Different Hakka Biography

Status:Ongoing
About Chapters
di er bai wu shi si zhang gui lai
di er bai wu shi san zhang zu shu
di er bai wu shi er zhang shi ren hui
di er bai wu shi yi zhang li liang
di er bai wu shi zhang san huang yin ji
di er bai si shi jiu zhang ru yi jin gu bang
di er bai si shi ba zhang mo dao xiong bing
di er bai si shi qi zhang sheng zhe tu mo
er bai si shi liu zhang qi qiao ling long xin
di er bai si shi wu zhang si ling wang zhe
di er bai si shi si zhang lie sha
di er bai si shi san zhang shou zhan qu sheng
di er bai si shi er zhang fa hao shi ling
di er bai si shi yi zhang cheng qiang zhi xia
di er bai si shi zhang si ling shou hu
di er bai san shi jiu zhang san huang zhi mu
di er bai san shi ba zhang xian jing zhi zhan er
di er bai san shi qi zhang xian jing zhi zhan yi
di er bai san shi liu zhang zheng fa si
di er bai san shi wu zhang zheng fa san
di er bai san shi si zhang zheng fa er
di er bai san shi san zhang zheng fa yi
di er bai san shi er zhang qin fu zhan chang
di er bai san shi yi zhang yi du gong du
di er bai san shi zhang jie yao
di er bai er shi jiu zhang duo xuan bing guo
di er bai er shi ba zhang shang jing feng yun er
di er bai er shi qi zhang shang jing feng yun yi
di er bai er shi liu zhang zhan
di er bai er shi wu zhang dou sheng zhe
di er bai er shi si zhang zheng zhan zhi shi
di er bai er shi san zhang feng yan si qi
di er bai er shi er zhang qian shi jin sheng
di er bai er shi yi zhang chuang xian jie liu
di er bai er shi zhang chuang xian jie wu
di er bai yi shi jiu zhang chuang xian jie si
di er bai yi shi ba zhang chuang xian jie san
di er bai yi shi qi zhang chuang xian jie er
di er bai yi shi liu zhang chuang xian jie yi
di er bai yi shi wu zhang yi wai po jie
di er bai yi shi si zhang hun chun wu ji
di er bai yi shi san zhang san zhong jing hua
di er bai yi shi er zhang hei se yuan qiu
di er bai yi shi yi zhang tian tai liao shang
di er bai yi shi zhang tian yuan di fang
di er bai ling jiu zhang guai niao
di er bai ling ba zhang tian lin shen shang de mi mi
di er bai ling qi zhang ling mu zhu ren
di er bai ling liu zhang chuan shuo zhong de shen mo da zhan
di er bai ling wu zhang shen qi tian bao
di er bai ling si zhang yuan gu xian cheng
di er bai ling san zhang hui qi xue mo cao
di er bai ling er zhang di xia shi jie
di er bai ling yi zhang yao dao gong fa
di er bai zhang qiang zhe dui zhan
di yi bai jiu shi jiu zhang qiang zhe fen xian
di yi bai jiu shi ba zhang sheng ji si
di yi bai jiu shi qi zhang sheng ji san
di yi bai jiu shi liu zhang sheng ji er
di yi bai jiu shi wu zhang sheng ji yi
di yi bai jiu shi si zhang wei ji
di yi bai jiu shi san zhang fu mo
di yi bai jiu shi er zhang tou xi qin di
di yi bai jiu shi yi zhang ji si fa zhen
di yi bai jiu shi zhang mo jiang
di yi bai ba shi jiu zhang tian xia qi du
di yi bai ba shi ba zhang feng qi yun yong er
di yi bai ba shi qi zhang feng qi yun yong yi
di yi bai ba shi liu zhang na shi jie
di yi bai ba shi wu zhang luo hun san
di yi bai ba shi si zhang hun zu pan ni
di yi bai ba shi san zhang dou hun zu gao shou
di yi bai ba shi er zhang lin hai cheng hun zu
di yi bai ba shi yi zhang cheng da yun zhe
di yi bai ba shi zhang e mo
