Alcoholic

Status:Ongoing
About Chapters
Chapter 688 Finale!I am your flame!
Chapter 687
di liu bai ba shi liu zhang hei an zhong ji bi sha ji
di liu bai ba shi wu zhang tai yang guang ming zhi huo
di liu bai ba shi si zhang shen zhan ji dong V S hei an tian ji
Chapter 683 Reappell!Dark altar
Chapter 682 The Black Hands behind Chrysanthemum Pig
The new book "Dzi Change" has been registered, please enter the details
di liu bai ba shi yi zhang quan mian ya zhi
di liu bai ba shi zhang jue zhan kai qi
Chapter 679 Do not invade
Chapter 678 Say you love me
Chapter 677 Reunion
Chapter 676 Twin Dragon Girls?
Chapter 675 Endless Red Cloud, the tyrant returns
Chapter 674 The War Rose again
Chapter 673 The Gloomy Dark Sky
Chapter 672 is not easy to devour the holy beast!
di liu bai qi shi yi zhang qiang shi de hei an kong jun
di liu bai qi shi zhang ju hua zhu fa wei
Chapter 669 The Insertible Ji Shi
Chapter 668 The Soul of the Three Eyes Whale is closed
Chapter Six Sixty -seventh, Ten Moispre
di liu bai liu shi liu zhang shi bian tian gan mie sheng zhen
di liu bai liu shi wu zhang yi zhi duan shen qi
di liu bai liu shi si zhang zui zhong bing qi
di liu bai liu shi san zhang bao jun dui zui zhong bing qi
Chapter 662 The Return of the Holy King
di liu bai liu shi yi zhang long huang mie shen ji
Chapter Six Sixty -Sixty Battle of the Dragon Emperor
di liu bai wu shi jiu zhang hei an long huang
Chapter 658 The Red Lotus Sky Fire, which finally extinguished
di liu bai wu shi qi zhang zui zhong bing qi de cheng yi
di liu bai wu shi liu zhang sao rao zai xian sao rao
di liu bai wu shi wu zhang jiang sheng si zhi zhi du wai
Chapter 654 I just want to know the results of Ji Shi
di liu bai wu shi san zhang sheng zhan qian xi
di liu bai wu shi er zhang bin si si sheng tu
Chapter 651 The mystery of the Lotus Seed
di liu bai wu shi zhang wan zheng ban huo shen zhi jian
Chapter Six 149: Two defeats and suffering (Seeking Monthly Tickets)
Chapter 648
di liu bai si shi qi zhang yi shang huan ming a jin de jue jue
di liu bai si shi liu zhang sheng tu V S si wei
Chapter 645 Time to Desperate
Chapter 644 Broken!Golden Ring Broken Kumi
Chapter 643 The Period of the Sword of Man, the Guardian of the Lotus Seed
Chapter 622 Vulcan Sword, eventually evolved
di liu bai si shi yi zhang miao sha hei an zhu que
di liu bai si shi zhang ji dong wei er hei an tu teng
Chapter 639
di liu bai san shi ba zhang hei an qing long jing he de qiang han zuo yong
jiu shen zui hou yi yue tang men zhao ji ling
di liu bai san shi qi zhang xi hei an qing long jing he
Chapter 636 Dark Green Dragon, breaks into the abdomen
The outbreak of three more than three more, the monthly ticket, the recommended ticket, the recommended ticket
Chapter 634 The perfect cooperation of the Dark Dead Guard
Chapter 630
Chapter 632
di liu bai san shi yi zhang wan li chuan yin shi
Chapter 630 Dark Sky
di liu bai er shi jiu zhang chuang shi liu he chuang shi zhi guang
Chapter 628 The Dark Sky Mot finally arrived
Chapter 627
Chapter 626 Dark panic
di liu bai er shi wu zhang wu xing xiang sheng pei chuang shi liu he
Chapter 624 Do you die if you love me?
di liu bai er shi san zhang zhen zheng de jin gong ji hua
Chapter 622 I don't care about watching it once
di liu bai er shi yi zhang tian ji ni bang mo er xi ge zao
di liu bai er shi zhang fan kang tian ji zu zhi de hui chang jing ran shi ta
Chapter 619 Analysis and Horing?
Chapter 618
di liu bai yi shi qi zhang hei an tian ji de ye xin
Chapter 616 The Dark Sky Return to the Temple
Chapter 615
Chapter 614
di liu bai yi shi san zhang po zhen duo yu
Chapter 612 Fire God comes?
Chapter 611
Chapter 61 Two Big Formation
di liu bai ling jiu zhang bao lu sha lu
Chapter 608 Can't Back the Dark Sky Temporary Motors Temporary?
