san san ba zhang yi wai de hui shi xia
di san san qi zhang yi wai de hui shi shang
di san san liu zhang dan yao gao qing
di san san wu zhang ji feng zhi jing cao
di san san si zhang bing gui shen su
di san san san zhang ti qian fa dong
di san san er zhang ran shao de zhai men xia
di san san yi zhang ran shao de zhai men shang
di san san zhang xi li
di san er jiu zhang cui ruo de wu gui ke xia
di san er ba zhang cui ruo de wu gui ke shang
di san er qi zhang qian xing
di san er liu zhang chou mou
di san er wu zhang lin tai fang xian
di san er si zhang ren de ming shu de ying
di san er san zhang yi chang ji zhan xiu
di san er er zhang wei jian zhu meng qi bing lian dui xia
di san er yi zhang wei jian zhu zha meng qi bing lian dui zhong
di san er ling zhang wei jian zhu meng qi bing lian dui shang
di san yi jiu zhang xi juan sui hua xia
di san yi ba zhang xi juan sui hua zhong
di san yi qi zhang xi juan sui hua shang
di san yi liu zhang fei duo qing cheng xia
di san yi wu zhang fei duo qing cheng shang
di san yi si zhang tong zhi wo men shi yi lu de 3
di san yi san zhang tong zhi wo men shi yi lu de 2
di san yi er zhang tong zhi wo men shi yi lu de
di san yi yi zhang zhen qian fan shui
di san yi ling zhang ju ji xian wei
di san ling jiu zhang ying xiong gou xiong
di san ling ba zhang xia lu xiang feng
di san ling qi zhang bing feng suo zhi
di san ling liu zhang wei jun de xin si
di san ling wu zhang ming men
di san ling si zhang hao mian zi de gui zi
di san ling san zhang you di
di san ling er zhang wei shou wei wei
di san ling yi zhang jie fang feng bo
di san ling ling zhang su qing can yu
di er jiu jiu zhang quan tao
di er jiu ba zhang jiang zai wai
di er jiu qi zhang you ren huan xi you ren you
di er jiu liu zhang qi bing de zuo yong
di er jiu wu zhang wo men tou jiang
di er jiu si zhang hen yi dian
di er jiu san zhang jue sheng jiang qiao xia
di er jiu er zhang jue sheng jiang qiao shang
di er jiu yi zhang nao shi
di er jiu ling zhang feng yu guan dong jun
di er ba jiu zhang po cheng xia
di er ba ba zhang po cheng zhong
di er ba qi zhang po cheng shang
di er ba liu zhang lin zhen
di er ba wu zhang cuo zhe
di er ba si zhang qing qu e mu xia
di er ba san zhang qing qu e mu shang
di er ba er zhang shi xian nan yi
di er ba yi zhang shan lin qiang sheng
di er ba ling zhang mei jin de suan ji
di er qi jiu zhang bei hou yi dao
di er qi ba zhang diao bing
di er qi qi zhang zhe jiu kai shi liao
di er qi liu zhang fang huo
di er qi wu zhang bu li
di er qi si zhang jiao hua
di er qi san zhang qiao shan zhen hu
di er qi er zhang dou zhi
di er qi yi zhang chuan yue huo xian
di er qi ling zhang zhan yi yang gong xia
di er liu jiu zhang zhan yi yang gong shang
di er liu ba zhang zeng bing la lin he xia
di er liu qi zhang zeng bing la lin he zhong
di er liu liu zhang zeng bing la lin he shang
di er liu qi zhang yu lin yao sai
di er liu si zhang du jiang zhun bei
di er liu san zhang si zi zhen yan
di er liu er zhang yi tui wei jin
di er liu yi zhang shu sheng chuang jun tong
di er liu ling zhang pei du jie jing
di er wu jiu zhang bu bu wei ying
di er wu ba zhang jie bao xia
di er wu qi zhang jie bao zhong
di er wu liu zhang jie bao shang
di er wu wu zhang chu shan
di er wu si zhang duan ni
di er wu san zhang zhan shou bu cheng fan bei qiu
