Human extinction in the end of the world

Status:Completed
About Chapters
di shi qi zhang hui jia
di shi liu zhang yi shun shi duo jiu
Chapter 15
Chapter 14 Truth
Chapter 13 Change
Chapter 12 Rescue
di shi yi zhang xiao shi
Chapter 10 Silence
di jiu zhang zheng chao
Chapter 8 Requirement
Chapter 7 Beyond Time and Space
Chapter 6 Passing
Chapter 5 Leaving
Chapter 4 Soul Stolen
di san zhang you ling che dui
Chapter 2 Sudden Building
di yi zhang zhen xiang de yan mie
Chapter 46 Struggle
di si shi liu zhang chui si zheng zha
Chapter 45 Death Trap
Chapter 44 Dueling Lu Ba
Chapter 43 Decisive Battle Lu Ba
Chapter 42 The killing behind the negotiation
di si shi yi zhang kong ju gai bian bu liao shi me
di si shi zhang yin shen ren de mi mi
di san shi jiu zhang yi dong de sheng yin
Chapter 38 The fight under the night
Chapter 37
di san shi liu zhang yi jiao gao xia
di san shi wu zhang qiang zhe wei zun
Chapter 33 Robbery by Fire
di san shi er zhang ju qi wo men de dao
di san shi yi zhang wo bu fan ren ren yi fan wo
Chapter 30 Brothers Duel
Chapter 29 Doubt everything
di er shi ba zhang fu qi tong xin
Chapter 27 Who is you?
Chapter 26 Like Fantasy
Chapter 25 Mysterious Woman
di er shi si zhang ren si fu sheng
di er shi san zhang zai nan zhen xiang
di er shi er zhang wei zhi ji yi
Chapter 21 becomes a zombie
Chapter 20 Foods Flower
Chapter 19
Chapter Eighteenth, the first second of my friend, the next second to the enemy
di shi qi zhang si wang bian yuan
Chapter 16 Don’t give up hope
Chapter 15 Do you still have personality?
di shi si zhang xian ru jue jing
di shi san zhang xin yuan yi ma
Chapter 12 Dark, Old Man
Chapter 11 Natural Evolution
di shi zhang ren wai you ren
di jiu zhang ye tai sheng ming
di ba zhang mei li de bu yi ding shi xian zi
di qi zhang bei dou xing de zhui luo
di liu zhang chu zhan gu zhou
di wu zhang jiang dao li de fang shi
di si zhang bo lan you qi
Chapter III Elliplassed Pass
Chapter 2 Iron A Shield
di yi zhang ban lu yu xi
di liu shi jiu zhang gao qing shan zun gui de ke ren
Chapter 68 For the Tomorrow of Humanity
Chapter 67 The passing of innocent life
Chapter 66 Special Entertainment
Chapter 65
Chapter 64
Chapter 63 Life is a book
Chapter 62 Conquer with force in force
di liu shi yi zhang lan xue yue guang zu
Chapter 60 Low Species
di wu shi jiu zhang ren sheng jiu shi yi chang du ju
Chapter 58 The King of Yan is good, the little ghost is hard to entangle
di wu shi qi zhang ji qi ren meng lu
Chapter 56 The spiritual control of Zurich
di wu shi wu zhang zhe bu shi zhan dou er shi tu sha
di wu shi si zhang shang hai yu liang qing xiang yue de qu bie
Chapter 53 It is difficult to see when meeting each other
di wu shi er zhang jia de gan jue
di wu shi yi zhang xin zhan dou de xu mu
di wu shi zhang xiao mie bai hu bang
di si shi jiu zhang suo yao hui bao
Chapter 48 The Mantis Catcher, the yellow bird is behind
di si shi qi zhang jia zei nan fang
Chapter 42 I want to squeeze you
di si shi yi zhang bu he xie de sheng yin
Chapter 40 Party
di san shi jiu zhang ren kou jiao yi
di san shi ba zhang wo jiu shi wo
di san shi qi zhang bai hu bang
di san shi liu zhang zhong feng
Chapter 35 is not used to complain
di san shi si zhang wei yi wei shou dao shang hai de nv ren
di san shi san zhang jiu ming miao yao de fu mie
di san shi er zhang an ye zhong de hun zhan
Chapter 31: Nine people first
di san shi zhang tuo li kun jing de sha lu zhe
Chapter 29 Human Wealth Dead, Birds are food
di er shi ba zhang da kai de chuang hu
di er shi qi zhang huo xing shang xia lai de guai tai
di er shi liu zhang bao feng yu ye wan de qiao men sheng
di er shi wu zhang yu yan zhong an cang de sha ji
di er shi si zhang bei zi dan qin wen de tou lu
Chapter Twenty -three Bloody Fingers
di er shi er zhang kan guo a pian ma
di er shi yi zhang wo yao de bu zhi shi jin wan
Chapter 20 The man who wants to repay
di shi jiu zhang duo zai duo nan de zu guo
di shi ba zhang zhen cao yu man tou shui geng zhong yao
di shi qi zhang yu lang gong wu
di shi liu zhang ban lu shang sha chu ge cheng yao jin
Chapter 15 Zombie Resurrection
di shi si zhang you ren lei yi shi de sang shi
Chapter 13 Black Shadow
di ba zhang ban zhu chi hu
di shi yi zhang pian ai hun kou de lv ju ren
di shi zhang xi yang wu xian hao zhi shi jin huang hun
di jiu zhang ge huai gui tai