Chapter 600 & Hellip; & Hellip;
Chapter 606 The Mystery of Fire God Sword
Chapter 605
Chapter 604 Uncle Monster
di liu bai ling san zhang tong shi zhan fang zai hei an shen miao de shi ge chao bi sha ji
Chapter 602 Dark Suzaku
Chapter 601 Unimaginable refraction
Chapter 600 Twin Holy Class Fusion
Chapter 599
di wu bai jiu shi ba zhang chuan yue huo shen zhan
di wu bai jiu shi qi zhang sha ru na bao
Chapter 596 The Five Elements Chaos Condensing Fatter Array
Chapter 595
di wu bai jiu shi si zhang qing li
Chapter 593 Silver -like wax gun head?
di wu bai jiu shi er zhang wei da de nv ren
Chapter 591 Dark Restaurant
di wu bai jiu shi zhang hou tu zhi zhu
di wu bai ba shi jiu zhang shi mo zhang yu
di wu bai ba shi ba zhang yun de gu shi
di wu bai ba shi qi zhang ta bu shi na ge bu xing ba
di wu bai ba shi liu zhang guai da shu ji dong
Chapter 585
Chapter 584
di wu bai ba shi san zhang ni men zuo yi ci gei wo kan kan
di wu bai ba shi er zhang hei an ji si de pin ji
Chapter 581 Dark Sacrifice Troupe
di wu bai ba shi zhang mu biao hei an shen miao
I didn't expect it, hehe
Chapter 579 Entrance!Dark Five Elements Continent
Chapter 578 Do to do something about three kilometers high?
di wu bai qi shi qi zhang ye mu chuan yue yu san qian mi gao kong
Chapter 576 Infernal Affairs?
Chapter 575 Survive, Savid
Chapter 574 The Son of Dark Sky
Chapter 573
di wu bai qi shi er zhang tian ji de yu gan
Chapter 571 leads the wolf into the room, ah!ah!ah!(Three more than twenty -two outbreaks, the monthly ticket)
di wu bai qi shi zhang shen qi jin sha shen jian yu hou tu zhi zhu
di wu bai liu shi jiu zhang e yun zhi shi tian ji zhi yan
Chapter 588 The True Power of Stupid Wealth Chamber of Commerce
di wu bai liu shi qi zhang zhi zun gong feng
Chapter 566
Chapter 555 Mainland China situation
Chapter 564
di wu bai liu shi san zhang qun long zhen jin cheng
Chapter 562 My Flame, Waiting for Me
Chapter 561 I want to go to the 18th floor
Chapter 560 Acting Lord
di wu bai wu shi jiu zhang jun wang zui hou de rong he zhi zheng fu di xin
Chapter 558 The strongest blow
Chapter 557
di wu bai wu shi liu zhang ni gan xin me
Chapter 555
Chapter 544 The final battle of the acting leader selection
Chapter 553 The final battle, conspiracy?
di wu bai wu shi er zhang zui zhong san qiang
di wu bai wu shi yi zhang xing yun zhi shen de juan gu zhen shi zhi yan
di wu bai wu shi zhang di xin shi jie di si ge sheng ji
Chapter 549 Akin's Perseverance
Chapter 548 The shock of the Fire Demons
Chapter 547
Chapter 546 Dual Super Killing
di wu bai si shi wu zhang jiu shi ni de ke xing
Chapter 544 Thermal Rat King
Chapter 543 Akin VS Fire Demon King
Chapter 542 Thunder Prison Destroyer and Devouring the French Array
Chapter 541 Lei Di VS Hell Three Dogs
In the middle of the month, Tangmen convening order
di wu bai si shi zhang xuan ba da sai di yi zhan lei di
di wu bai san shi jiu zhang huo mo wang
di wu bai san shi ba zhang dai li jiao zhu xuan ba qing dian
di wu bai san shi qi zhang ban sheng bing di lian
di wu bai san shi liu zhang bao jin huo lian wang
Chapter 535
di wu bai san shi si zhang ta zhi de qu ai
Chapter 530
di wu bai san shi er zhang huo lian cheng bao
di wu bai san shi yi zhang sheng tu jiang lin
di wu bai san shi zhang di shi wu ceng san da qiang zu
di wu bai er shi jiu zhang huo ya zu wei da de sheng li
di wu bai er shi ba zhang yi ge du bu nen pao
di wu bai er shi qi zhang ying yong de huo ya
di wu bai er shi liu zhang dan tao huo xiao wang
Chapter 525 The Revenge of the Firelian Topa
Chapter 524
di wu bai er shi san zhang yi dui si qian
wu bai er shi er zhang qian lei jie yu jie
Chapter 521 Tyrant Thousand Crow
Chapter 520 Acting Lord Selected Ceremony
di wu bai yi shi jiu zhang wu ying wu xing mie shen bi
di wu bai yi shi ba zhang bu qu de huo ya ji liang
Chapter 517
di wu bai yi shi liu zhang wan nuenue chong jing zhong de jin ru di er ceng
Chapter 515 Challenge!Fire Giant
Chapter 514 Ji Ji Ting the King of Fire Crow?