di er wu er zhang xiao xiao ru lin
di er wu yi zhang mao chong hong jun de gui zi xia
di er wu ling zhang mao chong hong jun de gui zi zhong
di er si jiu zhang mao chong hong jun de gui zi shang
di er si ba zhang gei da pao shang ci dao
di er si qi zhang ge xian shen tong
di er si liu zhang gao di xia
di er si wu zhang gao di zhong
di er si si zhang gao di shang
jin tian jiu yi zhang
di er si san zhang wu hui da liao
di er si er zhang ge shan da niu zhan shu xia
di er si yi zhang ge shan da niu zhan shu shang
di er si ling zhang gou ji tiao qiang xia
di er san jiu zhang gou ji tiao qiang zhong
di er san ba zhang gou ji tiao qiang shang
di er san qi zhang jue si yi zhan
di er san liu zhang fu di chou xin
di er san wu zhang song shang men de kong cheng
di er san si zhang yi ge bu liu
di er san san zhang xiao nan gou jian mie zhan xia
di er san er zhang xiao nan gou jian mie zhan zhong
di er san yi zhang xiao nan gou jian mie zhan shang
Flowing?
di er er jiu zhang chen guang ru man
di er er ba zhang dong tiao shang deng bing
di er er qi zhang qiang zhan dun hua xia
di er er liu zhang qiang zhan dun hua zhong
di er er wu zhang qiang zhan dun hua shang
di er er si zhang xue ran dong jing cheng 8
di er er san zhang xue ran dong jing cheng 7
di er er er zhang xue ran dong jing cheng 6
di er er yi zhang xue ran dong jing cheng 5
di er er ling zhang xue ran dong jing cheng 4
di er yi jiu zhang xue ran dong jing cheng 3
di er yi ba zhang xue ran dong jing cheng 2
di er yi qi zhang xue ran dong jing cheng 1
di er yi liu zhang ni tan
di er yi wu zhang tu po kou
di er yi si zhang zheng duo xin zhan
di er yi san zhang wei er bu gong
di er yi er zhang xia er
di er yi yi zhang xu shi
di er yi ling zhang hui he
di er ling jiu zhang nv xian wei shu ji
di er ling ba zhang di hou zheng duo
di er ling qi zhang sha ren di si wang gu 4
di er ling liu zhang sha ren di si wang lin 3
di er ling wu zhang sha ren di si wang lin 2
di er ling si zhang sha ren di si wang lin
di er ling san zhang hong ri
di er ling er zhang xue xing
di er ling yi zhang huo shan shang de ri ben
di er ling ling zhang feng kuang de bo bo sha xia
di yi jiu jiu zhang feng kuang de bo bo sha zhong
di yi jiu ba zhang feng kuang de bo bo fu shang
di yi jiu qi zhang zhi mian 1 1 shi tuan
di yi jiu liu zhang niu dao man de zao dong
di yi jiu wu zhang lao hu pi gu
di yi jiu si zhang lao jiang chu ma
di yi jiu san zhang wu qi zhi zheng
di yi jiu er zhang lu zhuang zu ji zhan xia
di yi jiu yi zhang lu zhuang zu ji zhan zhong
di yi jiu ling zhang lu zhuang zu ji zhan shang
di yi ba jiu zhang xu xu shi shi
di yi ba ba zhang jun gong ji di
di yi ba liu zhang guo he chai qiao
di yi ba liu zhang tian po liao
di yi ba wu zhang duo cheng xia
di yi ba si zhang duo cheng shang
di yi ba san zhang bian di kai hua zhan shu
di yi ba er zhang min xin ke yong
di yi ba yi zhang bei xian
di yi ba ling zhang li jian chu qiao
di yi qi jiu zhang qian fu zai mi wu xia de wei ji
di yi qi ba zhang guan dong jun de yan wu dan xia
di yi qi qi zhang guan dong jun de yan wu dan zhong
di yi qi liu zhang guan dong jun de yan wu dan shang
di yi qi wu zhang yi ge guo jia si ge zheng fu
di yi qi si zhang huo gen
di yi qi san zhang bei fang ju xiong de pao xiao
The wasteland is open!
