About Chapters
di 1 9 5 zhang qing guo lu de pei fang
di 1 9 4 zhang shen ru hu xue
di 1 9 3 zhang bi wen pei fang
di 1 9 2 zhang tong bian mou shao
Chapter 191 Tracking
Chapter 190 Wu Wanfang
di 1 8 9 zhang shen mi de xiang wei
di 1 8 8 zhang xian cao zhong zi
di 1 8 7 zhang hao xue bu gei da huang dan
Chapter 186
Chapter 185
di 1 8 4 zhang fang bu sheng fang
Chapter 183
Chapter 182
Chapter 181
Chapter 180
Chapter 179 Mysterious Shennongjia
di 1 7 8 zhang dong wu ju hui
di 1 7 7 zhang shen nong jia tan xian 4
di 1 7 6 zhang shen nong jia tan xian 3
Chapter 175 Shennongjia Adventure 2
di 1 7 4 zhang shen jia jia tan xian 1
di 1 7 3 zhang chu fa shen jia jia
Chapter 172
Chapter 171 To get rich, build the road first
Chapter 170 Wild Snow Fox
di 1 7 0 zhang ye sheng xue hu
di 1 6 9 zhang mo wei wei lai fang
Chapter 168
di 1 6 7 zhang ji pin ling cao
Chapter 166 Upgrade Lingcao
di 1 6 5 zhang zhong pin ling cao
Chapter 164 Real billionaire
di 1 6 3 zhang cha an
Chapter 162 Billionaires?IntersectionIntersection
di 1 6 1 zhang gao shou fang dao dao
Chapter 160
Chapter 159 See the Trial Mission again
Chapter 158 Li Shanshan's birthday banquet (3)
di 1 5 7 zhang li shan shan de sheng ri yan er
Chapter 156 Li Shanshan's birthday banquet [1]
di 1 5 5 zhang zu fang
Chapter 154 Carefully Be Dad
Chapter 153 Strange Girl
Chapter 152 The Story of Military
di 1 5 1 zhang shou hu
Chapter 150 Goodbye Zheng Xiyi
di 1 4 9 zhang shi jie hei ke de zhen jing
Chapter 148 Back to Peking University
Chapter 147
Chapter 146
Chapter 145
di 1 4 4 zhang qiao yu xiao hua
Chapter 143
di 1 4 2 zhang zui niu you xi tui guang
di 1 4 1 zhang he hao ru chu
di 1 4 0 zhang li wen bing de yao qing
di 1 3 9 zhang shen mi hei ke
di 1 3 8 zhang hei ke lun tan
Chapter 137
di 1 3 6 zhang chun qiang she zhan
Chapter 135
Chapter 134
di 1 3 3 zhang ling long guo zhong zi
di 1 3 2 zhang chu shi huo fu
Chapter 131 Super Bodyguard
di 1 3 0 zhang qi te fu
Chapter 129 Mysterious Mineral
di 1 2 8 zhang yu xi
Chapter 127
di 1 2 6 zhang yin qi
Chapter 124 The Magical Bread
Chapter 123
di 1 2 2 zhang wei ji shi ke
di 1 2 1 zhang ji ti huo dong
Chapter 120 Money Money Plan
di 1 1 9 zhang qing hua wo lai liao
Chapter 118
Chapter 117 An accident
Chapter 116 Carefully and high -profile
Chapter 115 The Bandal Extraction
di 1 1 3 zhang sheng ji de ren wu
Chapter 112 Crazy Fans
di 1 1 1 zhang shen shou hu miao
Chapter 110 Upgrade of Yin and Yang Mirror (below)
Chapter 109 Upgrade of Yin and Yang Mirror (Part 1)
di 1 0 8 zhang shen qi zhi liao shou fa xia
Chapter 107 Magic Treatment?(superior)
Chapter 106 The prestige of Yin and Yang Boxing (below)
di 1 0 5 zhang yin yang quan zhi wei zhong
Chapter 104
di 1 0 3 zhang ru xiao feng bo xia
Chapter 102 Entering the Storm [Middle]
Chapter 101 Entering the Storm [1]
Chapter 100 Tsinghua VS Peking University [Next]
Chapter 99 Tsinghua VS Peking University [Middle]