Chapter 513
di wu bai yi shi er zhang huo jing qiu chang dai lai de xiao xi
Chapter 511 Fire Essence
di wu bai yi shi zhang huo yan ling zhu yu an yan ling zhu
di wu bai ling jiu zhang chang you yan jiang zhi di xin ru kou
Chapter 588 Si Xuan, Eight Crown
Chapter 507 Unlimited Law Positioning Transmission French Array
di wu bai ling liu zhang sheng guang mian xia de zhi chi
Chapter 505 Return to Black Fire College
Chapter 504
yue mo zui hou de chong ci tang men zhao ji ling
Chapter 503
di wu bai ling er zhang xiang sheng fa zhen de ling yi miao yong
Chapter 501 Starting, the world of heart
di wu bai zhang ji dong ni dun xia
Brother can't stand it anymore, laughed to death
di si bai jiu shi jiu zhang si xuan fu su
di si bai jiu shi ba zhang rong he lie yan de shen shi
Chapter 497
Chapter 496
Chapter 495
di san bai jiu shi si zhang shi zu long zhi xue
di si bai jiu shi san zhang chuang shi shen ji
di si bai jiu shi er zhang yuan su bo li mo yu
Chapter 491
di si bai jiu shi zhang yin de jiu shi ni
Chapter 489 Best Traffic
di si bai ba shi ba zhang wo nv er xi huan ni
di si bai ba shi qi zhang jue xing a jin de long zu xue mai
di si bai ba shi liu zhang zai ci tong chuang gong zhen
di si bai ba shi wu zhang bao zhu liao wo jiu bu song shou
di si bai ba shi si zhang chuan yue di da hei an de shi jie
Chapter 483 Si Xuan, you hug me
di si bai ba shi er zhang er ji lie yan
di 4 8 1 5 zhang ben yue de di er yue piao
Chapter 411 The Second Magic Realm of Ji Shi
di si bai ba shi zhang an ye tu xi
Chapter 479 Do you love me?I faint & hellip; & hellip;
Chapter 478 The Mirror of the Dragon Emperor Crown
di si bai qi shi qi zhang di xin hong lian de jiu shu
Chapter 476
di si bai qi shi wu zhang chuang shi liu he
Chapter 474 Under the Crown of the 98th Grade
Chapter 473 Ji Shi, the eighth crown, magic domain
di si bai qi shi er zhang zhi wu lei ding ji mo shou di yu mo shu
Chapter 471 The Eye of Town Soul Demon Realm and Phoenix
Chapter 470 Real Chiba Palm
di si bai liu shi jiu zhang gong cao mian xia
di si bai liu shi ba zhang da yan wei chui
Chapter 467
Chapter 466
di si bai liu shi wu zhang dang mian tui hun
Chapter 464
di si bai liu shi san zhang huang tai zi de shi tan
di si bai liu shi er zhang dong mu huang gong
di si bai liu shi yi zhang zhe shi wo nan ren
Chapter 460 Ji Shi is going to be from the palace
di si bai wu shi jiu zhang zhen de sheng mi zhu cheng shu fan liao
di si bai wu shi ba zhang wen quan you huo
Chapter 457 We live in a room
di si bai wu shi liu zhang si gei ni kan
Chapter 455 Farewell to Longgu
Chapter 444 The Increases of Half of Half -year
di si bai wu shi san zhang ji dong de xin tong
Chapter 452 Lord Congxian Contract
Chapter 451 Si Xuan, Siyong
Chapter 450 Teacher Ji, I want to hire you to be my lover
di si bai si shi jiu zhang chen si xuan de hun shi
di si bai si shi ba zhang chui qiang de long huang
Chapter 477 The Dragon Emperor was injured?
Chapter 466
Chapter 445 The Test of the Dragon Emperor
di si bai si shi si zhang long huang ji dong wo zuo ni de zuo qi
di si bai si shi san zhang da yan sheng huo long di er tian fu yan huang fu zhi
di si bai si shi er zhang long huang de hai zi
di si bai si shi yi zhang qian long qi wu
di si bai si shi zhang wo ke yi rang di long zhi zu bu si
di si bai san shi jiu zhang di long zhi zu de gu shi xia
di si bai san shi ba zhang di long zhi zu de gu shi shang
Chapter 437 Dragon Emperor
Chapter 430
di si bai san shi wu zhang long zu di yi qiang zhe
Chapter 434 The Ancestor of Dragon Dragon
Chapter 430
Chapter 432 is unique to Jiamu, and life is burned
Chapter 431 Iron Armor Dragon King
Chapter 430 Sanhe Mountains, the Dragon Clan settlement
Chapter 429: Water and Fire Thunder, Three Series Combination Skills?
Chapter 428 Ji Shi: I accept it
di si bai er shi qi zhang long wang lin pian di xin jing yan
Chapter 426 Underground City
Chapter 425 What is raw rice to cook mature rice?
di si bai er shi si zhang shen qi de shuang shou
di si bai er shi san zhang ni bu gei wo ge shuo fa wo jiu gei ni ge shuo fa
Chapter 422 Who wants to draw my face
Chapter 421 The soldiers who do not fight
Chapter 420 Perfect Control, Sun and Moon
di si bai yi shi jiu zhang zhan qian jun
Chapter 418
di si bai yi shi qi zhang ru he rong lei
di si bai yi shi liu zhang ju hua zhu de liu zeng
Chapter 415
di si bai yi shi si zhang yi shi tuan de shi xi yi chang
Chapter 413 Artifact of Skeleton Face
Chapter 412 Akin, a widow maker
di si bai yi shi yi zhang bu yong liu shou
di si bai yi shi zhang mei nv kai ge jia ba
di si bai ling jiu zhang geng jia qiang lie
Chapter 408 victory over the war, double fire stands prestige
Chapter 407 Full Version, Forbidden, Thousands, Wan, Da You Ying Bing
di si bai ling liu zhang ji xian kong zhi niu zhuan qian kun
Chapter 405 The powerful combination of chrysanthemum pigs plus fat man
Chapter 404 Chrysanthemum Pig: I went to meet the totem god beast
Chapter 403
Chapter 402
di si bai ling yi zhang wo de huo yan you zen me hui shang hai wo de ji dong ne
di si bai zhang lie yan de di yi ge ji ri
Chapter 399: The Fourth Fourth of the Ten Famous Wine
Chapter 398 For Teacher Ji, everything is worth it
di san bai jiu shi qi zhang ku xiu mie shen ji
Chapter 39: Zhou Xiaoxiao and Stupid Wealth Chamber of Commerce
di san bai jiu shi wu zhang sheng tu ju quan
Chapter 394 Akin: I am wrong
di san bai jiu shi san zhang a jin wo bu tong yi ta wei sheng tu
di san bai jiu shi er zhang san ge tiao jian
di san bai jiu shi yi zhang shen qi zhi zhan
Chapter 390 Territory Thunder Emperor
di san bai ba shi jiu zhang dui hong bao jun zhan lei di
di san bai ba shi ba zhang qi ji dan sheng shen qi zhen fa
Chapter 387 Display?