di yi bai qi shi jiu zhang chi zhong lian ti
di yi bai qi shi ba zhang zai ju bao cang zhi di
di yi bai qi shi qi zhang hai zhong ji dou
di yi bai qi shi liu zhang hei sha
di yi bai qi shi wu zhang hai di tan bao
di yi bai qi shi si zhang long qi he wan wu jing ling shui
di yi bai qi shi san zhang long men
di yi bai qi shi er zhang dao zhu
di yi bai qi shi yi zhang qi yi de yin zu
di yi bai qi shi zhang bi shui zhu
di yi bai liu shi jiu zhang hei man
di yi bai liu shi ba zhang meng hua jian
di yi bai liu shi qi zhang qiang li na mu
di yi bai liu shi liu zhang shui shi ying jia
di yi bai liu shi wu zhang zai kui zu de jiang hua
di yi bai liu shi si zhang yin zu
di yi bai liu shi san zhang huo yuan tong tian zhu
di yi bai liu shi er zhang wa wa
di yi bai liu shi yi zhang shu tu tong gui
di yi bai liu shi zhang lian ti zhi fa
di yi bai wu shi jiu zhang shi hao
di yi ba wu shi ba zhang ying zhou dao bian gu
di yi bai wu shi qi zhang kui zu
di yi bai wu shi liu zhang zhen fa yu fa ze zhi li
di yi bai wu shi wu zhang cheng sheng zhi dao
di yi bai wu shi si zhang huang dao
di yi bai wu shi san zhang xiu fa xiu xin
di yi bai wu shi er zhang jing wu zhen fa
di yi bai wu shi yi zhang wu ji wu xue
di yi bai wu shi zhang jiao tan
di yi bai si shi jiu zhang zai yu gu ren
di yi bai si shi ba zhang you yi ba yue chi
di yi bai si shi qi zhang lai zhao ma fan
di yi bai si shi liu zhang fu chou xing dong
di yi bai si shi wu zhang gou xin dou jiao
di yi bai si shi si zhang yang xue shan
di yi bai si shi san zhang xi ri gong an
di yi bai si shi er zhang yuan gu mi wen
di yi bai si shi yi zhang shui jing pai
di yi bai si shi zhang zhen ji
di yi bai san shi jiu zhang chou jian xian mo xue yuan
di yi bai san shi ba zhang bin ke ying men
di yi bai san shi qi zhang hun xun
di yi bai san shi liu zhang peng lai xian jing
di yi bai san shi wu zhang xie yi
di yi bai san shi si zhang ling long ta v s bai gu fan
di yi bai san shi san zhang jiao feng
di yi bai san shi er zhang xian jing lai fan
di yi bai san shi yi zhang hui zhuang
di yi bai san shi zhang bai zu
di yi bai er shi jiu zhang tuo kun
di yi bai er shi ba zhang zi xuan jian
di yi bai er shi qi zhang you ling cha hua jie shen shui zhu tian ru yi
di yi bai er shi liu zhang hong meng zhi qi shi jie zhong zi
di yi bai er shi wu zhang chong ji xian jing liu
di yi bai er shi si zhang chong ji xian jing wu
di yi bai er shi san zhang chong ji xian jing si
di yi bai er shi er zhang chong ji xian jing san
di yi bai er shi yi zhang chong ji xian jing er
di yi bai er shi zhang chong ji xian jing yi
di yi bai yi shi jiu zhang tai ji xian zun
di yi bai yi shi ba zhang sheng wang
di yi bai yi shi qi zhang shi zhong jing
di yi bai yi shi liu zhang bao cang zhong de bao wu
di yi bai yi shi wu zhang bao cang zhi di
di yi bai yi shi si zhang tian lin de ji hua
di yi bai yi shi san zhang xian jing yun ji
di yi bai yi shi er zhang sheng dian
di yi bai yi shi yi zhang huan ying fei yu
di yi bai yi shi zhang yuan lu
di yi bai ling jiu zhang zhang yan zhen fa
di yi bai ling ba zhang lian gu jue
di yi bai ling qi zhang chu shou
di yi bai ling liu zhang wu huang bao cang
di yi bai ling wu zhang xing shi bi ren
di yi bai ling si zhang sheng wang chuan shuo xia