Chapter 98 Tsinghua VS Peking University [〕]
di 9 7 zhang yi ji xuan ji dai
di 9 6 zhang yi zi xian wei xia
Chapter 95 Chair Xianwei [1]
di 9 4 zhang ling yi shi jian xia
Chapter 93 Ling Different Incident [Part 1]
di 9 2 zhang shen qi zhi nen yi
di 9 1 zhang xue xi lei feng hao bang yang
di 9 0 zhang tao tao sheng ji xia
Chapter 89 Set Upgrade (Middle)
di 0 8 8 zhang tao tao sheng ji shang
Chapter 087 [Liu Dark Flower Ming 3]
Chapter 086 [Liu Dark Flower Ming 2]
Chapter 086 [Liu Dark Flower Ming 1]
di 0 8 5 zhang tou lai tou qu
Chapter 083 【镯 Bracelet】
di 0 8 1 zhang qi gong liao fa 3
di 0 8 0 zhang qi gong liao fa 2
di 0 7 9 zhang qi gong liao fa 1
di 0 7 8 zhang shen jia qian wan
Chapter 077 [Enemy in Japan]
Chapter 076 【Spring Festival 1st, 3rd】
di 0 7 5 zhang chun xiao yi ke 2
di 0 7 4 zhang chun xiao yi ke 1
Chapter 073 [A Love Kiss]
Chapter 072 【Protective Messenger】
di 0 7 1 zhang yin yang quan pu
di 0 7 0 zhang yuan lai ru ci
di 0 6 9 zhang chao ji jiu fang 3
Chapter 068 [Super Wine Fang 2]
di 0 6 7 zhang chao ji jiu fang 1
Chapter 066 [Support of Difficulties]
Chapter 065 [Power of One Bunch]
Chapter 064 【Jade Pig】
Chapter 063 【Ban Flower Confession】
di 0 6 2 zhang qi xing diao zhui
di 0 6 1 zhang ji ren zhi nan
di 0 6 0 zhang ji jiu shi ke
di 0 5 9 zhang fei tian ling fu
Chapter 058 [Family Preface]
di 0 5 7 zhang sheng ji shu bao
Chapter 056 [Outside the door]
di 0 5 5 zhang yang mei tu qi
di 0 5 4 zhang bao da e ba
di 0 5 3 zhang hu li ji hua
Chapter 052 【Milling Million】
Chapter 051 [Opportunity to Fortune]
di 0 5 0 zhang zhua teng liao ta
Chapter 049
Chapter 048 【Sleeping Night 3】
di 0 4 7 zhang bu mian zhi ye 2
Chapter 046 【Sleeping Night 1】
di 0 4 5 zhang zhu guang wan can
Chapter 044 【Long Pioneer】
Chapter 043 [Provocation Hacker]
di 0 4 2 zhang liu meng ruan jian
Chapter 041 [Crazy Mouse]
di 0 4 0 zhang ji nen ji qu 3
di 0 3 9 zhang ji nen ji qu 2
Chapter 038 [Skills Disipriotic 1]
di 0 3 7 zhang xiao zhu fan nao
di 0 3 6 zhang xiao you ren qi
di 0 3 5 zhang di yi tong jin 4
Chapter 034 【First Barrel Gold 3】
di 0 3 3 zhang di yi tong jin 2
Chapter 032 【First Barrel Gold 1】
di 0 3 1 zhang chao ji chong wu 3
di 0 3 0 zhang chao ji chong wu 2
di 0 2 9 zhang chao ji chong wu 1
Chapter 028 [Fist of Violence 3]
Chapter 027 [Fist of Violence 2]
Chapter 026 [Fist of Violence 1]
di 0 2 5 zhang ren wu sheng ji
di 0 2 4 zhang xin de fa xian 2
Chapter 023 New Discover 1
Chapter 022
Chapter 021 Unexpected Salva 2
Chapter 020 Unexpected Salva 1
Chapter 019
Chapter 018 Refiner plus one 2
Chapter 017
di 0 1 6 zhang zhi li huo hua
Chapter 015
Chapter 014 Passive Effect
Chapter 013
Chapter 012
Chapter 011
di 0 1 0 zhang tou lan gao shou
Chapter 009
Chapter 008 Agile Bonus
Chapter 007 Favorite Beauty
di 0 0 6 zhang mei li hua duo
di 0 0 5 zhang zhan lu tou jiao
di 0 0 4 zhang xi lian gui bi
di 0 0 3 zhang xing yun zhi jie
di 0 0 2 zhang bi shi zhi yan
di 0 0 1 zhang chao ji fa bao