Chapter 386 Creates momentum, wolf evils lead
Chapter 385 Before Exchange
Chapter 384 Wake up Emperor Lei Emperor
Chapter 383 Princess Xuan's Voice
di san bai ba shi er zhang qiang shi tao zhan
di san bai ba shi yi zhang sheng wang hui gui
Chapter 380
Chapter 379
Chapter 378 Princess Xuan's anger
di san bai qi shi qi zhang fan lian bao jun de gao ao
di san bai qi shi liu zhang xiang yue guan zhan
di san bai qi shi wu zhang tai zi dian xia
Chapter 374 The Saints of Wutu and Ogi
Chapter 373 I get used to vomiting
Chapter 372: Five Elements of Five Elements, combat tackling in actual combat
di san bai qi shi yi zhang fu jun tuan chang lang tian yi
di san bai qi shi zhang ming jiu xia luo
di san bai liu shi jiu zhang san yue ji xun
di san bai liu shi ba zhang ti chang zi de cheng nuo
di san bai liu shi qi zhang shang hui ji cheng ren
Chapter 366 Chaos Gold
di san bai liu shi wu zhang jin bai qian jun wang shi
di san bai liu shi si zhang jin bai qian an mie wen
Chapter 363 Stupid and Money, Zhou Xiaoxiao
di san bai liu shi er zhang jing shen peng zhuang zai ci rong he
di san bai liu shi yi zhang sha you qian jiu dian
di san bai liu shi zhang jiao dao zhu ren ji dong
Chapter 359 Gambling Fighting, Five -Twenty Twenty
Chapter 358 The short protection is passed down
Chapter 357 What are you?
Chapter 356 Is Lao Tzu qualified enough?
di san bai wu shi wu zhang san zu jin wu de jin yang jing he
Chapter 354 Rejection or confession?
Chapter 353 After the rest of my life, the cave is warm
di san bai wu shi er zhang zhen guo shen qi yong heng zhi kai
di san bai wu shi yi zhang chao bi sha jin qian wan da you yan bing
Chapter 350 Soul Fusion, Jinyang violent
Chapter 349 Golden Black Wing, incarnate into an adult
Chapter 348
Chapter 347 Three -foot Golden Black
di san bai si shi liu zhang hong jian chu ti jin wu xian shen
Chapter 345
Chapter 344 Breaking out!Almans Mountain
Chapter 343 Real War, Trial, Five Elements Change
Chapter 342: Five in one, attack and defense
di san bai si shi yi zhang wo men de shi lian zai yi qian wu bai mi
di san bai si shi zhang wu xing xiang sheng wu wei yi ti
Chapter 339 Couple Clothing
Chapter 338 Teacher, Do you really don't wash with me?
Chapter 337 Goodbye
Chapter 33, Princess Xuan: Teacher, I want to take a bath
Chapter 335 Teacher Ji Shi is mine
di san bai san shi si zhang quan ti shi lian zhi lv
Chapter 333 Teacher Teacher.
Chapter 330
di san bai san shi yi zhang zhe huai shi wo de ji dong me
di san bai san shi zhang xuan gong zhu he ji dong lao shi de jian mian
di san bai er shi jiu zhang dong mu sheng nv xuan gong zhu
Chapter 328 Let Ji Dong be a teacher?
di san bai er shi qi zhang chi huo xue yuan
Chapter 326 The Walking Dead, three steps in white head
di san bai er shi wu zhang shen wang du yue lie yan zhong sheng
Chapter 324 The God Realm Committee
Chapter 323 The Flame of Flame
di san bai er shi er zhang tian shen jie ti da fa
Chapter 321 The Gendrone
di san bai er shi zhang she shen jue xiu luo shen fu ti
di san bai yi shi jiu zhang shen zhi zhan
Chapter 318
Chapter 317 The Secret of Flame Flame
di san bai yi shi liu zhang shou mian zhen zheng de guang ming tian gan sheng tu
Chapter 315 The ultimate nirvana of the flames
Chapter 314 Bright and Vitality!Power of flames
Chapter 313 Flame, Flame
Chapter 31: The contract of God, the ultimate will be killed
di san bai yi shi yi zhang lei shen jiang shi huo shen zhi jian
Chapter 310 Tyrant, Thunder Emperor, Witch
di san bai ling jiu zhang pin bo ji xian zhong ji lei di
di san bai ling ba zhang chao bi sha juan zhou jin shu feng bao
Chapter 307 Sprint, Akin, Black Altar
Chapter 306 Decising, Suddenly, Five Flash Flash
Chapter 305 collapsed, enchantment, the five elements
di san bai ling si zhang jie jie lei di lei shen fu
di san bai ling san zhang yi shi mu biao jie yu jie
di san bai ling er zhang hei an qi yue yu yan xian
di san bai ling yi zhang kong xi shuang huo shen jian wu
Chapter 300 Crossing, Immune, Tyrant Come
Chapter 299 Exploration, Search, Enemy Shadow
Chapter 298 Enter, weird, uneasy
di er bai jiu shi qi zhang qian nian ji dian shi da shen qi gao chao kai shi qiu yue piao
di er bai jiu shi liu zhang hei an tian ji
Chapter 295.