di yi qi yi zhang die zhan
di yi qi ling zhang qi ji
di yi liu jiu zhang luo mu
di yi liu ba zhang bing kun wu chang
di yi liu qi zhang huo shao lian ying
di yi liu liu zhang jiang chi
di yi liu wu zhang po zhan
di yi liu si zhang han zei bu liang li
di yi liu san zhang da xi kai luo
di yi liu er zhang gui zi jin shan
di yi liu yi zhang bao lu xing zong
di yi liu ling zhang dian jiang xia
di yi wu jiu zhang dian jiang zhong
di yi wu ba zhang dian jiang shang
di yi wu qi zhang jie fang qu de tian xia
di yi wu liu zhang jie fang qu de tian zhong
di yi wu wu zhang jie fang qu de tian shang
di yi wu si zhang qi bing nan xia duo qing shan
di yi wu san zhang gao zou kai ge zhan bei man
di yi wu er zhang zhen jing shi jie de hong zha
di yi wu yi zhang zhong guo zai jin gong
di yi wu ling zhang suo mou zhe da
di yi si jiu zhang pan tu
di yi si ba zhang nan yang bei zhao
di yi si qi zhang ming jiang feng cai
di yi si liu zhang long jiang zheng duo zhan 4
di yi si wu zhang long jiang zheng duo zhan 3
di yi si si zhang long jiang zheng duo zhan 2
di yi si san zhang long jiang zheng duo zhan 1
di yi si er zhang xi te le mai xiao di
di yi si yi zhang ze tian de huang yan
di yi si ling zhang shou fu hai la er
di yi san jiu zhang huang yuan kong cheng
di yi san ba zhang tao pao de si ling guan
di yi san qi zhang fu lu san mu qing he
di yi san liu zhang ou zhan bao fa
di yi san wu zhang wo nan fei shi tuan deng chang
di yi san si zhang zhong zhuang chu ji
di yi san san zhang qing zhan
you shi jiu yi ba
di yi san er zhang shan qi de chi ru zhu
di yi san yi zhang si bu ji de wei li
di yi san ling zhang qi bing tuan chong feng m d a s h m d a s h
di yi er jiu zhang di san gu shi li chu xian
di yi er ba zhang sheng shi cai nan xia
di yi er qi zhang yi zong dui chu guan
di yi er liu zhang nuo men kan xia
di yi er wu zhang nuo men kan zhong
di yi er si zhang nuo men kan shang
di yi er san zhang jing bao m d a s h m d a s h ling shi zhan ji lai xi
di yi er er zhang ci sha si da lin
di yi er yi zhang bai de tai bu gan xin
di yi er ling zhang zhong ri jue zhan zhi qian
di yi yi jiu zhang kan si duo yu de fang xian
di yi yi ba zhang ai xian de si ling
di yi yi qi zhang da gu chang de gu shi
di yi yi liu zhang zhi zheng mu guang
di yi yi wu zhang da guo sha wen
di yi yi si zhang l s q u o yao jiang r s q u o zeng yi yang
di yi yi san xin qi bu shun de hu zong nan
di yi yi er zhang rang miao shou xian yu
di yi yi yi zhang meng yi pao gan diao ri jun shi tuan bu
di yi yi ling zhang shi shui chui qi liao chong feng hao
di yi o jiu zhang zui hou de wan kang
di yi o ba zhang sha er bu fa xia
di yi o qi zhang sha er bu fa zhong
di yi o liu zhang sha er bu fa shang