di yi bai ling san zhang sheng wang chuan shuo zhong
di yi bai ling er zhang sheng wang chuan shuo shang
di yi bai ling yi zhang wei ba
di yi bai ling yi zhang wei ba
di yi bai zhang
di jiu shi jiu zhang
di jiu shi ba zhang
di jiu shi qi zhang
di jiu shi liu zhang
di jiu shi wu zhang
di jiu shi si zhang
di jiu shi san zhang
di jiu shi er zhang
di jiu shi yi zhang
di jiu shi zhang
di ba shi jiu zhang
di ba shi ba zhang
di ba shi qi zhang
di ba shi liu zhang
di ba shi wu zhang
di ba shi si zhang
di ba shi san zhang
di ba shi er zhang
di ba shi yi zhang
di ba shi zhang
di qi shi jiu zhang fan ji
di qi shi ba zhang lu si shui shou
di qi shi qi zhang fu bing si qi
di qi shi liu zhang kai xuan yi shi
di qi shi wu zhang yu zhi ju wang
di qi shi si zhang po cheng zhi ji
di qi shi san zhang nan de qing xing
di qi shi er zhang fang xia zi zai
di qi shi yi zhang su jia di zi
di qi shi zhang heng sheng zhi jie
di liu shi jiu zhang san cun zhi she
di liu shi jiu zhang san cun zhi she
di liu shi ba zhang fu wu zhi zheng
di liu shi qi zhang ban tu er fan
di liu shi liu zhang tian mo jiao
di liu shi wu zhang xiu xiu
di liu shi si zhang zao qin
di liu shi san zhang fang shui yan di
di liu shi er zhang gui fu
di liu shi yi zhang ou yang shi jia
di liu shi zhang ba dao men
di wu shi jiu zhang ming dao
di wu shi ba zhang ci huai miao
di wu shi qi zhang tang lang bu chan huang que zai hou
di wu shi liu zhang jiu ye xian lian
di wu shi wu zhang dang shan qi guan
di wu shi si zhang zhang qi mie di
di wu shi san zhang kong cheng ji
di wu shi er zhang qing yuan xiao yuan
di wu shi yi zhang na lan ruo
di wu shi zhang xue ming da fa yu wan mei zai ti
di si shi jiu zhang du bi dao
di si shi ba zhang wu ji
di si shi qi zhang zhong ji
di si shi liu zhang jue zhan
di si shi wu zhang hui he
di si shi si zhang jue ce
di si shi san zhang de shou
di si shi er zhang feng qi yun yong
di si shi yi zhang xian jing gao shou
di si shi zhang tong ren
di san shi jiu zhang xin huai gui tai
di san shi ba zhang xin yue wang chao
di san shi qi zhang dou zhi
di san shi liu zhang lang bei
di san shi wu zhang liang bai ju shang
di san shi si zhang yu fu
di san shi san zhang shuang ying zhi fa
di san shi er zhang an liu yong dong
di san shi yi zhang xin de kai shi
di san shi zhang qin di
di er shi jiu zhang xin ji xia
di er shi ba zhang xin ji shang
di er shi qi zhang qun lang huan si
di er shi liu zhang xun chou
di er shi wu zhang mao xian zhi ji
di er shi si zhang wu
di er shi san zhang di xi
di er shi er zhang kun jing
di er shi yi zhang wa mu
di er shi zhang fen tou xing shi
di shi jiu zhang pu shuo mi li
di shi ba zhang luo yue shan zhuang
di shi qi zhang zhen fa zhi wei
di shi liu zhang yan yi chu xi
di shi wu zhang wen feng er dong
di shi si zhang lian shou zhi yi xia
di shi san zhang lian shou zhi yi shang
di shi er zhang xian mo shan zhuang
di shi yi zhang wu wang zhi zai
di shi zhang chuan shi san bao
di jiu zhang min jia you nv chu xiang shi
di ba zhang feng yun ji hui xia
di qi zhang feng yun ji hui shang
di liu zhang chu xing chu cheng
di wu zhang tuo yan zhi ji
di si zhang ye xin chu lu
di san zhang tian lin de shi li
di er zhang tai ji yang wei
di yi zhang yi jie zhong sheng