Chapter 294 Shake Money Tree?beggar?
di er bai jiu shi san zhang shen huo sheng wang kai
Chapter 292 Excretualized Reunion
di er bai jiu shi yi zhang xin yi dai tian ji
di er bai jiu shi zhang dong hai zhi bin xiong di xiang hui
Chapter 289 Eighteenth Luohan, I am in the wrong shadow
di er bai ba shi ba zhang ji dong de l d q u o xin r d q u o
Chapter 287: Jiuyang Lingtian, Kowloon Opera Pearl
di er bai ba shi liu zhang jiu shen zhi zheng
di er bai ba shi wu zhang du si kang ti chu de du yue
di er bai ba shi si zhang lie yan wo ai ni
Chapter 283 Soul Guide, break into the heart
Chapter 282 Flame: I'm going to evolve
Chapter 281 Chaotic Pearl, Group Evolution
Chapter 280 Soul Suppression, control chaos
di er bai qi shi jiu zhang rong he tian zhi yu de yi bian
di er bai qi shi ba zhang cheng fa huai shi jiang li
Chapter 277
Chapter 276 Hire the Lord of the Magic League?
Chapter 275 Super Killing, Vulcan Void
di er bai qi shi si zhang shuang jian he bi hong jian
di er bai qi shi san zhang bao jun zui qiang de li liang
di er bai qi shi er zhang shen qi da di nv shen zhi zhang
di er bai qi shi yi zhang wu xing da zhen
di er bai qi shi zhang shuang zhan mo meng chang lao
di er bai liu shi jiu zhang feng liao deng ta men zhui shang lai
Chapter 268 Metal Storm
di er bai liu shi qi zhang mo meng shao nv
di er bai liu shi liu zhang an sha jue dui de zhuan ye
di er bai liu shi wu zhang shi da ming jiu di san han hai qiong jiang
Chapter 264 The Demon Alliance
Chapter 263 Du Ming's suspicion
Chapter 262 The skill of the wine god, the same wine with the same wine (seeking monthly ticket)
Chapter 261
di er bai liu shi zhang tian shui cheng
di er bai wu shi jiu zhang jin jia shuang huo san shu xing zu he ji
di er bai wu shi ba zhang jin huo zu he ji
Chapter Twenty -47 Source of Millennium Life
Chapter 256: Wolf Evil
di er bai wu shi wu zhang lan bao er de lei shui
Chapter 254 The purpose left by Zhu Xi
Chapter 253 The Top Ten famous wines on the ancient times
di er bai wu shi er zhang huo long gu zhi yue
di er bai wu shi yi zhang pao que ba ming jiang li suo
di er bai wu shi zhang zhi tian hua di hun chun zhi huo
Chapter 249 is adjusted?Again
di er bai si shi ba zhang ni men liang ge yi qi lai ba
di er bai si shi qi zhang zu duan zhou sha chen ai luo ding
Chapter 246: Intermediate Super Killing Technical Scrolls
di er bai si shi wu zhang shi shang zui ang gui de zhan dou
di er bai si shi si zhang lie yan fa wei
di er bai si shi san zhang qun long zhi shou da yan sheng huo
Chapter 242 Gambling
Chapter 241: Ji Ji played
Chapter 240 Who tells you that I only have seven dragons?
di er bai san shi jiu zhang di yi zhan lei di qiu yue piao
Chapter 238 Only two people are enough
Chapter 237 Six Supremes
Chapter 233: Peak Round Turn
Chapter 235 The President of the Demon Division Guild, under the crowns of Daji
Chapter 234 Tiantian Grassland, Battle of Guild
Chapter 133 The existence of surpassing artifacts?
di yi bai san shi er zhang sheng xie dao chu chan er he wei yi
di yi bai san shi yi zhang qi xing wu qi tai jian zhi zao zhe
di yi bai san shi zhang xu huan xian shi wu xing kong jian
di yi bai er shi jiu zhang wu fa di kang de lie yan fen qing
Chapter 228
di er bai er shi qi zhang zuan shi jun tuan
Chapter 226 Finally became a magical wine
di er bai er shi wu zhang yi ge jiao mao tai yi ge jiao wu liang ye bu xu xiao tou yue piao
Chapter 224 Ji Ji moved mount, Dan Yan Holy Fire Dragon
Chapter 223 Guns and hips (hehe, climax, monthly ticket)
di er bai er shi er zhang ji dong yuan jun ling li a jin
di er bai er shi yi zhang qing long shen jiang
Chapter 220 The Six Dragon Snakes that are comprehensively controlled
di er bai yi shi jiu zhang qing long mie jue ci qiu yue piao tui jian piao
di er bai yi shi ba zhang xue rou cheng qiang bao jun gui lai
di er bai yi shi qi zhang qian ren qian long die jia zu he ji
Chapter 216
di er bai yi shi wu zhang jin ying shang hui de bao fu
di er bai yi shi si zhang wo shi ta de nv you
Chapter 213
di er bai yi shi er zhang ping deng wang fu
di er bai yi shi yi zhang rong he shen shu
Chapter 121 Ten 365 Chaos Bricks
Chapter 209 The dispute between the two guilds
Chapter 208 The Magician always plays?