di yi o wu zhang tan ke v s qi bing
di yi o si zhang bing dui bing jiang dui jiang
di yi o san zhang shu guang
di yi o er zhang chuan jun wei wu
di yi o yi zhang dao qie 1 6 shi tuan
di yi o o zhang si wang ben xi
di jiu shi jiu zhang jiao xie
di jiu shi ba zhang jue zhan lu xi
di jiu shi qi zhang deng de jiu shi 1 6 shi tuan
di jiu shi liu zhang ji zhong yao luan
di jiu shi wu zhang dai ci de di ba lv tuan
di jiu shi si zhang mo shi jiang shi liu xue you liu lei
di jiu shi san zhang yao qiang yao liang yao jun xiang
di jiu shi er zhang ying xiong suo jian lue tong
di jiu shi yi zhang zha qiao
di jiu shi zhang wang qiang kou shang zhuang
di ba shi jiu zhang feng juan can yun xia
di ba shi ba zhang feng juan can yun zhong
di ba shi qi zhang feng juan can yun
di ba shi liu zhang yan zhou cheng xia hua qian kun
di ba shi wu zhang wu gui zhen
di ba shi si zhang yang gong si shui cheng
di ba shi san zhang bing wei ji nan
di ba shi er zhang yi zhang xuan chuan dan yin qi de kong huang
di ba shi yi zhang chu chu shi zhan ji
di ba shi zhang gu cheng jiao sha
di qi shi jiu zhang lou cao da tu zi
di qi shi ba zhang mou qu chuan jun zhi hui quan xia
di qi shi qi zhang mou qu chuan jun zhi hui quan shang
di qi shi liu zhang yuan jun
di qi shi wu zhang chuan jun ye meng liao
di qi shi si zhang l s q u o gui zi r s q u o da gui zi m d a s h m d a s h xie hu
di qi shi san zhang lu wei cong zhong de qi bing
di qi shi er zhang lai gu zhi dui
di qi shi yi zhang ju qi bu ding de tu fei yuan
di qi shi zhang nan gong bei fa
di liu shi jiu zhang wu xin cha liu liu cheng yin
di liu shi ba zhang hu kou ba ya xia
di liu shi qi zhang hu kou ba ya shang
di liu shi liu zhang qian ru ri zhan qu
di liu shi wu zhang lie ying xing dong
di liu shi si zhang shang jiang ji qi
di liu shi san zhang kang zhan wei shui
di liu shi er zhang wo lai liao
di liu shi yi zhang li de ling de ye wang
di liu shi zhang da bu liao jin shan
di wu shi jiu zhang li shi de wu yun
di wu shi ba zhang mo bu tuan
di wu shi qi zhang bei zhong shi de huang kong
di wu shi liu zhang bei cui de chuan jun
di wu shi wu zhang kuo jun 3 0 wan
di wu shi si zhang jing lue ji lu yu
di wu shi san zhang bian xiang shou bian
di wu shi er zhang 4 7 jun duan liang
di wu shi yi zhang feng ling du
di wu shi zhang ying xiong huai shi tu fu
di si shi jiu zhang zai xia niang zi guan
di si shi ba zhang mu biao yang quan
di si shi qi zhang 2 0 shi tuan de fu mie xia
di si shi liu zhang 2 0 shi tuan de fu mie shang
di si shi wu zhang qi li he pao sheng
di si shi si zhang shan di you ji zhan
di si shi san zhang gui zi jin shan
di si shi er zhang jue bu tui rang
di si shi yi zhang si zhan tai yuan
di si shi zhang ai bing bi sheng
Xinkou!