Chapter VII Gang of Overlord
di liu zhang fa qing de mu miao
di wu zhang e zheng wei suo nan
Chapter 4 Go to the car to travel together
di san zhang you xi
di er zhang bai ku nv jing
di yi zhang gui xi da fa
di liu shi zhang zuo bian de mi mi bi you bian de da
Chapter 59 Women Bathing in the Courtyard
di wu shi ba zhang shi sang shi huai shi yao mo
di wu shi qi zhang bao nuan si yin yu
Chapter 56 Do you want to eat human flesh
di wu shi wu zhang duan wan zhi hou
Chapter 54 Freedom is always so close to death
Chapter 53 Don’t ignore the power of women
Chapter 52 Battle & LDQUO; Ghost & rdquo;
Chapter 51 The reason for betrayal
Chapter 50
di si shi jiu zhang tiao dong de you yan pi
di si shi ba zhang er nv xiang hui
di si shi qi zhang ren shi da zhan er
Chapter 46 Human Corpse War (1)
di si shi wu zhang shi lin cheng xia
Chapter 44 The Cause of Nausea
Chapter 43: Twelve Point
Chapter 42: Two Soldiers
di si shi yi zhang yi ge bu liu
di si shi zhang bing bu yan zha
Chapter 39 Viles
di san shi ba zhang qing chu yan xian
Chapter 37 Lao Hei's Information
Chapter 36 Secret Weapon
Chapter 35 Fire Burning Mosquito
Chapter 34 The killing
di san shi san zhang ju xing sang shi
Chapter 32 Mutant Pig and Giant Mosquito
Chapter 31 Change
di san shi zhang yi wai de zhen xiang
Chapter 29 Explay Cao Yan
di er shi ba zhang sha ren xian yi
di er shi qi zhang l d q u o you ling sang shi r d q u o
di er shi liu zhang you ling chu xian
Chapter 25 Flying Snow in April
Chapter 24
Chapter 23 Corps
Chapter 22 Killing Human Humans
di er shi yi zhang shi qiang bao huai shi zuo ai
Chapter 20 Order and Conquest
Chapter 19 Zombies are also swallowed
di shi ba zhang shi fei shan e
di shi qi zhang zhe tian bi ri
di shi liu zhang you yu you zi
di shi wu zhang ren shi zhi zhan
di shi si zhang tie quan xu zhi guo
di shi san zhang zai ci zao xi
di shi er zhang nuenue dai de le qu
Chapter 11 Hate and Desire
di shi zhang zhan ye niu
di jiu zhang zai ci jiao dou
Chapter 8 Cao Yan's doubt
di qi zhang shen ye zao xi
Chapter 6 Zombies will die naturally
Chapter 5 Fighting Weasel
di si zhang deng tong shi zhan de xun lian
di san zhang gao su jin hua
Chapter II End of Electricity
Chapter 1 Devil Training
Chapter 60 I want to get stronger
Chapter 59 Evolution level
Chapter 58 Meet Cao Jiu Tian again
Chapter 57
Chapter 56 The Lord of Tianjiao
Chapter 55 The end of the game
di wu shi si zhang si wang you xi si
Chapter 53 Death Game (3)
Chapter 52 The Destiny Game (2)
di wu shi zhang si wang you xi yi
Chapter 49: Wisdom to win
di si shi ba zhang sheng si jiao liang
di si shi qi zhang kuai su hui fu
di si shi liu zhang tong lei xiang can
di si shi wu zhang sang shi ji hui
Chapter 44. Everything happens naturally
Chapter 43 Dreams
Chapter 42 Massage Service
Chapter 41 The woman hidden in the room
di si shi zhang yao de jiu liao ma
di san shi jiu zhang bao li shi jian
di san shi ba zhang sha mo zhi zhou
Chapter 37 The Suspected Evolution
di san shi liu zhang shou dao guang bo liao
Chapter 35 Value Millions of Pot
di san shi si zhang bo wu guan de xing cun zhe
di san shi san zhang sheng hua shi bing
di san shi er zhang ye ban lang hao
Chapter 31 A group of lunatic
Chapter 30 Battle, just to survive
Chapter 29
Chapter 28 The most unwilling to see still happened
Chapter 27 Cave on the Wall
Chapter 26 outside the barracks
Chapter Twenty -five Ambiguous One Night
di er shi si zhang wo bian cheng sang shi liao ma
di er shi san zhang xi jie shang de cuo wu
di er shi er zhang wei xian wu chu bu zai
di er shi yi zhang xiu ji rou
di er shi zhang hui shuo hua de sang shi
di shi jiu zhang che li yi yuan
di shi ba zhang guai tai
Chapter 17
Chapter 16 Dangerous Beauty Zombies
di shi wu zhang zheng mian tu wei
di shi si zhang zhan you shi bian
Chapter 13 The Hospital was trapped
Chapter 12 The first reflection of the zombies
di shi zhang yu yan zhi ren lei mie jue
di jiu zhang zhuan ji
Chapter 8 Destiny Hanging Line
di qi zhang yu kou tao sheng
di liu zhang yong shen ti huan mian bao
di wu zhang jia zhi shi gen jin tiao de bing gan
di si zhang yu si shen sai pao
di san zhang shun jian jue qi de shan mai
di er zhang yi wan mi gao kong shang de hai shui
di yi zhang tian wai lai shi
di qi shi zhang mei ren ji yu jiang ji jiu ji
bai tian hei ye
Human nature, good and evil and gradual development