di er bai ling qi zhang ce shi mo shi zong hui
Chapter 206 Sinful Tent
Chapter 205 Your Life, My Bottom Line
di er bai ling si zhang wan shang wo men zen me shui
di er bai ling san zhang shuang fei
di er bai ling er zhang zhi liao pao long
di er bai ling yi zhang jin jia nv zi huo liao
di er bai zhang mu nv zhong feng
di yi bai jiu shi jiu zhang ji su fei xing zhong fan zhong tu
Chapter 198 The source of life
di yi bai jiu shi qi zhang liu long liu she
di yi bai jiu shi liu zhang wei shi ji he bai lan di
di yi bai jiu shi wu zhang mo ji juan zhou zhi zuo ji chu
di yi bai jiu shi si zhang sen yao bu luo
Chapter 193 The Sadness of the Mori Demon
Chapter 192 The Chrysanthemum Blossoms
Chapter 191 to the Yang Destroy God Strike
Chapter 190, Phoenix Dragon Dragon Snake Change
di yi bai ba shi jiu zhang yin huo mie shen ji
di yi bai ba shi ba zhang sheng ming zhi sen
di yi bai ba shi qi zhang lie yan tong xing
Chapter 185 Dragon Eggs, Hard Repair
di yi bai ba shi si zhang ni shi wo xin zhong de nv shen
Chapter 183 Victory, Cheering, Leaving
Chapter 182
Chapter 181 The space collapses, Thunder Prison God Ax
di yi bai ba shi zhang zi bing tian mo jiao
Chapter 179 within 13th floor
yi bai qi shi ba zhang shi jie ju hua zhu
di yi bai qi shi qi zhang shen ru sheng xie dao
di yi bai qi shi liu zhang rong he shen qi ji zhi yang lei
di yi bai qi shi wu zhang ji dong de shen shi
di yi bai qi shi si zhang shen qi lei yu shen fu
di yi bai qi shi san zhang lei di dui bu qi wo cuo liao
di yi bai qi shi er zhang chao bi sha bian chao bi sha
di yi bai qi shi yi zhang chao bi sha lei huo lian yu
di yi bai qi shi zhang niu zhuan qian kun guang ming da sheng
di yi bai liu shi jiu zhang shui sheng mu V mu sheng huo
di yi bai liu shi ba zhang shi xi zu he wu xing yin yang jie
di yi bai liu shi qi zhang zi chuang ji huo mo tun shi
di yi bai liu shi liu zhang she lian shan
Chapter 165
Chapter 164 Black Dragon White, the final weapon
Chapter 163 The Peak of the Nine -order!Thorns Thunder Dragon
Chapter 162 Golden Armor Women in Frozen
di yi bai liu shi yi zhang tian zhi yu mie shen ji
Chapter 160 Self -Create!Sixtes Mantra
Chapter 159 Demon King Diamond Diamond
Chapter 158 The Flame Lion Group
Chapter 157
Chapter 156
yi bai wu shi wu zhang lei di jiang lin
Chapter 154
Chapter 153 Dark Reinforcement!Dark Guishi Saint
di yi bai wu shi er zhang qi xin xie li mo wang hua li
Chapter 151 is helpless!Light and dark combination
What is the competition after the 150th chapters?time
Chapter 149 Super Killing skills, sun, moon, yin and yang world
di yi bai si shi ba zhang rong he liang da jun wang zhi bi sha
Chapter 147 Seventh Tier, Bucking Tianpeng
Chapter 146 The skills of the Skydish God Beast, Viper Flash
di 1 4 5 zhang shi ren ju mo
Chapter 144 Fengwu Youyao Bing
Chapter 143 Life Burning, Blood Lotus Method
Chapter 142 Extreme Double Fire V Extreme Oki
Chapter 141 Enter, Holy Evil Battlefield
di 1 4 0 zhang zhong zhang shou xi ren jian xiong qi
Chapter 139
di yi bai san shi ba zhang lei di fa wei
Chapter 137 Secondary Artifact, Jun Mo Yin Yang Armor
di yi bai san shi liu zhang xue ye jiao guan kai jia cheng xing
Chapter 135:
di yi bai san shi si zhang lie yan de tiao jian
Chapter 133 Do you know the Queen of Lienan?
di yi bai san shi er zhang jin bai qian you yan bing
Chapter 131: Viper Change
1 3 0 zhang bao jun V lei di
Chapter 129
Chapter 128 Eclipse the Phoenix, Advanced
1 2 7 zhang tu po si guan jing jie
1 2 6 zhang she hua li zhi de fei yue
Chapter 125 Snake Blood is cited, Viper casts
di 1 2 4 zhang she hua li shu
di 1 2 3 zhang yin yang huo shuang ning ju fa zhen
Chapter 122 Dinghuo God Beast, Viper
Chapter 121 New Start
Chapter Twenty Twenty Strong Those Right, Three Supremes
Chapter 119 Supreme
di yi bai yi shi ba zhang shen shi ping deng wang
Chapter 117 Transformed, the Flame King's body
Chapter 116 Emerald Green Dragon
di yi bai yi shi wu zhang ding ji bi sha ji liu xing yun luo
Chapter 114 Mu Ke soil, the ultimate Jiamu thousand spear
di yi bai yi shi san zhang chuan song fa zhen
Chapter 112 The Guidelines of the Flame
di yi bai yi shi yi zhang shi chuan de wu xing fa zhen
di yi bai yi shi zhang ran shao ba hun chun zhi huo
Chapter 109 Strange Gate Stone
di yi bai ling ba zhang qiang han de ji zhi mu huo zu he ji
Chapter 107 Maze Marsh
Chapter 106 Five Elements Combination Skills
di yi bai ling wu zhang sheng tu shen zhuang
Chapter 104 Tianshi Guide
Chapter 103 Tianshan Saints
Chapter 102 Drug Doctors must die, Qiandu has a fate
di yi bai ling yi zhang feng wu yang zhui
Chapter 100 Devil?Devil?