di san shi ba zhang feng kuang de gui zi
di san shi qi zhang da jie
di san shi liu zhang ping xing guan
di san shi wu zhang fan zhong nu de cui ke fu
di san shi si zhang zhuang qiong
di san shi san zhang cang chun ying zhan de jin sui jun
di san shi er zhang 4 0 jun ru jin
di san shi yi zhang jiang jie shi de zheng zhi shou wan
di san shi zhang xia hu xiang yue qing si
di er shi jiu zhang kua da de zhan guo
di er shi ba zhang quan jian bao ding ri jun
di er shi qi zhang zong gong 4
di er shi liu zhang zong gong 3
di er shi wu zhang zong gong 2
di er shi si zhang zong gong 1
di er shi san zhang dao chu qiao jian shang xian
di er shi er zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 1 0
di er shi yi zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 9
di shi jiu zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 7
di shi ba zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 6
di shi qi zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 5
di shi liu zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 4
di shi wu zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 3
di shi si zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 2
di shi san zhang xue sha 1 0 9 shi tuan 1
di shi er zhang po xi zhan
di shi yi zhang da xi tai chang da xi
di shi zhang bai zou shi men
di jiu zhang chang tui liu zhi
di ba zhang chu dao bao ding
di qi zhang zhan qu zong can
di liu zhang jin sheng zhong jiang
di wu zhang di yi zhan qu
di si zhang tong shi xian shou
di san zhang xin bing ju ci lang
The Northeast Army!
di yi zhang tie liu 1 9 3 7
di yi er ling zhang bu zao ren ji shi yong cai
di yi yi jiu zhang tan ke qian jin
di yi yi ba zhang tian shang diao xian bing
di yi yi qi zhang qiong tu mo lu
di yi yi liu zhang jiang jia fu zi
di yi yi wu zhang cong wang dao bie
di yi yi si zhang luo chuan hui yi 4
di yi yi san luo chuan hui yi 3
di yi yi er zhang luo chuan hui yi 2
di yi yi yi zhang luo chuan hui yi 1
di yi yi ling zhang xi bei xin zheng
di yi ling jiu zhang zheng bian
di yi ling ba zhang zhan lue yi shi xia
di yi ling qi zhang zhan lue yi shi shang
di yi ling liu zhang gui jian xia
di yi ling wu zhang gui jian shang
di yi ling si zhang yu men de tuan chang men
di yi ling san zhang duan tui de lao hu
di yi ling er zhang mei wang fa liao
Don't go!(Down)
Don't go!(middle)
di jiu shi jiu zhang ling jiang bu qu shang
di jiu shi ba zhang huang an xia
di jiu shi qi zhang huang an shang
di jiu shi liu zhang feng kuang de wu qi
di jiu shi wu zhang fu tuan chang shi zong liao
di jiu shi si zhang yin ri yuan
di jiu shi san zhang fu tou bang
di jiu shi er zhang wei zhan yan sheng
di jiu shi yi zhang jie li da li
di jiu shi zhang kuo lun
di ba shi jiu zhang guo yan
di ba shi ba zhang jin ling zhi xing
di ba shi qi zhang dou zheng zhong qiu sheng cun
di ba shi liu zhang da shi yi qu
di ba shi wu zhang xiong bing man guan
di ba shi si zhang bai wan nong min bai wan bing xia
di ba shi san zhang bai wan nong min bai wan bing shang
di ba shi er zhang da han zhong
di ba shi yi zhang qing ci
di ba shi zhang ku nan li cheng
di qi shi jiu zhang hui shan
di qi shi ba zhang you ren huan xi you ren chou
di qi shi qi zhang gu zhu yi zhi
di qi shi liu zhang bei fang zhu qiang
di qi shi wu zhang min guo zhui xing zu
di qi shi si zhang yin guo xun huan
di qi shi san zhang ge fang yong dong xia
di qi shi er zhang ge fang yong dong zhong