di jiu shi jiu zhang zhu zhou wei nuenue zhe si
Chapter 98 Yun Tianji
di jiu shi qi zhang lu yu bu ping bi xu cai
di jiu shi liu zhang shi ri feng huang
Chapter 95 Flying Bar Suzaku Double Wing
Chapter 94 The Five Elements Field
Chapter 93 The Harmony of Six Crown Tianshi
Chapter 92 Escape College
di jiu shi yi zhang jin bai qian yan yang zhui shou da
Chapter 90 Banjin and Challenge
Chapter 89 Tonight, I am your girlfriend
di ba shi ba zhang wo jiu shi ta de wu ban
Chapter 87
Chapter 86 The Three Crown Realms
di ba shi wu zhang hun chun zhi huo
di ba shi si zhang zhu que bian
Chapter 83 The Third Crown of Ji Dai, Ling Mohe
Chapter 82 Dance Notice
Chapter 81 Benbian Red Lotus
di ba shi zhang zhu que na jia
Chapter 79 Taiyi Yin Zhaogong
Chapter 78
Chapter 77 & ldquo;
di qi shi liu zhang feng yu wei zhen zhu que zhu jiu
Chapter 75 Selflessly Assist, Suzaku's Fire
Chapter 74 Binghuo Totem, Suzaku
di qi shi san zhang chuan song wei ji
Chapter 72: Three Series Combination Skills and Direct Transmission
Yin Yang Mian will be renamed "Loss God"
shang jia gan yan xi wang mei yi wei shu you du lai kan kan
di qi shi yi zhang si guan zhi wei xia
Chapter 71: Four Crown Power (Part 1)
Chapter 70 Magic Burning Secret Method (below)
di qi shi zhang mo li ran shao mi fa shang
Chapter 69 Change, Dark Devil (below)
di liu shi jiu zhang yi bian an yan mo wang shang
di liu shi ba zhang qi hu nan xia xia
Chapter 68 Ride Tigers (top)
Chapter 67 Black Eat Black (Next)
di liu shi qi zhang hei chi hei shang
di liu shi liu zhang en jiang chou bao xia
Chapter 66 The Enlightenment (Part 1)
di liu shi wu zhang chu kao kai shi xia
Chapter 65 The start of the preliminary exam (above)
di liu shi si zhang jin ru di ling shan mai xia
di liu shi si zhang jin ru di ling shan mai shang
di liu shi san zhang l d q u o mo li wu qi r d q u o xia
Chapter 63 & LDQUO; Magic weapon & rdquo; (Part)
di liu shi er zhang zi lei yao tian long xia
di liu shi er zhang zi lei yao tian long shang
Chapter 61: Lieyang Sanlin Strike (Part 2)
Chapter 61: Lieyang Sanlian Strike (Part 1)
di liu shi zhang lai zi te wu shi yi hao de tao zhan xia
Chapter 60 from the Challenge from the Fif11 (Part 1)
di wu shi jiu zhang qie cun jiao liu ri xia
Chapter 59 Discussion Day (Part 1)
Chapter 58 Promoting Two Two Two Two Two Two Two Two Two Two Two (Part 2)
Chapter 58 Promoting Two Two Two Two Two Two Two Two Two Two Two (Part 1)
Chapter 57 Magic Weapon, Sun and Moon Shuanghui (below)
Chapter 57 Magic Weapon, Sun and Moon Shuanghui (Part 1)
Chapter 56 Nine -Sky Fairy VS Thunder God (below)
di wu shi liu zhang jiu tian xian nv V S lei shen jiang shi shang
di wu shi wu zhang lei dian diao jiu dian long xi zhu xia
di wu shi wu zhang lei dian diao jiu dian long xi zhu shang
Chapter 54 Betting (below)
Chapter 54 Betting (Part 1)
Chapter 53 The Challenge of Lei Di (below)
Chapter 53 The Challenge of Lei Di (Part 1)
di wu shi er zhang zai ci jin ji xia
di wu shi er zhang zai ci jin ji shang
di wu shi yi zhang guang an wu xing da lu xia
Chapter 51 The Dark and Dark Five Elements Continent (Part 1)
di wu shi zhang zu he ji si zhong zou xia
Chapter 50 Combination Skills, Quartet (Part 1)
Chapter 49 The attraction of nirvana (below)
di si shi jiu zhang bi sha ji de xi yin shang
Chapter 48 The Crown of the Pin (Part 2)
Chapter 48 The Crown of Pin Pin (Part 1)
di si shi qi zhang mo li wu qi xia
Chapter 47 Magic Weapon (Part 1)
di si shi liu zhang hong fa guai ren xia
di si shi liu zhang hong fa guai ren shang
di si shi wu zhang yin yang xue tang xia
di si shi wu zhang yin yang xue tang shang
di si shi si zhang qiao he xia de zhong chuang xia
Chapter 44 By coincidence (Part 1)
Chapter 43 The combination of the five -crowned masters (below)
Chapter 43 The combination of the Five Crown Master (Part 1)
Chapter 42 New Student Assessment (below)
di si shi er zhang xin sheng kao he shang
Chapter 41: Wu Tu Ye Ye (below)