di qi shi yi zhang ge fang yong dong shang
di qi shi zhang ju ci sha
di liu shi jiu zhang lao jiang hu wei
di liu shi ba zhang xi bei wang
di liu shi qi zhang tang da hu
di liu shi liu zhang qia si ta
di liu shi wu zhang xiao gui zi ni ye you jin tian
di liu shi si zhang xiong ben shi tuan de mo ri
di liu shi san zhang ni xi
di liu shi er xue lian jun hun wu
di liu shi yi zhang xue lian jun hun si
di liu shi zhang xue lian jun hun san
di wu shi jiu zhang xue lian jun hun er
di wu shi ba zhang xue lian jun hun yi
di wu shi qi zhang mai l s q u o dong yang zhu r s q u o xia
di wu shi liu zhang mai l s q u o dong yang zhu r s q u o shang
di wu shi wu zhang dao mei de song tian
di wu shi si zhang song tian de da zai nan
di wu shi san zhang kun shou you dou
di wu shi er zhang zui hou yi gen dao cao
di wu shi yi zhang zui hou de feng kuang
di wu shi zhang quan tou dui quan tou
di si shi jiu zhang hun zhan
di si shi ba zhang xiao shi de zhong yang jun
di si shi qi zhang ban yuan ji guan
di si shi liu zhang kao wen
di si shi wu zhang kong xi
di si shi si zhang qi you ci li
di si shi san zhang qiong shan e shui chu diao min
di si shi er zhang wu teng zhi si
di si shi er zhang wu teng zhi si
di si shi yi zhang na dian cheng yi chu lai
di si shi zhang yuan lai shi ni
di san shi jiu zhang xin shi wang wei
di san shi ba zhang hua bei guan mo tuan
di san shi qi zhang chen shi yin long
di san shi liu zhang shen mi de jun qi
di san shi wu zhang lao hu ying de nao bing xia
di san shi si zhang lao hu ying de nao bing shang
di san shi san zhang wo yao tou jun
di san shi er zhang jie fei
di san shi yi zhang nan yang lai ren
di san shi zhang ao zhan lao jun shan wu
di er shi jiu zhang ao zhan lao jun shan si
di er shi ba zhang ao zhan lao jun shan san
di er shi qi zhang ao zhan lao jun shan er
di er shi liu zhang ao zhan lao jun shan yi
di er shi wu zhang you wo wu di
di er shi si zhang dong xian fan gong
di er shi san zhang shan jiang bu cha bing
di er shi er zhang zhan yi sheng ji
di er shi yi zhang ji nu
di er shi zhang huan jiang
di shi jiu zhang hua bei wei ju
di shi ba zhang zhan yi zhuan zhe dian
di shi qi zhang sha lang qu si
di shi liu zhang sha lang qu san
di shi wu zhang sha lang qu er
di shi si zhang sha lang qu yi
di shi san zhang ru weng
di shi er zhang wo shi zhong guo ren
di shi yi zhang gong ke duo lun
di shi zhang hu kou ba ya
di jiu zhang wei dian da fei ji er
di ba zhang wei dian da fei ji yi
di qi zhang chou hen de nu huo
di liu zhang bing chu yin shan
di wu zhang zheng zhi gong shi
di si zhang tan pan si
di san zhang tan pan san
di er zhang tan pan er
di yi zhang tan pan yi
di yi yi ling zhang chen ai luo ding san
di yi ling jiu zhang chen ai luo ding er
di yi ling ba zhang chen ai luo ding yi
di yi ling qi zhang shang shen de bu dan dan shi lao jiang
di yi ling liu zhang jue xin
di yi ling wu zhang xi bei jun yi zhi
di yi ling si zhang you ren huan xi you ren chou
di yi ling san zhang guo fang bu zuo zhan ji hua
di yi ling er zhang da zhan xu mu
di yi ling yi zhang l s q u o jian bing r s q u o xing dong
di yi bai zhang zui hou de di pai
di jiu shi jiu zhang hong san fang mian jun
di jiu shi ba zhang you jian li xiang min
di jiu shi qi zhang hong jun du shi yi jia ren
di jiu shi liu zhang hong san jun
di jiu shi wu zhang bing wei xiang yang
di jiu shi si zhang tiao chu hu nan