Chapter 41: Wu Tu Ye Ye (Part 1)
di si shi zhang tian gan xue yuan xia
Chapter 40 Tianshan College (Part 1)
Chapter 39 Skills Four (Part 2)
di san shi jiu zhang ji jing si zuo shang
di san shi ba zhang yi she jiu ri xia
Chapter 38: Nine days (above)
Chapter 37 The Challenge of the Gate (below)
di san shi qi zhang feng men tao zhan shang
di san shi liu zhang huo long dan xia
di san shi liu zhang huo long dan shang
Chapter 35 Flame: Take off his clothes (below)
Chapter 35 Flame: Take off the clothes (top)
di san shi si zhang bing xue ju long xia
Chapter 34 The Dragon Dragon (Part 1)
Chapter 33 Bingfeng Encounter Danger (Two -in Chapter)
di san shi er zhang bing ding huo qiu xia
Chapter 32 Bingding Fire Ball (Part 1)
Chapter 31: Aoki Wolf King (below)
Chapter 31: Aoki Wolf King (Part 1)
di san shi zhang mu biao feng shuang shan mai xia
Chapter 30 Target, Wind Frost Mountains (Part 1)
di er shi jiu zhang di yu jiu ri xia
di er shi jiu zhang di yu jiu ri shang
Chapter 28 Opportunities of Thousands of Evolution (Part 2)
Chapter 28 Opportunities of Thousands of Evolution (Part 1)
di er shi qi zhang liang da jun wang zhi ji xia
Chapter 27 The skills of the two kings (Part 1)
Chapter 26 Volkswagen Villain (Part 2)
Chapter 26. Yin poison villain (top)
Chapter Twenty -5 Admission Test (Part 2)
Chapter Twenty -5 Admission Test (Part 1)
di er shi si zhang yi ming jing ren xia
di er shi si zhang yi ming jing ren shang
Chapter Twenty -Three King of Bishes (below)
di er shi san zhang shuang sheng jun wang shang
Chapter 22 One Crown Yin Yang Crown (below)
Chapter Twenty -two Crown Yin Yang Crown (Part 1)
Chapter 21 Gel Yin Yang Crown (below)
Chapter 21 Gel Yin Yang Crown (Part 1)
Chapter 20 Class 10 Bingding Double Fire Scholars (Part 2)
di er shi zhang shi ji bing ding shuang huo xi xue tu shang
Chapter 19 See Zhu Tian (below)
di shi jiu zhang chu jian zhu tian shang
di shi ba zhang qi mo kao he xia
di shi ba zhang qi mo kao he shang
di shi qi zhang ji zhi shuang huo xia
Chapter 17 Extreme Double Fire (top)
di shi liu zhang shuang huo tong xiu xia
di shi liu zhang shuang huo tong xiu shang
di shi wu zhang wu ji xue tu xia
Chapter Fifteen Level 5 Apprentice (Part 1)
di shi si zhang xiong kou hong lian xia
Chapter Fourteen Breast Red Lotus (Part 1)
di shi san zhang di xin l d q u o lie yan r d q u o xia
Chapter 13 & ldquo; Flame & rdquo; (Part 1)
di shi er zhang chu huo hong lian xia
di shi er zhang chu huo hong lian shang
di shi yi zhang quan fang wei wu ding chuan song juan zhou xia
Chapter 11 Comprehensive No Confable Transmission Scrolls (Part 1)
Chapter 10 Level 1 Bingding Double Fire Scholars (Part 2)
di shi zhang yi ji bing ding shuang huo xue tu shang
di jiu zhang yang mian he yin mian xia
Chapter 9 Yang Crown and Crowns (Part 1)
Chapter 8 The first lesson (below)
Chapter 8 The first class (Part 1)
Chapter 7 Summer Teacher (Part 2)
Chapter 7 Summer Teacher (Part 1)
di liu zhang te shu de kai xue dian li xia
Chapter 6 Special Studies Ceremony (Part 1)
di wu zhang yin yang ping heng xia
di wu zhang yin yang ping heng shang
di si zhang yin yang mo shi xia
di si zhang yin yang mo shi shang
di san zhang mo shi yin yang mian xia
Chapter III Emperor Yinyang Crown (Part 1)
di er zhang yi dai jiu shen xia
Chapter 2 Generation of Bacchus (Part 1)
Chapter 1 Flame Burning Love (below)
Chapter 1 Flame Burning Love (Part 1)
Attractive
guan kan tang jia san shao huo bao shi pin fang tan
xin shu shen yin wang zuo yi kai shi shang chuan
The new book "Dzi Change" has begun to update
The finale of the wine god, the premium of the sealing
The new book "Dzi Change" has been registered
Thank you for accompanying me through this magical seven years
Seek recommended tickets
yu men geng xin liao wang ji fa bu liao
B A M B O O K shi yong gan shou
xiao san zai xin lang de wei bo kai liao huan ying da jia qu cai cai
Sorry, I will change today
The new book "Yin Yang Mian" preview