di jiu shi san zhang mou hua xiang xi 5
di jiu shi er zhang mou hua xiang xi 4
di jiu shi yi zhang mou hua xiang xi 3
di jiu shi zhang mou hua xiang xi 2
di ba shi jiu zhang mou hua xiang xi 1
di ba shi ba zhang bian di kai hua 3
di ba shi qi zhang bian di kai hua 2
di ba shi liu zhang bian di kai hua 1
di ba shi wu zhang qi bing tu jin
di ba shi si zhang chu ru hu nan
di ba shi san zhang chu zheng
di ba shi er zhang liang zhong sheng yin yi zhong xiang fa
di ba shi yi zhang xiang bo bo
di ba shi zhang li shi cong ci gai bian
di qi shi jiu zhang qi shi ta ye hen dan chun
di qi shi ba zhang bei jin
di qi shi qi zhang zheng rong zhi lu
di qi shi liu zhang ning du qu shi
di qi shi wu zhang da zhan luo mu
di qi shi wu zhang da zhan luo mu
di qi shi si zhang fa cai quan kao zhong yang jun
di qi shi san zhang xue se zhan qi
di qi shi er zhang liu shao xian de ji hua
di qi shi yi zhang yuan da tou
di qi shi zhang nan xian zhan shi
di liu shi jiu zhang yin you
di liu shi ba zhang hong qi piao piao
di liu shi qi zhang da zhan yu bo
di liu shi liu zhang xiao ren wu da ying xiong
di liu shi wu zhang jiao bing shou zu
di liu shi si zhang feng lei dong zhan qi wu
di liu shi san zhang jun hao liao liang
di liu shi er zhang tan xin
di liu shi yi zhang jia di feng hou
di liu shi zhang hun zhao
di wu shi jiu zhang bie qu de chen cheng
di wu shi ba zhang cheng jun
di wu shi qi zhang bing gui shen su
di wu shi liu zhang shun shi qu ying tan
di wu shi wu zhang mei jian guo zhe me heng de
di wu shi si zhang zu sha
di wu shi san zhang bu chong di yi lv de fu mie
di wu shi er zhang zheng rong jian qi
di wu shi yi zhang tao bing
di wu shi zhang kuo jun
di si shi jiu zhang kui di
di si shi ba zhang xue zhan li jia zhuang 5
di si shi qi zhang xue zhan li jia zhuang 4
di si shi liu zhang xue zhan li jia zhuang 3
di si shi wu zhang xue zhan li jia zhuang 2
di si shi si zhang xue zhan li jia zhuang 1
di si shi san zhang zhan qian dong yuan
di si shi er zhang bing shi
di si shi yi zhang zhao fu 2
di si shi zhang zhao fu 1
di san shi jiu zhang zhen dong zhong yang su qu
di san shi ba zhang zhe ge tuan chang bu jian dan
di san shi qi zhang gei wo bang liao
di san shi liu zhang shou zhan gao jie 4
di san shi wu zhang shou zhan gao jie 3
di san shi si zhang shou zhan gao jie 2
di san shi san zhang shou zhan gao jie 1
di san shi er zhang yi luan ji shi
di san shi yi zhang du shi chi lao hu
di san shi zhang su chang qing
di er shi jiu zhang yi wai zhi ju
di er shi ba zhang xue ye
di er shi qi zhang feng kuang de ji hua 3
di er shi liu zhang feng kuang de ji hua 2
di er shi wu zhang feng kuang de ji hua 1
di er shi si zhang ying jiu 3
di er shi san zhang ying jiu 2
di er shi er zhang ying jiu 1
di er shi yi zhang jie tou
di er shi zhang ma tou
di shi jiu zhang you yi wu guo jie 2
di shi ba zhang you yi wu guo jie 1
di shi qi zhang shi kong zhan
di shi liu zhang xi te le de cheng nuo
di shi wu zhang tie xue jun guan tuan
di shi si zhang dang kui
di shi san zhang lao peng you
di shi er zhang de guo zhi lv
di shi yi zhang shi nian zhi jian
di shi zhang mo si ke de dong tian bu tai ling
di jiu zhang ping deng de zhao huan
di ba zhang yang da ren
di qi zhang wu si yun dong
di liu zhang men kou de e gou
di wu zhang shi dai zui qiang yin
di si zhang jia yu ye shi yu
di san zhang zhe yi nian ta liang sui
di er zhang zeng hen ri ben de li you
di yi zhang yi sheng de yi han